Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Träförädling » Kemisk träförädling

Kemisk träförädling

Utförandeplaner
Kod: NM13TF01
Namn: Kemisk träförädling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
förstår kemins betydelse för processerna inom skogsindustrin
kan redogöra för hur mekanisk massa tillverkas
kan beskriva olika metoder för kemisk cellulosaframställning
förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och kvaliteten på mekaniska och kemiska massor (sortimentskrav och lagring)
känner till huvudprinciperna för de vanligaste blekningsmetoderna
kan redogöra för huvudprinciperna för tillverkningen av de viktigaste pappers- och kartongsorterna
förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och egenskaperna hos olika pappersssorter
känner till hur miljövården beaktas i samband med kemisk träförädling
känner till forskningen och produktutvecklingen inom kemiska träförädlingen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar: Samkörs mellan studerandegrupper, så att kursen ingår i studierna under andra eller tredje studieåret


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen