Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » Lärdomsprov » Lärdomsprov

Lärdomsprov

Utförandeplaner
Kod: LÄR
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 13    År 4: 2    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande kan under handledning och gradvis mera självständigt genomföra ett examensarbete som motsvarar kandidatnivå (YH). Studerande har kunskap att integrera forskningsprocessens olika steg i sitt examensarbete och förmåga att tillämpa kunskaperna inom sitt intresseområde.
Kan beakta forskningsetiska aspekter i sitt examensarbete och har förmåga att presentera sitt examensarbete samt agera som opponent för ett annat examensarbete. Kan redogöra för de viktigaste resultaten i ett mognadsprov som även påvisar den studerandes färdighet att uttrycka sig skriftligt på det språk som examensarbetet är skrivet.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Radiografi och strålbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen