Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Socionom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

36 SP
SOÅLK123   15 SP
Lärande
- Studerande har färdigheter att studera på högskolenivå och kan använda sig av tillgängliga läranderesurser
Kommunikation och interaktion
- Studerande har förmåga att söka och förstå information och kunskap på svenska, finska och engelska samt kan tillämpa dessa i det egna yrkesområdet
Hållbar utveckling
- Studerande känner till principerna för hållbar utveckling
YH10IN01

Introduktion til yrkeshögskolestudierStuderande
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav.
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem.
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
- kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
SOÅ10SP21    21 SP
Hållbar samhällsvetenskaplig orienteringsgrund
- Studerande har kunskap om samhällets uppbyggnad ur ett sociologiskt och socialpolitiskt perspektiv, samt ser människans livsvillkor i vardagen och har kunskap i socialpedagogikens grunder.
Professionellt klientarbete
- Studerande har kunskap om socionomens yrkesområde och värdegrund och har grundläggande kunskaper i klientprocessen samt i mångprofessionellt arbetssätt.

UOSHÅ10MY01

Det mångprofessionella yrkesområdetStuderande
- Har grundläggande kunskaper om det egna yrkesområdet och dess grundbegrepp
- Har kunskaper i mångprofessionellt samarbete inom branschen
- Känner till yrkesområdets historia och utveckling
- Inser betydelsen av yrkesetiken och känner till grunderna i professionellt förhållningssätt
1
3    3 SP
SOÅ10SP01

Grunder i sociologiStuderande
- Har kunskaper i sociologins grundbegrepp.
- Har kunskaper i sociologins grundläggande teorier.
1
3    3 SP
UOSHÅ10SL01

Service och lagstiftning inom social- och hälsovårdStuderande
- Har kunskaper i social- och hälsovårdens lagstiftning
- Känner till sitt professionella ansvar och kan handleda i frågor som gäller klientens eller patientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård
- Har kunskaper i social- och hälsovårdens uppbyggnad, system och organisering
1
3    3 SP
SOÅ10SP02

Grunder i socialpolitik och social serviceStuderande
- Har kunskap om samhällets uppbyggnad och utveckling ur ett socialpolitiskt perspektiv
- Har kunskaper om hur den sociala servicen förverkligas i vardagen
1
6    6 SP
SOÅ10SP03

Grunder i socialpedagogikStuderande
- Har kunskaper i socialpedagogikens teorier och socialpedagogiskt arbete.
1
3    3 SP
SOÅ10SP04

Professionell interaktionStuderande
- Har kunskaper i den professionella interaktionens dimensioner och klientprocessen.
- Utvecklar ett etiskt hållbart förhållningssätt i relation till individ och samhälle
1
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

114 SP
Profilering Socialpedagogiskt arbete
SOÅ10RE 24   24 SP
Hållbar samhällsplanering
- Studerande kan analysera barns, ungas och familjers verksamhets- och livsmiljöer utgående från ett hållbart perspektiv
Barn- och familjecentrerat arbetssätt
- Studerande kan utgående från social hållbarhet tillämpa barn- och familjeperspektivet inom det sociala servicesystemet
Servicehandledning
- Studerande kan servicehandledning inom det sociala servicesystemet för barn, unga och familjer
Fostringsgemenskap
- Studerande kan arbeta enligt principerna för fostringsgemenskap
Pedagogisk planering
- Studerande kan planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet för barn och unga
Kreativt och kulturellt metodkunnande
– Studerande kan tillämpa kulturella och kreativa metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer
SOÅ10RE06

Barnets och den ungas utvecklingStuderande
- Har kunskap om barns och ungas tillväxt och utveckling
- Har ett resiliensförstärkande perspektiv på barns och ungas utveckling
1
3    3 SP
SOÅ10RE08

SmåbarnsfostranStuderande
- Kan tillämpa styrdokumenten inom småbarnsfostran
- Behärskar centrala metoder inom småbarnsfostran
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för barn
- Kan identifiera barns och familjers resurser och behov av stöd samt kan servicehandledning för barn och familjer
1
3    3 SP
SOÅ10RE10

Socialpedagogiskt arbete bland ungaStuderande
- Känner till livsvillkoren för unga
- Kan tillämpa styrdokumenten inom socialpedagogiskt arbete bland unga
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för unga
- Kan identifiera ungas resurser och behov av stöd.
1
3    3 SP
SOÅ10RE11

Kreativ och kulturell verksamhet bland barn och ungaStuderande
- Kan arbeta kreativt och kulturellt bland barn och unga
- Har färdigheter i musik, skapande verksamhet, lek och rörelse
- Kan beakta hållbarhetsaspekter i kreativ och kulturell verksamhet
1
3    3 SP
UOSHV10HU01

Hållbar utvecklingStuderande
- Känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra
- Förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö
- Kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt
- Kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling
3    3 SP
SOÅ10RE12

Praktik: Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjerStuderande
- Kan fungera professionellt i mötet med barn, unga och familjer
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet bland barn, unga och familjer
- Kan identifiera hållbar utveckling i verksamhetsmiljöer
1
9    9 SP
SOÅ10SH 23   23 SP
Resursförstärkande miljöplanering
- Studerande kan stöda individers nätverk för att främja och upprätthålla funktionsförmåga och arbetar för en tillgänglig och trivsam verksamhetsmiljö
Servicehandledning
- Studerande kan tillämpa servicehandledning i klientprocessen
Handledning
- Studerande har förmåga att handleda individer i olika åldrar och med funktionshinder i vardagen utgående från den socialpedagogiska orienteringsgrunden
Omvårdnad
- Studerande har grundläggande kunskaper i omvårdnad och läkemedelshantering
Kommunikation i klientarbetet
- Studerande har förmåga till situationsanpassad kommunikation i klientarbetet
SOÅ14SH01

Senior- and Elderly CareStuderande
- Har kunskaper om livet som senior och äldre och åldrandets olika dimensioner
- Har kunskaper om sociala serviceformer för seniorer och äldre
- Har kunskap om handledning inom service för seniorer och äldre
1
 3   3 SP
SOÅ10SH03

Resursförstärkande äldreomsorgStuderande
- Utvecklar ett förhållningssätt som beaktar äldre personers individualitet och delaktighet
- Kan planera, genomföra och utvärdera resursförstärkande sociokulturella och aktiverande metoder inom äldreomsorg
1
 3   3 SP
SOÅ10SH04

Socialpedagogikens tillämpningarStuderande
- Har kunskaper om socialpedagogiska verksamhetsprinciper
- Kan tillämpa funktionella metoder i grupp för olika klientgrupper
- Har förmåga att befrämja klienters delaktighet
1
 3   3 SP
SOÅ10SH05

Socialpedagogiskt arbete bland personer med funktionshinderStuderande
- Har grundläggande kunskaper om olika funktionshinder
- Har förmåga att förstå och analysera behov, livsvillkor och vardagslivets utmaningar hos barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder
- Har förmåga att arbeta med och leda klientprocesser
- Har etisk kompetens i mötet med personer med funktionshinder
1
 6   6 SP
SOÅ10SH06

Alternativ och kompletterande kommunikationStuderande
- Känner till olika kommunikationshjälpmedel
- Kan handleda individer till service i alternativ och kompletterande kommunikation
1
 3   3 SP
SOÅ10SH08

Omvårdnadens grunder och läkemedelsbehandlingStuderande
- Kan grunderna i omvårdnad
- Kan beakta i sitt arbete säkerhetsprinciper och kan förebygga olyckor.
- Kan arbeta ergonomiskt
- Kan grunderna i läkemedelsbehandling och farmakologi.
1
 5   5 SP
SOÅ10RS 366  42 SP
Etiskt förhållningssätt
- Studerande kan reflektera kring maktbalansen mellan klient och professionell och se sig själv som en jämlik aktör i mötet med klienter och deras anhöriga
Mångkulturellt klientarbete
- Studeranden kan beakta kulturell mångfald i klientarbetet
Socialt hållbart klientarbete
- Studerande kan utföra situationsanpassat socialt arbete bland utsatta klienter och klientgrupper samt kan tillämpa resursförstärkande metoder både i förebyggande och rehabiliterande syfte
Mångprofessionell servicehandledning
- Studerande kan i samarbete med klienter, deras anhöriga och andra yrkesgrupper handleda i välfärdstjänster
SOÅ10RS01

Kulturell mångfald och mångkulturellt arbeteStuderande
- Har kunskaper om och förståelse för mänsklig social diversitet och jämställdhet
- Har kunskaper om invandrare och invandringsprocessen
- Kan arbeta inom mångkulturellt klientarbete
1
 5   5 SP
SOÅ10RS04

Perspektiv på sociala problem och socialt arbeteStuderande
- Har kunskaper om sociala problem och socialt arbete
- Kan identifiera och kartlägga sociala problem och utsatthet i klientarbetet
- Känner till den egna yrkesrollens krav och möjligheter inom det sociala arbetet
1
 3   3 SP
SOÅ10RS05

Missbruks- och mentalvårdStuderande
- Har kunskaper om missbruksproblematik och psykisk ohälsa
- Kan handleda i missbruks- och mentalvårdens servicesystem
- Kan identifiera och göra situationsbedömningar med klienter i behov av missbruks- och mentalvård och kan tillämpa metoder för tidigt ingripande
- Kan planera och arbeta enligt resursförstärkande metoder i samarbete med klienter och deras anhöriga och med andra yrkesgrupper inom missbruks- och mentalvården
1
 6   6 SP
SOÅ14RS01

Crisis WorkStuderande
- Har kunskaper om traumatiska kriser och deras inverkan på individen och omgivningen
- Kan stöda klienter som genomgår en traumatisk kris
- Känner till beredskapsplanering inom det sociala området
1
 3   3 SP
SOÅ10RS07

Barnskydd, ungdomsvård och familjearbeteStuderande
- Kan identifiera risker i barns och familjers vardag och livsmiljöer
- Kan arbeta resursförstärkande inom barnskyddets serviceformer
1
 3   3 SP
SOÅ10RS08

KriminalvårdStuderande
- Har kunskaper om kriminellt beteende
- Har kunskaper om brottspåföljdsverkets och tredje sektorns stödformer för personer med kriminellt beteende
- Känner till kriminalvårdens rehabiliterande verksamheter
- Har ett etiskt förhållningssätt till klienter och deras anhöriga inom kriminalvården.
1
  3  3 SP
SOÅ10RS09

Sysselsättningsstödjande verksamhetStuderande
- Har kunskaper om arbetslöshet och sociala risker kopplade till arbetslöshet
- Kan handleda klienter inom sysselsättningsstödande verksamheter
- Kan grunderna i arbetsmarknadshandledning och förmånshandläggning
1
  3  3 SP
SOÅ10RS10

Praktik: Socialpedagogisk servicehandledning och socialt arbeteStuderande
- Fördjupar sina kunskaper om klienter i behov av social servicehandledning, rehabilitering eller psykosocialt stöd
- Kan göra risk- och resursbedömningar och planera tillsammans med klienter
- Kan använda resursförstärkande metoder med klienter och andra yrkesgrupper
- Utvecklar ett professionellt förhållningssätt
1
 16   16 SP
SOÅ10UL   25 25 SP
Socialt hållbart ledarskap
- Studerande kan fungera som förman i ett arbetssamfund och har ett ansvarsfullt och socialt hållbart förhållningssätt till ledarskap och kan leda sig själv och utveckla sina färdigheter i resultat- och utvecklingsinriktat arbete
Etiskt förhållningssätt
- Studerande kan uttala ett eget etiskt förhållningssätt och befäster förmågan att bevaka det egna yrkesområdet i teori och praktik
Mångprofessionellt arbetssätt
- Studeranden kan tillämpa yrkesområdets expertis i mångprofessionella nätverk.
Samhällig påverkan
- Studerande har beredskap att hantera och använda media och social media som ett arbetsredskap
Visions- och trendmedvetenhet
- Studerande kan skapa scenarier och se trender i samhällsutvecklingen
SOÅ10UL01

Ledarskap inom det sociala områdetStuderande
- Har kunskaper i ledarskap och färdigheter att leda ett arbetssamfund
- Kan använda och tillämpa central lagstiftning och kollektivavtal inom det sociala området
- Har färdigheter i ekonomi- och personalförvaltning
- Kan förverkliga säkerhetsplanering för medarbetare och klienter ur ett trygghets- och trivselperspektiv
1
   3 3 SP
UOSHÅ10ML01

Ledarskap inom mångprofessionell social- och hälsovårdLedarskap inom mångprofessionell social- och hälsovård 3 sp
Studerande
- Kan sakkunnigt representera och argumentera utgående från sitt yrkesområde i mångprofessionella arbetsteam
- Kan arbeta för och utveckla en klient och patientcentrerad arbetskultur
- Har förmåga att beakta förändringsbehov i vård- och servicekedjan
1
   3 3 SP
SOÅ10UL02

Arbetsplatsförlagda studier i förmans- och ledarskapStuderande
- Kan identifiera verksamheters funktion, mål och visioner samt utvecklingsbehov och strategier
- Kan tillämpa arbets- och kollektivavtal och arbetarskyddslagstiftning inom yrkesområdet
- Känner till vad förmanskap, personalförvaltning samt säkerhetsplanering innebär
- Kan använda IT och dokumentationsprogram inom det sociala området
- Kan fungera i ett multiprofessionellt samarbete
- Kan definiera utvecklingsbehov i sitt eget ledarskap
2
   10 10 SP
SOÅ10UL03

YrkesetikStuderande
- Fördjupar sig i yrkesområdets etiska värdegrund samt formulerar sitt personliga, yrkesetiska förhållningssätt
- Omfattar det sociala områdets etiska praxis
1
   3 3 SP
SOÅ10UL04

Aktuell forskning och utvecklingsverksamhet inom det sociala områdetStuderande
- Känner till aktuell teoretisk forskning inom det sociala området
- Fördjupar sig i aktuella lokala, regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom det sociala området
1
   3 3 SP
SOÅ10UL05

Sociala medierStuderande
- Kan använda sociala medier för opinionsbildning och samhällelig påverkan
- Kan använda sociala medier som resursförstärkande metod i det socialpedagogiska arbetet
1
   3 3 SP

Valfria yrkesstudier

30 SP
Profilering Socialpedagogiskt arbete
SOÅ10RF  30  30 SP
Professionell utveckling
- Studerande kan genom handledning utveckla sin egen yrkesidentitet och sina verksamhetsförutsättningar
Forskning och utveckling
- Studeranden kan utveckla resursförstärkande yrkespraxis inom det sociala området
Mångprofessionellt arbetssätt
- Studerande kan verka för barns och familjers bästa i mångprofessionella nätverk
Barn- och familjecentrerat arbetssätt
- Studerande kan utgående från barnet och familjen planera, förverkliga och utvärdera stödåtgärder
Fostringsgemenskap
- Studerande kan arbeta enligt principerna för fostringsgemenskap bland barn och familjer med särskilda behov
Resursförstärkande metodkunnande
– Studerande kan situationsanpassa metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
- Kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- Kan tillämpa forskningsetik i forsknings och utvecklingsprocesser
- Kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
- Kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk utvecklingsverksamhet
- Kan använda sig av evidensbaserad kunskap
1
  3  3 SP
SOÅ10RE01

ArbetshandledningStuderande
- Har motivation att utvecklas i sitt arbete och utveckla sin yrkeskunskap
- Har förmåga att ta till sig arbetshandledning som en del av sin professionella utveckling
- Utvecklar sin förmåga att handleda yrkesverksam personal och studeranden både individuellt och i grupp.
1
  3  3 SP
SOÅ10RE02

Småbarnsfostran IIStuderande
- Har fördjupade kunskaper i socialpedagogiskt arbete bland barn och kan stöda barns och familjers delaktighet
- Kan samarbeta barndagvård, förskola och skola
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt inom barndagvården
- Har färdigheter i dokumentation
1
  4  4 SP
SOÅ10RE03

Barn och familjer med särskilda behovStuderande
- Kan identifiera barns behov av särskilt stöd i vardagen samt kan tillämpa ett socialpedagogiskt arbetssätt i arbetet bland barn och familjer med särskilda behov
- Kan tillämpa ett mångkulturellt arbetssätt inom småbarnsfostran
- Har färdigheter att arbeta i mångprofessionella nätverk och i samarbete med barnet och familjen planera, förverkliga och utvärdera stödåtgärder
2
  4  4 SP
SOÅ10RE04

Resursförstärkande metoder bland barn och familjerStuderande
- Kan använda resursförstärkande metoder i socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
- Kan utveckla och tillämpa kreativa och innovativa metoder för att stärka resiliens hos barn
1
  6  6 SP
SOÅ10RE05

Praktik:Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjerStuderande
- Kan arbeta i mångprofessionella nätverk
- Kan använda situationsanpassade metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer
- Kan utveckla och använda metoder för att stärka resiliens hos barn
- Kan arbeta barn- och familjecentrerat bland barn och familjer med särskilda behov
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt
1
  10  10 SP
SOÅ10SS  30  30 SP
Professionell utveckling
- Studerande kan genom handledning utveckla sin egen yrkesidentitet och sina verksamhetsförutsättningar
Forskning och utveckling
- Studeranden kan utveckla resursförstärkande yrkespraxis inom det sociala området
Kulturell förståelseram
- Studerande förstår olika samfunds verksamhetsförutsättningar och kultur och kan skapa en känsliga av delaktighet
Samhällelig påverkan
- Studerande kan ingå i olika medborgar- och myndighetsnätverk och kan bidra med sitt kunnande
Intervention och aktion
- Studerande kan genom resursförstärkande metoder befrämja individers förmåga att utöva ett fullvärdigt medborgarskap
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
- Kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- Kan tillämpa forskningsetik i forsknings och utvecklingsprocesser
- Kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
- Kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk utvecklingsverksamhet
- Kan använda sig av evidensbaserad kunskap
1
  3  3 SP
SOÅ10SS01

Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete i mångkulturella miljöerStuderande
- Har förmåga att kritiskt granska sociala kategoriseringar och identifiera strukturer som skapar ojämlikhet
- Kan identifiera servicebehov hos olika invånargrupper
- Har kunskaper om samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete
- Har en kulturell förståelseram för analys av sociala problem och utanförskap samt har färdigheter att planera och genomföra preventiva insatser och sociala interventioner för olika invånargrupper i lokalsamhället
- Kan använda resursförstärkande metoder för att aktivera invånare i ett lokalsamhälle
1
  8  8 SP
SOÅ10SS02

Socialpedagogisk gerontologi med seniorer och äldreStuderande
- Har kunskaper om den tredje och fjärde åldern i individens livscykel i mångkulturella miljöer
- Har kunskaper socialpedagogik för den tredje ålder och kan tillvarata de äldres resurser i samhällsinriktat arbete och arbeta för medborgarinflytande
- Har färdigheter att stöda äldre med särbehov i samarbete med anhöriga och professionella inom äldreomsorgen
- Kan tillämpa handledning inom service för seniorer och äldre
- Har färdigheter i utvecklingsinriktat och resursförstärkande arbetssätt i arbetet inom seniorverksamhet och äldre omsorg
- Har kunskaper i kvalitetsarbete inom socialpedagogisk gerontologi
1
  6  6 SP
SOÅ10SS03

ArbetshandledningStuderande
- Har motivation att utvecklas i sitt arbete och utveckla sin yrkeskunskap
- Har förmåga att ta till sig arbetshandledning som en del av sin professionella utveckling
- Utvecklar sin förmåga att handleda yrkesverksam personal och studeranden både individuellt och i grupp
1
  3  3 SP
SOÅ10SS04

Praktik: Samhällsinriktat socialpedagogiskt arbeteStuderande
- Kan verka som välfärdsaktör och på ett självständigt och målinriktat sätt utföra arbetsuppgifter inom den offentliga, privata eller ideella verksamhetssektorn
- Kan arbeta i mångprofessionella nätverk
- Kan utveckla och använda metoder för att stärka funktionsförmågan hos individer
- Har ett reflektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt
1
  10  10 SP

Yrkesstudier

119 SP
Profilering Kyrkans arbete
SOÅ10RE24    24 SP
Hållbar samhällsplanering
- Studerande kan analysera barns, ungas och familjers verksamhets- och livsmiljöer utgående från ett hållbart perspektiv
Barn- och familjecentrerat arbetssätt
- Studerande kan utgående från social hållbarhet tillämpa barn- och familjeperspektivet inom det sociala servicesystemet
Servicehandledning
- Studerande kan servicehandledning inom det sociala servicesystemet för barn, unga och familjer
Fostringsgemenskap
- Studerande kan arbeta enligt principerna för fostringsgemenskap
Pedagogisk planering
- Studerande kan planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet för barn och unga
Kreativt och kulturellt metodkunnande
– Studerande kan tillämpa kulturella och kreativa metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer
Kristen fostran
- Studerande kan möta barn, unga och familjer inom ramen för kristen fostran
SOÅ10RE06

Barnets och den ungas utvecklingStuderande
- Har kunskap om barns och ungas tillväxt och utveckling
- Har ett resiliensförstärkande perspektiv på barns och ungas utveckling
3    3 SP
SOÅ10RE07

Kyrkans barn- och familjearbeteStuderande
- Kan tillämpa styrdokumenten inom kyrkans barn- och familjearbete
- Känner till centrala metoder inom kyrkans barn – och familjearbete
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för barn
- Kan identifiera barns och familjers resurser och behov av stöd samt kan servicehandledning för barn och familjer
1
3    3 SP
SOÅ10RE09

Kyrkans ungdomsarbeteStuderande
- Känner till livsvillkoren för unga
- Kan tillämpa styrdokumenten inom socialpedagogiskt ungdomsarbete och konfirmandarbetet
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för unga
- Kan identifiera ungas resurser och behov av stöd.
1
3    3 SP
SOÅ10RE11

Kreativ och kulturell verksamhet bland barn och ungaStuderande
- Kan arbeta kreativt och kulturellt bland barn och unga
- Har färdigheter i musik, skapande verksamhet, lek och rörelse
- Kan beakta hållbarhetsaspekter i kreativ och kulturell verksamhet
3    3 SP
UOÅ10HU01

Hållbar utvecklingBGEM Hållbar utveckling 3 sp
Studerande
- Känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra
- Förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö
- Kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt
- Kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling
3    3 SP
SOÅ10RE12

Praktik: Resursförstärkande socialpedaogiskt arbete bland barn, unga och familjerStuderande
- Kan fungera professionellt i mötet med barn, unga och familjer
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet bland barn, unga och familjer
- Kan identifiera hållbar utveckling i verksamhetsmiljöer
9    9 SP
SOÅ10SH 23   23 SP
Resursförstärkande miljöplanering
- Studerande kan stöda individers nätverk för att främja och upprätthålla funktionsförmåga och arbetar för en tillgänglig och trivsam verksamhetsmiljö
Servicehandledning
- Studerande kan utgående från kyrkans lära och kristen människosyn tillämpa servicehandledning i klientprocessen
Handledning
- Studerande har förmåga att handleda individer i olika åldrar och med funktionshinder i vardagen utgående från den socialpedagogiska orienteringsgrunden
Kommunikation i klientarbetet
- Studerande har förmåga till situationsanpassad kommunikation i klientarbetet
Andligt arbete
- Studerande kan tillämpa kristen troslära i diakonalt klientarbete
SOÅ10SH01

Senior- och äldrelivStuderande
- Har kunskaper om livet som senior och äldre och åldrandets olika dimensioner
- Har kunskaper om sociala serviceformer för seniorer och äldre
- Har kunskap om handledning inom service för seniorer och äldre
 3   3 SP
SOÅ10SH02

Diakoni och äldrearbeteStuderande
- Har kunskaper i diakoni och kyrkans diakonala uppdrag
- Kan planera, genomföra och utvärdera diakonala verksamhetsformer bland äldre
- Kan tillämpa sociokulturella och aktiverande metoder för äldre inom församlingen
1
 3   3 SP
SOÅ10SH04

Socialpedagogikens tillämpningarStuderande
- Har kunskaper om socialpedagogiska verksamhetsprinciper
- Kan tillämpa funktionella metoder i grupp för olika klientgrupper
- Har förmåga att befrämja klienters delaktighet
1
 3   3 SP
SOÅ10SH05

Socialpedagogiskt arbete bland personer med funtionshinderStuderande
- Har grundläggande kunskaper om olika funktionshinder
- Har förmåga att förstå och analysera behov, livsvillkor och vardagslivets utmaningar hos barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder
- Har förmåga att arbeta med och leda klientprocesser
- Har etisk kompetens i mötet med personer med funktionshinder
1
 6   6 SP
SOÅ10SH07

En kyrka för allaStuderande
- Har förmåga att arbeta för tillgänglighet inom kyrkan
- Känner till olika alternativa och kompletterande kommunikationsformer
2
 3   3 SP
SOÅ10SH09

Teologins historia med ekumenikStuderande
- Har en överblick över det viktigaste innehållet i den kristna trosläran i ett historiskt, systematiskt och ekumeniskt perspektiv
- Har förmåga att redogöra för och diskutera utformningen av kristet trosinnehåll under olika tider - från fornkyrkan till den lutherska ortodoxin - särskilt de grundläggande dragen i luthersk teologi
- Har förmåga att uppfatta det som förenar och skiljer de kristna kyrkorna i deras tolkning av det kristna trosinnehållet samt förmåga att uppfatta och reflektera över det egenartade i den kristna livshållningen
 3   3 SP
SOÅ10SH10

Dogmatikens tolkningarStuderande
- Har förmåga att reflektera och samtala över aktuella begrepp inom kristen troslära som är centrala för yrkesområdet
 2   2 SP
SOÅ10RA 416  47 SP
Etiskt förhållningssätt
- Studerande kan reflektera kring maktbalansen mellan klient och professionell och se sig själv som en jämlik aktör i mötet med klienter och deras anhöriga
Socialt klientarbete
- Studerande kan utföra situationsanpassat socialt arbete bland utsatta klienter och klientgrupper samt kan tillämpa resursförstärkande metoder både i förebyggande och rehabiliterande syfte.
Mångprofessionell servicehandledning
- Studerande kan i samarbete med klienter, deras anhöriga och andra yrkesgrupper handleda i välfärdstjänster.
Mångkulturellt klientarbete
- Studeranden kan beakta kulturell mångfald i klientarbetet
Missionsarbete
- Studerande har färdigheter att fostra till mission och att verka inom internationell diakoni
SOÅ10RS02

Mission och internationell diakoniStuderande
- Har kunskap om, kan koordinera och arbeta inom församlingens missionsarbete och internationella diakoni
- Kan bedriva missionsfostran i församlingar
- Kan arbeta inom mångkulturellt klientarbete
1
 5   5 SP
SOÅ10RS03

GT-ExegetikStuderande
- Känner till Gamla testamentets centrala innehåll, exegetiska metoder, grunddragen i Israels historia och de viktigaste exegetiska fakta om GT
 5   5 SP
SOÅ10RS04

Perspektiv på sociala problem och socialt arbeteStuderande
- Har kunskaper om sociala problem och socialt arbete.
- Kan identifiera och kartlägga sociala problem och utsatthet i klientarbetet.
- Känner till den egna yrkesrollens krav och möjligheter inom det sociala arbetet
 3   3 SP
SOÅ10RS05

Missbruks- och mentalvårdStuderande
- Har kunskaper om missbruksproblematik och psykisk ohälsa.
- Kan handleda i missbruks- och mentalvårdens servicesystem.
- Kan identifiera och göra situationsbedömningar med klienter i behov av missbruks- och mentalvård och kan tillämpa metoder för tidigt ingripande.
- Kan planera och arbeta enligt resursförstärkande metoder i samarbete med klienter och deras anhöriga och med andra yrkesgrupper inom missbruks- och mentalvården.
1
 6   6 SP
SOÅ10RS06

KrisarbeteStuderande
- Har kunskaper om traumatiska kriser och deras inverkan på individen och omgivningen.
- Kan stöda klienter som genomgår en traumatisk kris.
- Känner till beredskapsplanering inom det sociala området
1
 3   3 SP
SOÅ10RS07

Barnskydd, ungdomsvård och familjearbeteStuderande
- Kan identifiera risker i barns och familjers vardag och livsmiljöer
- Kan arbeta resursförstärkande inom barnskyddets serviceformer.
1
 3   3 SP
SOÅ10RS08

KriminalvårdStuderande
- Har kunskaper om kriminellt beteende.
- Har kunskaper om brottspåföljdsverkets och tredje sektorns stödformer för personer med kriminellt beteende.
- Känner till kriminalvårdens rehabiliterande verksamheter.
- Har ett etiskt förhållningssätt till klienter och deras anhöriga inom kriminalvården.
  3  3 SP
SOÅ10RS09

Sysselsättningsstödjande verksamhetStuderande
- Har kunskaper om arbetslöshet och sociala risker kopplade till arbetslöshet.
- Kan handleda klienter inom sysselsättningsstödande verksamheter.
- Kan grunderna i arbetsmarknadshandledning och förmånshandläggning.
  3  3 SP
SOÅ10RS10

Praktik: Socialpedagogisk servicehandledning och socialt arbeteStuderande
- Fördjupar sina kunskaper om klienter i behov av social servicehandledning, rehabilitering eller psykosocialt stöd.
- Kan göra risk- och resursbedömningar och planera tillsammans med klienter.
- Kan använda resursförstärkande metoder med klienter och andra yrkesgrupper.
- Utvecklar ett professionellt förhållningssätt
1
 16   16 SP
SOÅ10UL   25 25 SP
Socialt hållbart ledarskap
- Studerande kan med ett ansvarsfullt och socialt hållbart förhållningssätt fungera som ledare inom sin profession och kan leda sig själv och utveckla sina färdigheter i resultat- och utvecklingsinriktat arbete
Etiskt förhållningssätt
- Studerande kan uttala ett eget etiskt förhållningssätt och befäster förmågan att bevaka det egna yrkesområdet i teori och praktik
Mångprofessionellt arbetssätt
- Studeranden kan tillämpa yrkesområdets expertis i mångprofessionella nätverk och kan i beakta andlighet i sin verksamhet
Samhällig påverkan
- Studerande har beredskap att hantera och använda media och social media som ett arbetsredskap
Visions- och trendmedvetenhet
- Studerande kan skapa scenarier och se trender i samhällsutvecklingen
SOÅ10UL01

Ledarskap inom det sociala områdetStuderande
- Har kunskaper i ledarskap och färdigheter att leda ett arbetssamfund
- Kan använda och tillämpa central lagstiftning och kollektivavtal inom det sociala området
- Har färdigheter i ekonomi- och personalförvaltning
- Kan förverkliga säkerhetsplanering för medarbetare och klienter ur ett trygghets- och trivselperspektiv
1
   3 3 SP
UOSHÅ10ML01

Ledarskap inom mångprofessionell social- och hälsovårdStuderande
- Kan sakkunnigt representera och argumentera utgående från sitt yrkesområde i mångprofessionella arbetsteam
- Kan arbeta för och utveckla en kund centrerad arbetskultur
- Har förmåga att beakta förändringsbehov i vård- och servicekedjan
2
   3 3 SP
SOÅ10UL06

Arbetsplatsförlagda ledarskapsstudier inom kyrkans arbeteStuderande
- Kan identifiera verksamheters funktion och utvecklingsbehov och formulera mål och visioner samt tillämpa strategier
- Kan tillämpa arbets- och kollektivavtal samt arbetarskyddslagstiftning inom yrkesområdet
- Känner till vad förmanskap, personalförvaltning samt säkerhetsplanering innebär
- Kan fungera i ett multiprofessionellt samarbete
- Kan i media verka som sakkunnig och som representant för kyrkan inom sitt eget arbetsområde.
- Kan koordinera missionsverksamhet inom församlingar
- Kan definiera utvecklingsbehov i sitt eget ledarskap
2
   10 10 SP
SOÅ10UL03

YrkesetikStuderande
- Fördjupar sig i yrkesområdets etiska värdegrund samt formulerar sitt personliga, yrkesetiska förhållningssätt
- Omfattar det sociala områdets etiska praxis
2
   3 3 SP
SOÅ10UL04

Aktuell forskning och utvecklingsverksamhet inom det sociala områdetStuderande
- Känner till aktuell teoretisk forskning inom det sociala området
- Fördjupar sig i aktuella lokala, regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom det sociala området
1
   3 3 SP
SOÅ10UL05

Sociala medierStuderande
- Kan använda sociala medier för opinionsbildning och samhällelig påverkan
- Kan använda sociala medier som resursförstärkande metod i det socialpedagogiska arbetet
1
   3 3 SP

Valfria Yrkesstudier

35 SP
Profilering Kyrkans arbete
SOÅ10KF  35  35 SP
Professionell utveckling
- Studerande kan genom handledning utveckla sin egen yrkesidentitet och sina verksamhetsförutsättningar
Forskning och utveckling
- Studeranden kan utveckla resursförstärkande yrkespraxis inom kyrkans arbete
Mångprofessionellt arbetssätt
- Studerande kan verka för barns och familjers bästa i mångprofessionella nätverk
Resursförstärkande metodkunnande
- Studerande kan situationsanpassa metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer
Andligt arbete
– Studerande kan tolka och förmedla kristen tro och kristna värderingar och stöda barn och ungas andlighet.
UOÅ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
- Kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- Kan tillämpa forskningsetik i forsknings och utvecklingsprocesser
- Kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
- Kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk utvecklingsverksamhet
- Kan använda sig av evidensbaserad kunskap
1
  3  3 SP
SOÅ10KF01

ArbetshandledningStuderande
- Har motivation att utvecklas i sitt arbete och utveckla sin yrkeskunskap
- Har förmåga att ta till sig arbetshandledning som en del av sin professionella utveckling
- Utvecklar sin förmåga att handleda yrkesverksam personal och studeranden både individuellt och i grupp
2
  3  3 SP
SOÅ10KF02

Kyrkans barn - och familjearbete IIStuderande
- Har fördjupade kunskaper i fostran som en del av kyrkans uppdrag
- Kan använda resursförstärkande metoder inom kyrkans barn- och familjearbete
- Kan utvärdera och dokumentera sitt arbete
- Kan identifiera barns behov av särskilt stöd i vardagen samt kan tillämpa ett socialpedagogiskt arbetssätt i arbetet med barn och familjer med särskilda behov
- Kan arbeta i växelverkan med aktörer inom fostran och omsorg
  4  4 SP
SOÅ10KF03

Kyrkans ungdomsarbete IIStuderande
- Har fördjupade kunskaper i kyrkans ungdomsarbete och utvecklar sin yrkesidentitet
- Kan identifiera ungas behov av särskilt stöd i vardagen
- Kan utföra andligt arbete och använda resursförstärkande metoder inom kyrkans ungdoms- och specialungdomsarbete
- Kan planera, genomföra och utvärdera konfirmandverksamhet och hjälpledarutbildning
  5  5 SP
SOÅ10KF04

NT-exegetikStuderande
- Har grundläggande kunskaper om vad Nya testamentet innehåller, hur det har
uppkommit och hur det har undersökts i den vetenskapliga forskningen
- Har förmåga att relatera nytestamentliga texter till vetenskapliga rön och teorier
  5  5 SP
SOÅ10KF05

Professionsrelaterad praktisk teologiStuderande
- Har färdigheter i själavård
- Kan använda sig av homiletik och liturgik ur en diakons eller ungdomsarbetsledares perspektiv
- Kan använda psalmboken och bibeln som arbetsredskap samt värna om sin egen andlighet
1
  5  5 SP
SOÅ10KF06

Praktik: Församlingspraktik 1Studerande
- Fördjupar sina kunskaper om församlingsarbetets mål och arbetssätt
- Kan självständigt och utvecklingsinriktat använda och utveckla resursförstärkande metoder inom församlingens barn- och ungdomsarbete
- Utvecklar sin yrkesidentitet och kan arbeta i mångprofessionella nätverk
1
  10  10 SP
SOÅ10DA  35  35 SP
Professionell utveckling
- Studerande kan genom handledning utveckla sin egen yrkesidentitet och sina verksamhetsförutsättningar
Forskning och utveckling
- Studeranden kan utveckla resursförstärkande yrkespraxis inom kyrkans arbete
Kulturell förståelseram
- Studerande förstår olika samfunds verksamhetsförutsättningar och kultur och kan skapa en känsla av delaktighet
Intervention och aktion
- Studerande kan genom resursförstärkande metoder befrämja individers förmåga att utöva ett fullvärdigt medborgarskap
Diakonalt klientarbete
- Studerande kan i sambete med klienter och andra professionella utöva kristen omsorg och handledning.
Andligt arbete
– Studerande kan tolka och förmedla kristen tro och kristna värderingar bland samhällets mest utsatta
UOÅ10FM01¨

ForskningsmetodikStuderande
- Kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- Kan tillämpa forskningsetik i forsknings och utvecklingsprocesser
- Kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
- Kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk utvecklingsverksamhet
- Kan använda sig av evidensbaserad kunskap
1
  3  3 SP
SOÅ10DA01

ArbetshandledningStuderande
- Har motivation att utvecklas i sitt arbete och utveckla sin yrkeskunskap
- Har förmåga att ta till sig arbetshandledning som en del av sin professionella utveckling
- Utvecklar sin förmåga att handleda yrkesverksam personal och studeranden både individuellt och i grupp.
1
  3  3 SP
SOÅ10DA02

Kyrkans samhällsarbeteStuderande
- Har kunskaper om samhällsinriktat socialpedagogiskt arbete och om kyrkans samhällsarbete
- Kan identifiera servicebehov hos olika invånargrupper och definiera kyrkans ansvar
- Kan genomföra preventiva insatser och sociala interventioner för att minska utslagning och utanförskap.
- Har förmåga att kritiskt granska sociala kategoriseringar och att problematisera förhållandet mellan individ, kyrka och samhällsstruktur
1
  4  4 SP
SOÅ10DA03

FörsamlingsdiakoniStuderande
- Har fördjupade kunskaper om diakoni och kan reflektera över diakonala frågeställningar och utvecklar sin yrkesidentitet och etik
- Kan använda diakonala och resursförstärkande arbetsmetoder med utsatta individer
- Har förmåga att arbeta mångprofessionellt och kan engagera och frivilliga.
- Kan dokumentera, utvärdera och utveckla sitt arbeta
1
  5  5 SP
SOÅ10DA04

NT-exegetikStuderande
- Har grundläggande kunskaper om vad Nya testamentet innehåller, hur det har uppkommit och hur det har undersökts i den vetenskapliga forskningen
- Har förmåga att relatera nytestamentliga texter till vetenskapliga rön och teorier
  5  5 SP
SOÅ10DA05

Professionsrelaterad praktisk teologiStuderande
- Har färdigheter i själavård
- Kan använda sig av homiletik och liturgik ur en diakons eller ungdomsarbetsledares perspektiv
- Kan använda psalmboken och bibeln som arbetsredskap samt värna om sin egen andlighet
1
  5  5 SP
SOÅ10DA06

Praktik: FörsamlingspraktikStuderande
- Fördjupar sina kunskaper om församlingsarbetets mål och arbetssätt
- Kan självständigt och utvecklingsinriktat använda och utveckla resursförstärkande metoder inom församlingens diakoni eller ungdomsarbete
- Utvecklar sin yrkesidentitet och kan arbeta i mångprofessionella nätverk
1
  10  10 SP
Lär

Lärdomsprov

15 sp SP
  15  15 SP
Forskning och utveckling
Studerande kan systematiskt utveckla sitt yrkesområde och har förmåga att på ett vetenskapligt sätt presentera, diskutera och granska utvecklingsprojekt.

Mångprofessionellt arbetssätt
Studerande kan utföra forsknings- och utvecklingsverksamhet i mångprofessionella team.

Resursförstärkande intervention och aktion
Studerande kan tillämpa ett resursförstärkande perspektiv på utredning, utveckling och utvärdering av yrkespraxis inom social- och hälsovård.
Val

Valfria studier

15/5 sp SP
(Profilering socialpedagogiskt arbete 15 sp/Profilering Kyrkans arbete 5 sp)
Pra

Praktik

45 SP
Ingår i yrkesstudier och valfria yrkesstudier


« Tillbaka till utbildningsprogrammen