Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Skogsskötsel » Beståndsvård

Beståndsvård

Utförandeplaner
Kod: NM13SK03
Namn: Beståndsvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
kan planera röjningar
kan beräkna kostnader för röjningar
känner till hur skogsvårdsåtgärderna påverkar beståndstrukturens utveckling
förstår hur olika gallringsformer kan tillämpas i olika bestånd
kan bedöma gallringsbehov och -styrka
känner till hur kvaliteten på utförda gallringar bedöms
kan planera och utföra stamkvistning
känner till huvudprinciperna för skogsgödsling
känner till olka stödformer för skötselarbeten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen