Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Bemötande av människan i radiografikontext » Vårdens teoretiska grunder

Vårdens teoretiska grunder

Utförandeplaner
Kod: RA14MR01
Namn: Vårdens teoretiska grunder
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i vård- och radiografiområdet
Klinisk radiografi 1
Kursspecifika kompetenser: Vårdvetenskap 2sp: Att den studerande efter godkänd kurs har grundläggande kunskap i vårdvetenskap, i människan, hälsan, vården och världen som vårdvetenskapens metaparadigm. Känner till vårdprocesstänkande och dess tillämpning inom vårdarbetet.
Etik och kulturvetande för röntgenskötare 3sp: Har kunskap om den transkulturella vården. Studerande har grundläggande färdigheter att vårda och bemöta människor från olika kulturer. Förstå etikens betydelse för individen och samhälle samt födjupar sig i grundläggande etiska frågeställningar. Visar förmåga att reflektera över det specifika i vårdetik och vårdens värdegrund.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen