Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning i produktionsekonomi (240 SP)

Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år

Se bifogade figurer (kärnkompetens 1 och kärnkompetens 2).Allmänna kompetenser
Kärnkompetenser
KärnkompetenserKontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga


KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

45 SP
PRE14MA     15 SP
- Den studerande kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar
- Den studerande har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder
- Den studerande kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial
- Den studerande förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper
- Den studerande har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
TKV14MA013    3 SP
TKV14MA023    3 SP
TKV14MA033    3 SP
TKV14MA043    3 SP
TKV14MA05 3   3 SP
PRE14SK     15 SP
Svenska
- Den studerande har muntliga och skriftliga färdigheter i sitt modersmål som behövs för studierna, examensarbetet, yrkes- och samhällslivet

Finska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda finska muntligt och skriftligt på ett tillfredställande sätt i vardags- och arbetslivssituationer
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift

Engelska
- har ett gott allmänt ordförråd och känner till central terminologi inom egen bransch
- kan förstå och använda engelska både muntligt och skriftligt på ett tillfredsställande sätt i de situationer som uppkommer i arbetslivet
- är medveten om kulturella skillnader och deras betydelse
TKV14SV01

SvenskaDen studerande:

– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav

– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem

– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
TKV14FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
1
 3   3 SP
TKV14FI02  3  3 SP
TKV14EN01

EngelskaStuderanden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
TKV14EN02   3 3 SP
PRE14EA     15 SP
Studeranden
- känner till den egna branschen
- kan delta i utvecklingen av arbetsgemenskapen i det produktionsekonomiska sammanhanget
- har analytiska färdigheter, förmåga att leda projekt och delta i forsknings- och utvecklingsarbete
- känner till förutsättningarna för lönsam affärsverksamhet samt de viktigaste verktygen för ekonomisk planering och styrning
- har kunskaper att delta i projektverksamhet samt att leda människor, processer och projekt
- känner till grundprinciperna för företagande, marknadsföring och industrins tjänsteverksamhet

TKV14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil

- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke

- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
1
1    1 SP
TKV14FE013    3 SP
TKV14RE013    3 SP
TKV14TR01  3  3 SP
TKV14LEA01  5  5 SP
Yrk

Maskintekniska yrkesstudier

77 SP
PRE14FY     15 SP
- känner till fysikens och kemins centrala begrepp, lagar och principer och deras samband
- kan identifiera, formulera och analysera problem med hjälp av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan bedöma möjligheter och begränsningar i tekniska system utgående från fysikens och kemins grundläggande lagar och principer
- kan använda sig av fysikens och kemins grundläggande lagar och principer för att inhämta ny kunskap inom sin egen bransch
- har genom kunskap om fysikens och kemins grundläggande lagar och principer en förmåga att diskutera problemlösning med personer inom andra branscher, liksom även med personer med en högre utbildning inom den egna branschen
PRE14ME015    5 SP
PRE14FY02 5   5 SP
PRE14ME02 5   5 SP
PRE14PT     9 SP
PRE14PT013    3 SP
PRE14PT02 3   3 SP
PRE14PT03   3 3 SP
PRE14EN     17 SP
PRE14EN01 5   5 SP
PRE14EN03  3  3 SP
MAP14MR01  3  3 SP
MAP14MR02  3  3 SP
MAP16EN04  3  3 SP
PRE14RA     15 SP
PRE14RA01 5   5 SP
PRE14RA02  5  5 SP
PRE14RA03  5  5 SP
PRE14KT     15 SP
PRE14KT014    4 SP
PRE14KT023    3 SP
PRE14KT035    5 SP
PRE14KT04 3   3 SP
PRE14TD     6 SP
PRE14TD01 3   3 SP
PRE14TD02 3   3 SP
Val

Valfria studier

1 SP

Produktionsekonomiska yrkesstudier

72 SP
PRE14CFE     20 SP
PRE14FE013    3 SP
PRE14FE02 6   6 SP
PRE14FE03   6 6 SP
PRE14FE04  5  5 SP
PRE14MF     15 SP
PRE14MF01 5   5 SP
PRE14MF02  4  4 SP
PRE14MF03   3 3 SP
PRE14MF04   3 3 SP
PRE14PE     37 SP
PRE14PE01  3  3 SP
PRE14PE02  3  3 SP
PRE14PE03  3  3 SP
PRE14PE04   5 5 SP
PRE14PE05   5 5 SP
PRE14EA01  4  4 SP
PRE14PE06   5 5 SP
PRE14PE07  3  3 SP
PRE14PE08  3  3 SP
PRE14PE09  3  3 SP
Pra

Praktik

30 SP
PRE14PR101010  30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
PRE14LP     15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen