Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Naturresursförvaltning » Viltvård och mångbruk

Viltvård och mångbruk

Utförandeplaner
Kod: NM13BK02
Namn: Viltvård och mångbruk
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- känner till olika mångbruksformer och förstår deras betydelse som en del av naturbruket
- känner till olika former av viltvård och jakt
- känner till vad allmansrättens tillåter samt dess nationella betydelse
- kan bedöma skötselbehov och planera skötselåtgärder utgående från mångbruksaspekter
- kan beakta mångbruksaspekter och estetik i samband med skötselåtgärder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med miljöplanering


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen