Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Skogsskötsel » Torvmarker

Torvmarker

Utförandeplaner
Kod: NM13SK05
Namn: Torvmarker
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
känner till torvmarkernas geologiska och ekologiska bildningsprocesser
känner till klassificeringsgrunder för torvmarker i naturtillstånd
kan beakta hur en torrläggning (dikning) påverkar våtmarksekosystemet
kan bedöma torvmarkens dikningsduglighet och kan planera skogsdikningen
kan tillämpa vattenvårdsåtgärder vid dikning
förstår torvmarkernas och -moarnas föränderliga näringsämnesförhållanden
förstår torvmarkernas hållbarhetsdimensioner
kan ge skötselråd om användningen av torvmoar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen