Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Sjökapten (YH) (270 SP)

Examen: YH-examen i sjöfart
Examensbenämning: Sjökapten (YH)
Beräknad studietid: 4,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier   FlerformsstudierFlerformsstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

SP
SF14CN     21 SP
SF14CN01

Matematik 1Att få en god matematisk färdighet för fortsatta studier på yrkeshögskolenivå.
1,5    1,5 SP
SF14CN02

Matematik 2Att få en god matematisk färdighet för fortsatta studier på yr-keshögskolenivå
1,5    1,5 SP
SF14CN03

ADB 1Kunskap i ordbehandling, tabellhantering, presentation och datakommunikation
1,5    1,5 SP
SF14CN04

Fysik 1Att få en god fysikalisk färdighet för fortsatta studier på yrkeshögskolenivå
1,0    1,0 SP
SF14CN05

Fysik 4 (elt.)Kunskaper i likströms-, växelströmslära och halvledare
2,5    2,5 SP
SF14CN06

Matematik 5Kunna lösa storcirkel- och astronomiska uppgifter med sfärtri-gonometriska metoder.
 2   2 SP
SF14CN07

Fysik 2Att få en god fysikalisk färdighet för fortsatta studier på yrkeshögskolenivå.
2    2 SP
SF14CN08

Fysik 3Att få en god fysikalisk färdighet för fortsatta studier på yrkeshögskolenivå
2    2 SP
SF14CN09

Matematik 3/4Förstå begreppet derivata samt att kunna tillämpning.
Kunna utföra enklare deriverings- och integralberäkningar.
Kunna bestämma ytor och volymer med integraler
3    3 SP
SF14CN10

Maritim kemiStuderande skall kunna bedöma olika lasters kemiska egen-skaper, både ur säkerhets- och miljösynpunkt, samt förstå den kemiska bakgrunden till lasthanteringen.
 1   1 SP
SF14CN11

Matematik 6Kunna grafisk framställning av och tolka statistiskt material.
Kunna grunderna i sannolikhetskalkyl samt behärska normal-fördelningen
   1,5 1,5 SP
SF14CN12

Matematik 7Kunna tillämpa linjär optimering vid planering av laster till flere hamnar.

Tillämpningar av derivator och integraler i transportteknik och fartygsteknik.
   1,5 1,5 SP
SF14CL     9 SP
SF14CL01

Fackengelska 3Den studerande skall behärska grundläggande praktisk mari-tim engelska. Det aktiva ordförrådet, med betoning på om-bordkommunikationen, utökas. Praktisk sjöfartsengelska be-tonas
1,5    1,5 SP
SF14CL02

Fackengelska 2Den studerande skall förstå instruktioner samt manualer be-träffande lasthantering. Att kunna beskriva lastskador samt skriva lastskaderapporter.

Den studerande kan tillämpa YH Novias tekniska anvisningar för skrivande av examensarbetet
 1,5   1,5 SP
SF14CL03

Fackengelska 1Att ge studenten förmåga att på engelska handha de till befälet hörande uppgifterna vid olika nödsituationer och säkerhetsöv-ningar.
 2   2 SP
SF14CL04

Engelska ML E1Den studerande skall kunna tillgodogöra sig informationen i vetenskapligt utformade källor samt analysera och presentera den på ett ändamålsenligt sätt.
Den studerande skall kunna delta och argumentera i diskuss-ioner om krävande ämnen.
Den studerande skall kunna sammanställa en skriftlig rapport utformad i enlighet med Yrkeshögskolan Novias anvisningar för examensarbetet
   2 2 SP
SF14CL05

Engelska ML E2Att ge studeranden en beredskap att arbeta med administrativa uppgifter, på engelska, med betoning av sjöfartsanknutna ex-empel
   2 2 SP
SF14CG     9 SP
SF14CG01

FinskaStuderande
-kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
-har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
-förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och pro-duktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
-är medveten om kulturella skillnader i internationella sam-manhang
3    3 SP
SF14CG02

SvenskaStuderande
-kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett struktu-rerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbets-livets och samhällslivets krav.
-känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem.
-är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
3    3 SP
SF14CG03

Hållbar utveckling-Studeranden
- Känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, tek-nisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra.
-Förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett
hållbart nyttjande av natur, människor och miljö.
-Kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt.
-Kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar sam-hällsutveckling.
Kompetens inom HU ingår också de följande: kommunika-tiv och social kompetens, etisk kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, internationell kompetens, kompetens inom organisationer och samhälle
 1,5   1,5 SP
SF14CG04

ForskningsmetodikStuderanden
- kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen
- kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa meto-der
- kan granska och analysera vetenskaplig text och se sam-bandet mellan forskning och praktisk verksamhet
- kan använda sig av evidensbaserad kunskap
- kan ta ställning och ställa relevanta frågor
   1,5 1,5 SP
Yrk

Yrkesstudier

SP
SF14S1     5 SP
SF14S101

Fartygs samhälle och vaktrutiner• Den studerande är förtrogen med fartyget som social miljö och arbetsplats.
• Känner till fartygssamhället och dess funktion
• Känner till vaktarrangemang ombord på fartyg till sjöss och i hamn.
• Känner till handhavandet av sjövakt enligt gott sjömanskap.
• Kan styra fartyget och rätta sig efter roderkommandon även på engelska språket
• Kan styra efter magnet- och gyrokompass
• Förstår roderkommandon
• Kan koppla om från automatstyrning till handstyrning och tvärtom
• Känner till beslut om fartygsbemanning, besättningens behörig- het samt om vakthållning ombord.
• Grundligt känner till olika kommunikationssystem ombord.
• Grundligt känner till alarmsystem ombord och personliga uppgifter i samband med detta.
• Förstår order och använda sjötermer och definitioner med vakthavande officer i sjövakt och byta vakt enligt vaktrutiner samt känna till utkikens uppgifter.
• Känner till förberedelser före hamnanlöp, lotstagning, ank-ringsoperationer och förtöjning.
• Grundläggande principerna inom det marina miljöskyddet
• Säkerhetsinformation (Familirization and security awareness)
1,5    1,5 SP
SF14S102

Terrester navigation och sjövägsreglerDen studerande ges de färdigheter i navigation och sjöman-skap som förutsätts för att fungera som utkiksman på bryggan. Kunskap i att använda den internationella signalboken
1,5    1,5 SP
SF14S103

Engelska 1Kursen introducerar sjöfartsengelskan och dess användnings-områden till de studerande.
Den studerande behärskar den mest centrala vokabulären för radiokommunikation i nödsituationer och i normal radiotrafik.
1    1 SP
SF14S104

FartygsmaskineriDen studerande känner till dieselmotorns huvuddelar och deras uppgifter.
Känner till dieselmotorns olika användningsområden.
Känner till dieselmotorns miljöpåverkan
Inser underhållets betydelse för säker framfart och minimerad miljöpåverkan
1    1 SP
SF14S2     2 SP
SF14S201

Fartygstyper och lasthantering• Känna till sjöklargöring och arbetsuppgifterna i hamn i samband med lastning och lossning, lasthantering och hantering av farliga laster.
• Känna till handelsfartygens konstruktion och vanligaste benämningar.
• Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetarskydd
• Känna till lyftanordningarnas egenskaper och funktioner samt lastsäkringsmetoder
1,5    1,5 SP
SF14S202

Orienteringskurs för tankfartygMålet med orienteringskursen för tankfartyg är att de som ämnar påbörja tjänst på tankfartyg, andra än befäl eller besättningsmän som ansvarar för lasttransport eller hantering, skall bli förtrogna med tankfartygslaster, lasthanteringsutrustning, lasttransporter och tankfartygsverksamhet.
Avlagd kurs ger ett intyg som berättigar till certifikat. Certifikatet bör ansökas med stöd av detta intyg från Sjöfartsverket.
0,5    0,5 SP
SF14S3     10,5 SP
SF14S301

Fartygets underhåll och sjömansarbete 3, däcksmaskiner• Att grundligt känna till däcksmaskinerna, deras konstruktion, användning och underhåll.
• Känna till underhåll av lasthanterings- och lyftutrustning.
• Studeranden lär sig att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
• Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetsskydd.
1    1 SP
SF14S302

Vaktrutiner,maskinDen studerande känner till vaktrutinerna enligt STCW-konventionen samt förstår dess betydelse för gott och säkert sjömanskap samt minimerad miljöpåverkan. Vidare skall den studerande kunna förstå och kunna använda de rätta benäm-ningarna på maskinrummets olika delar och dess allmänna or-ganisation
1    1 SP
SF14S303

Fartygets underhåll och sjömansarbete 1 , verkstad• Känna till grundena i fartygsunderhåll.
• Den studerande känner till tågvirkets, trossars och vajers hantering, förvaring, skötsel och underhåll samt har vetskap om tågvirkets brottstyrka
• Säkring av utrustning och förnödenheter
• Avfallshantering ombord
• Studeranden lär sig att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
• Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetarskydd.
1,5    1,5 SP
SF14S304

Fartygets underhåll och sjömansarbete 2, korrosion• Att grundligt känna till syftet med fartygets underhåll och korrosionsbekämpning.
• Studeranden känner till korrosionsprocessen och korros-ionsbekämpningen.
• Studeranden känner till rengörningsmetoder och -medel
• Studeranden lär sig att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
• Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetarsk
1    1 SP
SF14S305

Svetsning och metallarbeteLära känna de vanligaste skär- och svetsmetoderna som förekommer ombord på dagens fartyg.
Bli införstådd med de säkerhetsåtgärder som bör vidtagas vid arbete med skär- och svetsutrustning.
Lära känna de vanligaste verktygen och som förekommer vid metall arbeten, deras funktion, användningsområden.
Kunna tillämpa arbetarskyddsföreskrifter vid användning av verktyg och verktygsmaskiner.
Kunna utföra mindre arbeten som hör till service och underhåll.
Kunna ta i beaktande miljöaspekter i samband med svetsnings- och metallarbeten
1    1 SP
SF14S306

Juridik 1• Att grundligt känna till lagstiftningen som reglerar arbets-uppgifter och skydd i skeppsarbete samt sjöfartens inver-kan på miljön.
• Att kunna vidta försiktighetsåtgärder till förhindrandet av nedsmutsning av den marina miljön
• Att förstå order och att bli förstådd med hänsyn till arbets-uppgifter ombord
• Att kunna bidra till verkningsfulla mänskliga relationer ombord på fartyg
1    1 SP
SF14S307

Arbetarskydd och Imo konventioner• Att iakttaga säkerhetsrutiner
•
• Att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
• Att förstå order och att bli förstådd med hänsyn till arbets-uppgifter ombord
1    1 SP
SF14S308

Basic SafetyAtt ge studeranden de i STCW konventionen krävda kunskap-erna i grundläggande säkerhet som krävs av alla personer som avser att arbeta ombord på fartyg enligt STCW- Code: A-VI/1-4 och A-VI/1-1
0,75    0,75 SP
SF14S309

Brandskydd för manskapStuderanden görs förtrogen med fartygens släckningsutrustning, dess funktionsprinciper och användningsmöjligheter och kan utföra på fartyg förekommande släckningsuppgifter
Enligt STCW- Code: A-VI/1-2
0,5    0,5 SP
SF14S310

Hälsolära 1, FörstahjälpStuderande erhåller grundläggande kunskaper och färdigheter i förstahjälpen för olika typer av olycks- och sjukdomsfall ombord på ett fartyg. Enligt STCW- Code: A-VI/1-3, A-VI/2-1
0,75    0,75 SP
SF14S311

LivbåtsmannakusAtt ge studeranden de kunskaper och färdigheter som krävs för utfärdande av livbåtsmannaintyg
1    1 SP
SF14O1     30 SP
SF14O101

Terrester navigation AStuderanden skall behärska grundläggande terrester navigat-ionsteori.
Kunna bestämma fartygets position med hjälp av landföremål, fyrar, sjömärken och bojar.
Kunna avsätta positioner med hjälp av siffervärden från elektronisk positionsbestämmningsutrustning.
Kunna göra en färdplan.
1,5    1,5 SP
SF14O102

Terrester navigation BKännedom om geodesi och kartprojektioner. Behärska stan-dardiserade utprickningssystem och ortlinjeteori. Förmåga att gestalta jordklotets koordinatsystem och dess projektion på plana ytor.

Grundliga kunskaper och förmåga att använda sjökort och publikationer sådana som seglationsbeskrivningar, underrättel-ser för sjöfarare, navigationsvarningar på radio och fartygs ruttinformation
 1   1 SP
SF14O103

Terrester Navigation CKunna utföra bestickföring genom att sätta ut kurser i sjökort och utföra positionskontroller och kurskorrigeringar p.g.a. ström och avdrift.
Kunna föra skeppsdagbok
Kunna göra loxodromberäkningar
 1   1 SP
SF14O104

Terrester Navigation D• Introduktion till fartygssimulator
• Reseplanering
• Vindavdrift och korrektion för vindavdrift
• Strömavdrift
• Konstruktion och beräkning av strömtrianglar.
• Simulatorövningar
• Loxodromberäkningar.
• Skeppsdagbok, övriga relevanta bryggdokument.
• Väderinformation
 2   2 SP
SF14O105

Färdplanering 1• Storcirkelteori.
• Storcirkelberäkningar.
• Bestickpunktens tillförlitlighet.
• Planeringen av en färdplan.
• Uppgörandet av en färdplan.
• Utförandet av en färdplan.
 1,5   1,5 SP
SF14O106

Meteorologi och oceanografiFörstå grundläggande meteorologi och oceanografi, samt deras inverkan på framförandet av ett fartyg.

Att ha förmåga att använda och tolka den information som fås från meteorologiska instrument ombord

Att ha kunskaper om kännetecknen för olika väderlekssystem, förfaringssätten för rapportering och registrering

Att ha förmåga att kunna tillämpa den meteorologiska inform-ation som är tillgänglig
 1   1 SP
SF14O107

Tidvattenlära• Tidvattenteori.
• Tidvattenpublikationer och tabeller.
• Tidvattenberäkningar.
• Tidvattenströmberäkningar.
 1   1 SP
SF14O108

Instrumentlära RadarKänna till radar anläggningens funktionsprincip, tillförlitlighet och begränsningar samt kunna grundläggande positionsbe-stämning och övervakning av trafiksituation med hjälp av ra-dar.
2    2 SP
SF14O109

Instrumentlära GNSS, kompasser och styrningKunna använda olika elektroniska hjälpmedel, känna till deras tillförlitlighet och begränsningar, som kompletterande medel för säker navigering.

Förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektroniska navigationshjälpmedel.

Förstå uppbyggnaden av dagens satellitpositionssystem (GNSS).

Känna till felaktigheter och begränsningar i systemen, samt deras positionsnoggrannhetsnivåer.

Förmåga att använda ekolodet och att riktigt tillämpa informationen.

Kunskap över magnetiska och gyrokompassers funktionssätt.

Förmåga att bestämma felen i magnet- och gyrokompasser med användning av astronomiska och terrestra metoder, och att ta i beaktande sådana fel.

Kunskap över kontrollsystem av styrningen, bruksanvisningar och byte från hand till automatstyrning och tvärtom. Inställning av kontrollerna för optimal prestation.
 1,5   1,5 SP
SF14O110

Instrumentlära ECDISFörmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektro-niska navigationshjälpmedel

Förstå uppbyggnaden ECDIS.

Känna till felaktigheter och begränsningar i ECDIS systemen, samt deras positionsnoggrannhetsnivåer.

Känna till olika elektroniska sjökort, deras uppbyggnad, förde-lar och nackdelar.

Ge färdigheter i användandet av satellitpositionssystem och elektroniska sjökort

Känna till funktionsprincipen för AIS

Känna till funktionsprincipen för VDR
 1,5   1,5 SP
SF14O111

Astronomisk Navigation 1• Astronomiska navigationens grunder
• Höjdmetoden
• Koordinatsystemen.
• Nautikal almanackan (NA) och höjdtabeller.
• Sextanten och höjdrättelserna.
• Höjdberäkningar.
• Tiden, tidsberäkningar.
• Beräkningar i bestämmandet av himlakroppars lokala tim-vinkel och deklination.
 1   1 SP
SF14O112

Astronomisk Navigation 2• Beräkningar med höjdtabeller och formler anpassade till kalkylator.
• Beräkningar i bestämmande av positionen medelst sol- och stjärnhöjder.
• Kompasskontroll med hjälp av himlakroppar.
• Dagliga rutiner ombord
 1   1 SP
SF14O113

Astronomisk Navigation 3• Middagslatituden , beräkning därav.
• Beräkningar i bestämmandet av position medelst höjdmätning av himlakroppar Ortlinjens tillförlitlighet.
 1   1 SP
SF14O114

Vaktrutin 1 A: SjövägsreglerIngående kunskap om innehåll och avsikt med de internationella sjövägsreglerna och reglerna för inre farvatten.

Ge färdigheter i användandet av olika typer av signaler till sjöss.
1,5    1,5 SP
SF14O115

Vaktrutin 1 B: BryggrutinerIngående kunskap om innehåll och avsikt med de internation-ella sjövägsreglerna och reglerna för inre farvatte

Ge färdigheter i användandet av olika typer av signaler till sjöss.

Ingående kunskap om de grundläggande principer som skall tillämpas vid vakthållning på bryggan.
 1,5   1,5 SP
SF14O116

Radarplotting 1: Manuell plottingGe färdigheter att som vaktchef kunna handha trafiksituationer genom radarplotting.
Förmåga att använda radarn för att upprätthålla säkerhet vid navigeringen och uppfylla kraven i IMO Res. A.483(XII)
 1   1 SP
SF14O117

Radarplotting 2: ARPA• Presentation av ARPA-data.
• Manuell och automatisk målupptagning.
• Grafisk och alfanumerisk presentation.
• Planering av undanmanöver.
• Symboler.
• ARPA-bildens stabilisering.
• Färdplanering med ARPA.
• ARPA –anläggningens tekniska uppbyggnad och funktionssätt.
• ARPA –anläggningens tillförlitlighet och IMO:s krav.
 1,5   1,5 SP
SF14O118

Manövrering 1Ge färdigheter åt studeranden att känna till hur fartygets dödvikt, djupgång, olika trimlägen och farten påverkar fartygets manövreringsegenskaper samt med ytterligare beaktande av vindens och strömmens och grunda farvattens påverkan.
Känna till grunderna för fjärrmanövrering av huvudmaskin och övrig utrustning för fartygets manövrering.
 2   2 SP
SF14O119

MRMMålsättningen är att öka kunskaperna i att leda de mänskliga och tekniska resurserna i en operativ fartygsmiljö.
Att skapa förutsättningar för en förändring av attityderna mot en säkrare arbetskultur och miljö.
 1   1 SP
SF14O120

Radiolära GOCGe teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att kunna sköta sjöradiotrafiken på en fartygsradiostation utrustad med radioapparatur enligt GMDSS-systemet för alla havsområden och för att kunna avlägga GOC-examen.
 4,5   4,5 SP
SF14O2     6,5 SP
SF14O201

Transportteknik 1 Lastnings och lossnings operationerDen studerande skall kunna förmå att övervaka fartygets last-ning, stuvning, lastens säkring och lastens lossning.

Kunskap om huru lasten verkar på fartygets sjövärdighet och stabilitet

Den studerande skall känna till “Cargo Securing Manual”. Han skall vara förtrogen med IMO:s publikationer beträffande lastsäkring, som t.ex. “Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing”. Han skall känna till faktorer till last-förskjutning samt fartygsrörelserna till sjöss samt parametrar som påverkar accelerationen.
 4   4 SP
SF14O202

Transportteknik 2Kunskap om huru lasten skall hanteras säkert, stuvas och surras däri inbegripet farliga, riskabla och skadliga laster och vilka verkningar de har på människans och fartygets säkerhet

Den studerande skall kunna använda IMO:s IMDG kod och därtillhörande supplement. Han skall känna till det farliga godsets egenskaper och klassificering. Han skall känna till vilka åtgärder han vidtar vid en olycka och hur han sköter om första hjälp. Han skall känna till den nationella och internationella lagstiftning om farligt gods.
 1   1 SP
SF14O203

Fördjupad tanksäkerhetStuderande skall känna till
• olika tankfartygstyper och allmänna principer i tankfar-tygstrafiken.
• operativa- och säkerhetsprocedurer vid lastning/lossning och under last- och ballastresa.
• tankfartygs konstruktion och utrustning samt tanklasters allmänna egenskaper och hälsorisker.
• säkerhet och säkerhetsutrustning på tankfartyg
• förhindrandet av förorening (pollution prevention)§
 1,5   1,5 SP
SF14O3     14,5 SP
SF14O301

ISM + konventionerDen studerande skall känna till ISM-koden och inneha kun-skaper att leda de mänskliga och tekniska resurserna i en ope-rativ fartygsmiljö
 0,5   0,5 SP
SF14O302

MiljöskyddKunskaper om försiktighetsmått som bör vidtas för att för-hindra nedsmutsningen av den marina miljön omfattande:

Åtgärder för att motverka nedsmutsning och all utrustning som hör ihop med detta.

Känna till sjöfartens inverkan på marina miljön och utsläpps-käl¬lorna.

Känna till de åtgärder som bör vidtas för att förhindra ned-smutsningen av den marina miljön vid både normal fartygsdrift och vid olyckor.

Att känna till anmälningsskyldigheten i fall av skada på farty-get eller vid observation av olja på vattnet
 0,75   0,75 SP
SF14O303

SSO(Ship Security Officer)Enl. STCW- Code: A-VI/5
Att ge de kunskaper som behövs för att fungera som fartygssecurityofficer. Målsättningen är att ge studeranden både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter för att behärska specialområdets systematik och problematik
 0,75   0,75 SP
SF14O304

Stabilitet 1Kunna förstå fartygsstabilitetens principer och kunna tillämpa dessa i praktiken.

Den studerande känner till de nationella och internationella fordringarna beträffande fartygs stabilitet. Den studerande skall känna till den statiska och dynamiska stabiliteten, stabili-tetskriterier för olika fartygstyper och kan utföra ett kräng-ningsprov. Den studerande skall kunna utföra stabilitetsberäk-ningar för att bestämma om fartyget uppfyller de nationella och internationella kraven om fartygs stabilitet. Den stu-derande skall kunna läsa hydrostatiska tabeller och kurvor, lastskala. Den studerande skall kunna utföra trimberäkningar
 1,75   1,75 SP
SF14O305

Stabilitet 2Kunna förstå fartygsstabilitetens principer och kunna tillämpa dessa i praktiken.

Den studerande känner till de nationella och internationella fordringarna beträffande fartygs stabilitet. Den studerande skall känna till den statiska och dynamiska stabiliteten, stabili-tetskriterier för olika fartygstyper och kan utföra ett kräng-ningsprov. Den studerande skall kunna utföra stabilitetsberäk-ningar för att bestämma om fartyget uppfyller de nationella och internationella kraven om fartygs stabilitet. Den stu-derande skall kunna läsa hydrostatiska tabeller och kurvor, lastskala. Den studerande skall kunna utföra trimberäkningar.
 1,5   1,5 SP
SF14O306

Fartygsteknik 1• Känna till de grundläggande principerna inom skeppsbyggnad.
• Känna till de rätta benämningarna på fartygets viktigaste konstruktionsdetaljer och deras uppgift i fartyget
• Känna de tekniska lösningarna till förhindrandet av nedsmutsning av den marina miljön för fartyg
• Känna till fartygets konstruktionsmässiga lösningar för att förhindra brand och dess spridning.
• Känna till principerna för fartygsunderhåll och hur dessa inverkar på fartygets skick och livslängd och inse betydelsen av egna insatser i att underhålla fartyget.
• Känna till klassificering av fartyg.Class syrvey
• Känna till korrosionsproblemen på fartyg och huru dessa kan motar¬betas
• Kunna inspektera och rapportera skador och defekter i fartygets konstruktion.
• Känna till faktorer som påverkar fartygets energiförbrukning
 1,75   1,75 SP
SF14O307

Säkerhet för befäl• Att uppfylla STCW-konventionens krav angående utbild-ning i sjö- och fartygssäkerhet för den operativa nivån.
• STCW A-II / 1 ;
 2   2 SP
SF14O308

Brandskydd för befälEnl. STCW- Code: Table A-II/1;
Table A-VI/3
Kunskaper om att förhindra bränder.

Förmåga att organisera brandövningar.

Kunskaper i olika typer av bränder och brandkemi.

Kunskap om brandbekämpningssystem.

Kunskaper på åtgärder som bör vidtas vid händelse av brand, inbegripet bränder som berör oljesystem.

Brandbekämpningkurs för befäl
 1   1 SP
SF14O309

Juridik 2Praktiska grundkunskaper i tillämpliga konventioner utfärdade av IMO berörande säkerheten till sjöss och skyddandet av den marina miljön. Den nationella sjölagens grunder.

Ha en uppfattning om samhällsskicket, domstolars funktion osv. Förstå innebörden av ingående av arbetsavtal, förstå kol-lektivavtal. Vara medveten om arbetsgivares och arbetstagares skyldigheter och rättigheter ombord, vara medveten on tvångs- och straffbestämmelser.
 1   1 SP
SF14O310

Arbetarskydd• Studeranden göres förtrogen med skeppsarbetets olycks-falls- och hälsorisker och arbetarskyddets organisation och lagstiftning.
• Studeranden ges färdigheter att leda och organisera skeppsarbete med beaktande av arbetarskyddet
1    1 SP
SF14O311

Vaktrutin 2: Bryggrutiner, simulatorGe färdighet att sköta bryggvakten som vaktchef.

Inneha kännedom om metoder för att samarbeta i kommando-bryggtjänstgöringen

Inneha kännedom om fartygsrapporteringssystem

Ge kunskaper i att bemöta nödsituationer genom att känna till:
åtgärder som bör vidtas till med hänsyn till passagerares sä-kerhet vid nödsituationer; omedelbara åtgärder som bör vidtas efter en kollision eller grundstöt¬ning och inledande utvärdering av skador.

Ge kunskaper om åtgärder som bör vidtas för att rädda männi-skor i sjön, bistå fartyg i nöd och att bemöta nödsituationer som kan uppstå i hamn
 1   1 SP
SF14O312

Hälsolära 2 , Grundutbildning i sjukvård och första hjälpStuderande har kunskaper och färdigheter att ge omedelbar första hjälp ombord på fartyget, och vidare känna till första hjälp vid olyckor som berör transport av farliga ämnen. Stu-derande kan undersöka den skadade/insjuknade samt bedöma behovet av hjälp.

Studerande kan praktiskt tillämpa handböcker i hälsovård och enligt rådgivning via radio / telefon ha förmågan att vidta rätta åtgärder gällande olyckor eller sjukdomar som är sannolikt att inträffa ombord på fartyget.
 1,5   1,5 SP
SF14M1     13,5 SP
SF14M101

Meteorologi 2• Förmåga att förstå och tolka en synoptisk karta och att för-utse väderleken inom området genom att ta i beaktande lo-kala väderleksförhållanden och information erhållen på en väderleksfax eller Internet.
• Kunskaper över egenskaperna inom olika väderlekssystem medräknat tropiska cykloner och metoder för att undvika dessa.
• Den studerande skall förstå väderleksförhållandenas inver-kan på ruttvalet och kunna tillämpa befintliga vädertjänster för planering och uppföljning av ruttplan.
   1,25 1,25 SP
SF14M102

S.A.R.Ge färdigheter till planeringen och ledningen av sök- och räddningsoperationer till sjöss
   1,5 1,5 SP
SF14M103

Instrumentlära ”kompasser"• Förmåga att bestämma och korrigera fel i magnetiska och gyrokompasser.
• Kunskaper i principerna för magnet- och gyrokompasser
•
• En förståelse av system (master/slave) som står under hu-vudgyrokompassens inverkan och en kunskap i funktionen och skötseln för de huvudsakligaste typerna på gyrokom-passer.
   1,25 1,25 SP
SF14M104

Instrumentlära ”INS”Studerande är med kungskap om samspelet och optimal an-vändning av all navigationsdata för att navigera.
Studerande är med kungskap om olika sensorer och dataöver-föringssystem och protokol.
Studerande kan erhålla kungskap om användning av integre-rade navigationssystem
   1,5 1,5 SP
SF14M105

Vaktrutin 3Gedigen kunskap över innehållet, tillämpningen och avsikten av de internationella reglerna för förhindrandet av kollisioner till sjöss (Colreg).

Gedigen kunskap över innehållet, tillämpningen och avsikten i principer som bör tas vid beaktande vid vakthållning till sjöss.
(Principles to be observed in keeping a navigational watch)

Effektiva förfaringssätt för samarbetet på kommandobryggan.
   1,5 1,5 SP
SF14M106

Färdplanering 2Att under alla förhållanden kunna bestämma positionen med både astronomiska- och terresterobservationer samt att kunna bedöma positionens tillförlitlighet med hjälp av sjökort, underrättelser för sjöfarare och andra nautiska publikationer.

Reseplanering och navigering under alla förhållanden med godtagbara metoder att plotta kurslinjer över oceaner med beaktandet av t.ex.:

• begränsade farvatten
• meteorologiska förhållanden
• is
• begränsad sikt (blind pilotage)
• trafikseparationssystem
• områden med omfattande inverkningar från tidvatten

Uppläggning av rutter i enlighet med handboken för allmänna principer för uppläggning av rutter för fartyg (General Principles on Ships´ Routeing)

Rapportering i enlighet med handboken för vägledning och krav för fartygsrapporteringssystem (Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems)

Kunna metoder på blindlotsning
   1,5 1,5 SP
SF14M107

Manövrering 2Att manövrera och hantera ett fartyg under alla förhållanden, omfattande:
• manövrer vid annalkning av lotsstationer med att motta och lämna lots med tillbördlig hänsyn på väderlek, tidvatten, framförflyttnings- och stoppsträckor
• hantering av fartyget i floder, flodmynningar och begränsade farvatten efter att ha tagit i beaktande huru ström, vind och begränsade farvatten verkar på rodrets styrande effekt
• tillämpning av metoder med konstant girhastighet
• manövrering i grunda farvatten omfattande minskning i reservattenmarginalen under kölen orsakad av squat, rullning och stampning
• växelverkan mellan passerande fartyg och mellan eget fartyg och närliggande bankar (bankeffekt)
• att anlöpa och avgå från kaj under varierande vind-, tidvatten- och strömförhållanden med eller utan bogserbåtar
• växelverkan mellan fartyg och bogserbåt
• användning av framdrivnings- och manövreringssystem
• val av ankringsplats; ankring med ett eller två ankare på trånga ankringsplatser och faktorer vilka påverkar bestämmandet av längden på den ankarkättning som skall användas
• draggande ankar, klargörning av tilltrasslade ankare
• torrdockning med både skadat och oskadat fartyg
• hantering och manövrering av fartyget under hård väderlek omfattande undsättning av fartyg eller flygplan i nöd; bogseringsuppdrag; sätt varpå ett manöverodugligt fartyg kan hindras från att ligga tvärs i sjögången, dämpa avdriften och använda olja
• försiktighet vid manövrering till undsättningsfarkoster och livbåtar
• metoder varpå man tar ombord överlevanden från utryckningsfarkoster och livbåtar
• förmåga att bestämma manövrerings- och framdrivningskarakteristiken på vanligt förekommande fartygstyper med särskild hänsyn till stoppsträckor och gircirklar vid olika djupgångar och hastigheter

• betydelsen av att navigera med reducerad fart för att undvika skada orsakade av fartygets bog- och häckvåg
• praktiska åtgärder som bör vidtas vid navigering i eller nära is eller under situationer då fartyget blir utsatt för nedisning
• användningen av och manövrering i eller i närheten av trafikseparationssystem och inom områden med trafikbetjäningsystem (VTS) för fartyg
   3,5 3,5 SP
SF14M108

MaskinteknikDen studerande känner till driftsförutsättningarna för ett ma-rint kraftverk och förstår principen för fjärrmanövrering. För-står principen för drift av hjälpmaskineriet. Erhåller allmänna kunskaper i den marina maskinterminologin.
   1,5 1,5 SP
SF14M2     8 SP
SF14M201

Transportteknik 1 StyckegodstransporterDen studerande skall känna till styckegodstransporter och nyckelpunkterna i planeringen av den kommande lasten. Den studerande skall känna till lastmärket och zonerna där fartyget trafikerar . Den studerande skall känna till olika typ av last- och fartygsförsäkringar.

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i kon-ventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
   2 2 SP
SF14M202

Transportteknik 2 Ro-Ro transporterDen studerande skall känna till principen av Ro-Ro transporter. Han skall känna till surrningsarrangemangen ombord samt stuvning av gods. Han skall känna till ballastning av fartyget. Han skall känna till principen för transport av farligt gods till sjöss på Ro-Ro fartyg enligt IMDG koden. Han skall kunna göra en lastplan.

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i kon-ventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
   1,5 1,5 SP
SF14M203

Transportteknik 3 KyltransporterDen studerande skall känna till kylningsbehovet ombord ett kylfartyg samt stuvning och säkring av last. Han skall kunna övervaka lastningen och lossningen samt kontrollera lasten vid behov. Han skall ha en allmän kännedom om transport av träd, citrus- och tropiska frukter samt grönsaker. Han skall också vara förtrogen med transport av djupfryst gods. Han skall vaar förtrogen med avlastarens kylanvisningar.
Han skall känna till ventilationsproblemet och kunna räkna fuktighetsberäkningar

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i konventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
   1 1 SP
SF14M204

Transportteknik 4 DeplacementsberäkningarDen studerande skall kunna beräkna deplacementet och lång/tvärskepps stabilitet vid olika densiteter. Han skall kunna med hjälp av Simpsons regler kunna beräkna ytor och volymer av irregulära kroppar..

Kännedom om IMO:s rekommendationer angående fartygets stabilitet

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i kon-ventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
   1,5 1,5 SP
SF14M205

Transportteknik 5 BulktransporterDen studerande skall ha kännedom om bulkkoden. Den stu-derande skall känna till spannmålslastning. Han skall känna till begreppet “Draft Survey” och kunna utföra fullständiga beräk-ningar om den inlastade eller lossade lasten.

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i kon-ventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
   1,5 1,5 SP
SF14M206

Transportteknik 6 TankberäkningarDen studerande skall känna till mätning och beräkning av lastmängder för råolje-, produkt-, kemikalie- och gaslaster.
Skall kunna utarbeta en lastnings- och lossningsplan för olika typer av tankfartyg, för olika vätskelaster i bulk.
Skall känna till relevant litteratur för ovanstående samt dess användning

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i kon-ventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
   0,5 0,5 SP
SF14M3     13 SP
SF14M301

Haverilära• Att kunna bedöma läget samt bemöta nödsituationer och sjöolyckor omfattande:
• Försiktighetsmått vid fartygets strandsättning
• Åtgärder som bör vidtas ifall grundstötning är hotande, och efter grundstötning
• Flottagning av ett grundstött fartyg med eller utan assi-stans
• Åtgärd som bör vidtas ifall kollision är hotande och ef-ter en kollision eller skada i skrovets skydd mot intrång av vatten av vilken orsak som helst
• Bedömning av huru skadorna kan behärskas
• Nödstyrning
• Iordningställandet av nödbogsering och förfaringar un-der bogsering
• Att känna till metoder som kan vara till hjälp till förhind-randet av nedsmutsning av den marina miljön från fartyg
• Ge färdigheter att utarbeta planer och checklistor för att kunna be¬mästra haverier ombord.
   1 1 SP
SF14M302

Fartygsteknik 2Studerande har kunskap om olika fartygstyper, deras konstruktion och mått gallande fartygets skrov.

• Inverkan av fartygets konstruktion på stabilitet och sjöfärdighet.
• Fartygskontruktion och skrovkonstruktionsstyrka.
• Starta och övervaka skeppbyggnadsproject.
• Kungskap om fartygs ritningar och material som ges över vid överlåtelse av fartyg.
• Dokning av fartyget , olika möjligheter och grunderna i fartygsdocning.
• Kungskap om decimalsystemet i fartygsunderhåll.
• Kungskap om databaserade underhållssystem
   3 3 SP
SF14M303

Juridik 3Ha en uppfattning om sjörättens olika aspekter. Förstå vad av-ses med utomkontraktuella och avtalsförhållanden. Ha en klar uppfattning om redarens ansvar och hur detta kan konkretise-ras, ha en uppfattning om ansvarssituationen vid fartygs sam-manstötning och vid oljeskador. Förstå bärgning, finansierings- och säkerhetsfrågor. Förstå avtalsförhållanden; olika befraktningsformer och klausuler. Riskfördelningssystem inom sjörätten.

Att ha kännedom om internationella lagar inom sjörätten och deras sammankoppling med internationella överenskommelser och konventioner
   2,5 2,5 SP
SF14M304

SjöfartsekonomiAtt känna till världshandel, ekonomi och hur varuströmmar i huvuddrag rör sig globalt. Känna till fraktmarknadens funkt-ionsmekanismer och verksamhetsprinciper. Känna till kost-nadsstrukturen som ansluter sig till rederiverksamhet och far-tygets drift och finansiering
   2 2 SP
SF14M305

Internationella regelverk och miljö-lednigssystemDen studerande övervakar efterföljelse av internationella regelverk samt miljöledningssystem
   1 1 SP
SF14M306

SäkerhetsledningAtt upprätthålla säkerhet och trygghet för fartygets besättning och passagerare och funktionsskicket på livräddnings-, brand-släcknings- och säkerhetssystem.

Att utveckla planer för att behärska nödsituationer och skador och att leda verksamheter vid nödsituationer.

Att uppfylla STCW-konventionens krav angående utbildning i sjö- och fartygssäkerhet för management nivån. STCW A-II / 2. till tillämpliga delar. Att ge eleven de färdigheter som krävs för att handha ledningen för säkerhetsarbetet ombord både un-der normaldrift och krissituationer.
   1,5 1,5 SP
SF14M307

Hälsolära 3 Tilläggsutbildning i sjukvårdAtt studerandes kunskaper och färdigheter att ge vård åt akut in-sjuknade eller olycksfallspatienter ombord är medicinskt acceptabla och tillräckliga. Studerande kan samarbeta för att vid behov få sjuk-vårdshjälp till fartyget.

Studerande:
• kan självständigt undersöka patienten som insjuknat / råkat ut för olycksfall och fatta beslut gällande vården samt kan konsul-tera sjukvården i land
• behärskar aseptiken; kan utföra så krävande åtgärder aseptiskt, kan förebygga smittospridning och infektioner
• kan självständigt observera och vårda den insjuknade / olycks-fallsdrabbade enligt rådande rekommendationer eller konsultat-ion.
   2 2 SP
Val

Valfria studier

SP
val    55 SP
Pra

Praktik

SP
Sf14OT     108 SP
SF14SOT

Praktik Support levelStuderanden får en inblick i hur arbetsuppgifterna i navigation, maskinlära och säkerhetslära, som ingår i grundstudierna, ut-förs i fartygsmiljö.
153   18 SP
SF14OOT

Praktik Operational levelDen studerande sätter sig in i navigation, transportteknik, sjö-manskap och ledning, sjöradiolära samt nödsituations- och hälsovårdsåtgärder enligt uppföljningsboken för den hand-ledda praktiken och sätter sig in i vakthavande styrmannens arbete ombord

Målet med den handledda praktiken är att den studerande lär sig:

• att tillämpa den under studierna inhämtade kunskapen
• integrera teori och praktik
• granska sitt kunnande
• fartygets arbetsrutiner i hamn och till havs
• arbetslivets spelregler
• anpassa sig till fartyget som social miljö
• att fördjupa sin yrkeskompetens
• interaktion
• engelska språket och interkulturell kommunikation

Den handledda praktiken dokumenteras i en för detta ändamål utarbetad praktikbok ”Uppföljningsbok för handledd praktik, STCW II/1, vaktstyrman.”

Den handledda praktiken ordnas i rederier (och på fartyg), som är ISM -certifierade. Rederiet, fartyget och utbildnings-programmet utser personerna som är ansvariga för handled-ningen under praktikperioden.
 360171090 SP
Lär

Lärdomsprov

SP
LÄR    1515 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen