Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Virkesdrivning

Virkesdrivning

Utförandeplaner
Kod: NM13VA03
Namn: Virkesdrivning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
kan planera stämplingar utgående från terräng och bärighet samt vattenvårdsaspekter
kan beakta fornminnen, fornlämningar, livsmiljöer samt hotade arter
kan beakta certifieringskriterier vid stämplingsplanering och drivningsarbete
känner till metoder spm används för drivning av virke och energived
kan planera och leda drivning
känner till hur drivning av stormvirke utförs
kan planera lagring av virke och energived vid fjärrtransportled
känner till avverkningarnas koostnadsstruktur
är insatt i arbetssäkerhet och avtalsfrågor
känner till hur lön beräknas för skogsarbetare och maskinlag
känner till olika former av områdesföretagande
kan utföra granskningar av kvaliteten på drivningsarbete samt noggrannhetenpå skördarmätningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen