Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning i företagsekonomi, Vasa (210 SP)

Examen: YH-examen i företagsekonomi
Examensbenämning: Tradenom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

51 SP
YH10IN013    3 SP
FEV13KO9123  24 SP
YH10SV01

Svenska- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
-Kan uppgöra olika dokument som behövs inom affärskorrespondensen
1
3    3 SP
FEV13KO01

Företagskommunikation-förstår kommunikationens betydelse som framgångsfaktor för företaget
-kan delta i och bidra till företagets externa och interna kommunikation
-känner till olika medel för framgångsrik kommunikation
1
 3   3 SP
YH10FI01

Finska-kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetspartners
-behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
-skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
1
3    3 SP
FEV13KO02

Liike-elämän suomi-behärskar muntlig och skriftlig affärskommunikation
- kan tillgodogöra sig facktexter och –terminologi på finska
- är bekant med den finska företagsvärlden och -kulturen
1
 3   3 SP
YH10EN01

Engelska-kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
-har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur i sin bransch
-förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
-är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
FEV13KO03

Business English- tillgodogör sig ett ordförråd och kunskaper som behövs för framgångsrik kommunikation i affärsvärlden såväl i tal som i skrift
- utvecklar de yrkesinriktade språkkunskaperna och inser deras betydelse för effektiv kommunikation
1
 3   3 SP

Valfritt ytterligare språk (t.ex. tyska, franska, spanska, ryska)-inser vikten av kunskaper i språk och kultur för effektiv kommunikation inom affärsvärlden
-behärskar minst ett främmande språk förutom engelska så att han/hon kan kommunicera både muntligt och skriftligt på språket i olika vardagliga arbetslivssituationer
-kan samarbeta med personer från andra kulturer och förstår kulturskillnader
 33  6 SP
FEV13MA333  9 SP
FEV13MA01

Handelsmatematik- kan tillämpa de matematiska metoder som behövs i olika situationer inom företagsvärlden såsom procenträkning, indexberäkningar, köpkraft och inflation, valutaberäkningar, ränteräkning och prissättningskalkyler

Kompetens- och bedömningsmatris
2
3    3 SP
FEV13MA02

Finansmatematik-kan beräkna ränta på ränta för ett eller flera kapital, förstå och tillämpa annuitetsprincipen och uppgöra investeringsberäkningar

Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
FEV13MA03

Statistik- behärskar grundläggande statistiska begrepp och metoder
- kan använda statistiska databehandlingsprogram, företrädesvis excel
1
  3  3 SP
FEV13IT9    9 SP
FEV13IT016    6 SP
FEV13IT023    3 SP
  3  3 SP
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

105 SP
6    6 SP
FEV13JU63   9 SP
FEV13JU016    6 SP
FEV13JU02

Arbetsrätt och lönehantering-behärskar lagstiftningen gällande anställning och arbetsförhållanden
-kan uppgöra arbetsavtal
-känner till arbetstidslagstiftning och semesterlagstiftning
-känner till den lagstiftning som berör löneutbetalningar och kan utföra beräkningar som hör till löneadministrationen
1
 3   3 SP
FEV13EF93   12 SP
FEV13EF016    6 SP
FEV13EF023    3 SP
FEV13EF03

Grunder i finansiering-känner till finansierings- och värdepappersmarknadens verksamhet samt de centrala finansieringsinstrumenten
-kan uppgöra investerings- och finansieringskalkyler
-känner till riskhanteringen och dess betydelse vid finansieringsbeslut
1
 3   3 SP
FEV13MF96   15 SP
FEV13MF016    6 SP
FEV13MF023    3 SP
FEV13MF03

Kundrelationer och lönsamhet-förstår kundrelationens betydelse för lönsamheten (CRM)
-kan bedöma en kunds lönsamhet
-kan uppgöra strategier, säljprognoser och kalkyler som behövs inom marknadsföringen
1
 3   3 SP
FEV13MF04

Marknadsföringens lagstiftning- känner till lagstiftning som reglerar konsumentens rättigheter och skyldigheter
- känner till vilka lagar och regler företaget bör följa vid marknadsföringen
- förstår betydelsen av konkurrenslagstiftningen samt immaterialrätten i näringslivet
-förstår innebörden av produktansvar
1
 3   3 SP
  6  6 SP
3    3 SP
 3   3 SP
  3  3 SP
  3  3 SP

Profilering Ekonomiförvaltning

45 SP
FEV13EF04 105  15 SP
FEV13EF05

Olika organisationsformer i redovisningen- kan särskilja de olika typerna av organisationer och förstår likheter och olikheter i bokföringen och bokslutet
- kan planera och uppgöra bokslut för enskild näringsidkare, personbolag, aktiebolag, andelslag, bostadsaktiebolag, föreningar och stiftelser
-kan genomföra transaktioner gällande viss bolagsform, t.ex. emissioner, dividendutdelning, likvidation, disponentuppgifter
-känner till effekterna av byte av bolagsform
1
 5   5 SP
FEV13EF06

Fördjupad affärsredovisning-förstår principer vid värdering och intäktsföring av omsättningstillgångar
-kan planera och bokföra företagets avskrivningar, såväl planmässiga som utöver plan
-behärskar specialfrågor såsom reserveringar, uppskrivningar och bokföring av olika finansieringsformer
-behärskar specialfrågor inom mervärdesbeskattningen
1
 5   5 SP
FEV13EF07

Företagsbeskattning och bokslutsplanering-fördjupar sig i beskattning av näringsverksamhet och hur de olika bolagsformerna beskattas
-kan planera och uppgöra bokslut för olika typer av företag med beaktande av aktuell skattelagstiftning
1
  5  5 SP
FEV13EF08 510  15 SP
FEV13EF09

Operativ redovisning-behärskar olika metoder för planering, tillämpning och uppföljning av företagets ekonomistyrning
-kan uppgöra kalkyler för olika behov som underlag för beslut
-känner till olika kalkylmodeller såsom kostnadsbaserade, aktivitetsbaserade och värdebaserade kalkyler
1
 5   5 SP
FEV13EF10

Företagsanalys-kan genomföra en bokslutsanalys och utvärdera resultaten
-förstår sambandet mellan lönsamhet, likviditet och finansiering
1
  5  5 SP
FEV13EF11

Affärssystem inom ekonomiförvaltningen-förstår hur olika it-lösningar stöder de olika delmomenten i redovisningen
-kan tillämpa olika it-system vid utförande av arbetsuppgifter inom företagsets ekonomiförvaltning
-förstår delbokföringarnas roll och koppling till huvudbokföringen
-känner till olika ERP-system
1
  5  5 SP
FEV13EF12  15  15 SP
FEV13EF13

Lönebokföring och löneadministration-har praktiska färdigheter som behövs för att sköta löneadministrationen i ett företag
-kan tillämpa aktuell lagstiftning och kollektivavtalens bestämmelser angående löneadministrationen
1
  3  3 SP
FEV13EF14

Inledning till revision-förstår revisionens syfte och innehåll
-känner till regelverken om revision och revisorsbehörighet
-kan genomföra mindre revisioner inklusive tillhörande rapportering
-kan genomföra verksamhetsgranskning inklusive tillhörande rapportering
-har förmåga att jobba i revisionsteam
1
  3  3 SP
FEV13EF15

Intern styrning och kontroll-känner till de lagar, rekommendationer och ramverk som gäller den interna kontrollen
-kan genomföra och utvärdera den interna kontrollen
-kan kartlägga risker i verksamheten och känner till principerna för riskhantering
1
  3  3 SP
FEV13EF16

Företagsvärdering och företagsarrangemang-förstår syftet med företagsvärdering och aktievärdering
-känner till olika värderingsmodeller
-känner till värderingsproblematik och skattemässiga frågor gällande generationsväxling av företag
-känner till olika typer av företagsarrangemang och effekten av dessa
1
  3  3 SP
FEV13EF17

Koncernbokslut och internationell redovisning-förstår koncernbegreppet och kan identifiera koncernstrukturer
-kan uppgöra enklare koncernboklsut
-känner till IFRS och principerna vid uppgörande av bokslut enligt IFRS
1
  3  3 SP

Profilering Internationell handel

45 SP
FEV13IH01 510  15 SP
FEV13IH02

Utrikeshandelsteknik- kan praktiskt handha export- och importtransaktioner i ett företag
- känner till betydelsen av Incoterms
- känner till olika betalningssätt vid utrikeshandel och kan välja det för situationen mest lämpade
- kan uppgöra de dokument som behövs vid utrikeshandel
- kan uppgöra de instruktioner som behövs vid spedition och förtullning
1
 5   5 SP
FEV13IH03

Internationell finansiering- känner till olika finansieringsmöjligheter och kan välja lämpliga alternativ vid utrikeshandel
- kan anhålla om specialfinansierng och känner till olika former av garantier
-förstår de internationella penningmarknaderna och dess betydelse för finansieringen
-inser vikten av riskhantering
1
  5  5 SP
FEV13IH04

Internationell lagstiftning och mervärdesbeskattning-känner till juridiska frågor i anslutning till internationell handel gällande till exempel konkurrenslagstiftning, produktansvar och handelsrepresentation
-kan göra avtal vid internationella köp
-känner till immaterialrätten
-förstår mervärdesbeskattningen vid gemenskapshandel och export/import
1
  5  5 SP
FEV13IH05 105  15 SP
FEV13IH06

Företagets internationaliseringsprocess- känner till förutsättningar för internationalisering
- känner till olika internationaliseringsstrategier och -modeller
- förstår förutsättningarna för internationalisering
1
 5   5 SP
FEV13IH07

Internationell marknadsföring- har grundläggande färdigheter i marknadsföring på konsumentmarknaden och den industriella marknaden
- har kännedom om konsumentbeteende och köpprocesser
- kan planera och förverkliga organisationens marknadsföring och förstår olika mediers betydelse för affärsverksamheten
1
 5   5 SP
FEV13IH08

Kulturkännedom och olika marknadsområden-förstår affärskulturens och organisationskulturens betydelse för mångkulturella affärsrelationer
-har färdighet att tillägna sig främmande kulturer
-är förtrogen med handeln inom några utvalda marknadsområden
-känner till de handelpolitiska organisationerna och dess inverkan på världshandeln
1
  5  5 SP
FEV13IH09 312  15 SP
FEV13IH10

Inköp och lagerhantering-förstår inköpsfunktionen och lagerhanteringens betydelse för företagets ekonomi
- känner till optimeringsverktyg för inköp och lagerhantering
-känner till upphandlingar
-kan utveckla inköps- och lagerfunktionen
-känner till internlogistiken
-föstår principerna för Lean production filosofin
1
 3   3 SP
FEV13IH11

Praktisk transportplanering- kan självständigt utföra transportplanering för ett tillverkande företag
- förstår logistikens betydelse både ur logistikupphandlarens samt transportföretagets synvinkel
-känner till regler och förordningar vid specialtransporter;farligt gods, livsmedel m.m.
-känner till speditörens roll inom logistiken
-kan beakta miljöaspekter vid planering av transporterna
1
  6  6 SP
FEV13IH12

Internationell logistik- känner till nationella och internationella transportalternativ
-förstår transportkostnadernas betydelse för verksamhetens lönsamhet och kan jämföra olika transportalternativs kostnader
- känner till olika distributionsmodeller och fördelningar
-kan grunderna i transportjuridik
1
  3  3 SP
FEV13IH13

Supply Chain Management- kan beskriva flödesekonomin och dess betydelse för företagets effektivitet
-förstår logistikens roll och inser konkurrensfördelar av goda logistiska system
1
  3  3 SP
Val

Valfria studier

9 SP
 333 9 SP
Pra

Praktik

30 SP
 101010 30 SP

Allmän företagsekonomisk praktik-blir bekant med och skapar kontakter till näringslivet
-fördjupar sig i uppgifter som ökar den allmänna kompetensen inom företagsekonomi och blir på så sätt bekant med sin kommande yrkesroll
-tillämpar de färdigheter som förvärvats i teorin
-väljer en prakikplats med beaktande av personliga karriärplaner
 10   10 SP

Fördjupad företagsekonomisk praktik-fördjupar sina kontakter till näringslivet
-får praktisk erfarenhet av arbetsuppgifter inom den valda profileringen
-tillämpar de teoretiska kunskaper som förvärvats inom profileringen
-väljer praktikplats med beaktande av personliga karriärplaner
  1010 20 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen