Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Hortonom, vuxenutbildning) » Grundstudier » Gemensamma yrkeshögskolestudier » Statistisk analys

Statistisk analys

Utförandeplaner
Kod: LL10IL01
Namn: Statistisk analys
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av information.

Studerande behärskar de mest grundläggande statistiska begreppen.

Studerande förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data.

Studerande kan utföra hypotesprövning.

Studerande förstår betydelsen av att villkoren för det statistiska testet uppfylls.

Studerande behärskar kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram.

Studerande kan tolka och presentera analysresultat.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen