Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Naturresursförvaltning » Skogsorganisationer

Skogsorganisationer

Utförandeplaner
Kod: NM13NF01
Namn: Skogsorganisationer
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
kan redogöra för hur skogarna i Finland har utnyttjats tidigare
kan beskriva utvecklingen av skötselmetoder, avverknings- och transportmetoder
förstår sambandet mellan skogsindustrins uppkomst och utveckling och hur skogarna utnyttjats under olika tidsperioder
kan redogöra för skogsägoförhållanden förr och nu
förstår målsättningar med verksamheten i olika skogsorganisationer
känner till samverkan mellan olika organisationer och aktörer inom skogssektorn
känner till skogspolitiken i Finland och EU
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar: Kursen ordnas samtidigt för två årskurser. Genomförs under andra eller tredje studieåret.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen