Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Valfria Yrkesstudier » Diakonalt arbete

Diakonalt arbete

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10DA
Namn: Diakonalt arbete
SP totalt: 35
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 35    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Professionell utveckling
- Studerande kan genom handledning utveckla sin egen yrkesidentitet och sina verksamhetsförutsättningar
Forskning och utveckling
- Studeranden kan utveckla resursförstärkande yrkespraxis inom kyrkans arbete
Kulturell förståelseram
- Studerande förstår olika samfunds verksamhetsförutsättningar och kultur och kan skapa en känsla av delaktighet
Intervention och aktion
- Studerande kan genom resursförstärkande metoder befrämja individers förmåga att utöva ett fullvärdigt medborgarskap
Diakonalt klientarbete
- Studerande kan i sambete med klienter och andra professionella utöva kristen omsorg och handledning.
Andligt arbete
– Studerande kan tolka och förmedla kristen tro och kristna värderingar bland samhällets mest utsatta
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen