Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Skogsskötsel » Skogsförnyelse

Skogsförnyelse

Utförandeplaner
Kod: NM13SK04
Namn: Skogsförnyelse
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
kan bedöma och motivera förnyelsebehovet
kan välja rätt förnyelsemetod med beaktande av biologiska, ekologiska och ekonomiska faktorer
känner till markbehandlingens betydelse för virkesproduktionen och kan välja rätt markbehandlingsmetod
kan planera, utföra och leda skogsodlingsarbete
kan bedöma behovet av och planera eftervården
kan tillämpa skogslagar och direktiv som har anknytning till beståndsanläggning
känner till skogsträdsförädlingens genetiska grunder, ändamål, objekt samt metoder
känner till funktioner anslutna till produktion av förädlat material och skogsförädlingens organisationer samt förstår skogsträdförädlingens inverkan på praktisk skogsföryngring
känner till fröklassificeringen samt åtgärder anslutna till fröanskaffningen
kan jämföra olika plantarter och -typer, åtgärder anslutna till deras odling samt kvalitetskrav
känner till lagar, förordningar, direktiv och bestämmelser anslutna till odlingsmaterialets produktion, handel och distribution
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen