Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » Regional och nationell turismutveckling » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: UOÅ10FM01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier i turism eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
• kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen
• kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
• kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet
• kan använda sig av evidensbaserad kunskap
• kan ta ställning och ställa relevanta frågor
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen