Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 1 » Manövrering 2

Manövrering 2

Utförandeplaner
Kod: SF14M107
Namn: Manövrering 2
SP totalt: 3,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3,5    År 5:     
Förkunskaper: Manövrering 1 / Vaktrutiner 2
Kursspecifika kompetenser: Att manövrera och hantera ett fartyg under alla förhållanden, omfattande:
• manövrer vid annalkning av lotsstationer med att motta och lämna lots med tillbördlig hänsyn på väderlek, tidvatten, framförflyttnings- och stoppsträckor
• hantering av fartyget i floder, flodmynningar och begränsade farvatten efter att ha tagit i beaktande huru ström, vind och begränsade farvatten verkar på rodrets styrande effekt
• tillämpning av metoder med konstant girhastighet
• manövrering i grunda farvatten omfattande minskning i reservattenmarginalen under kölen orsakad av squat, rullning och stampning
• växelverkan mellan passerande fartyg och mellan eget fartyg och närliggande bankar (bankeffekt)
• att anlöpa och avgå från kaj under varierande vind-, tidvatten- och strömförhållanden med eller utan bogserbåtar
• växelverkan mellan fartyg och bogserbåt
• användning av framdrivnings- och manövreringssystem
• val av ankringsplats; ankring med ett eller två ankare på trånga ankringsplatser och faktorer vilka påverkar bestämmandet av längden på den ankarkättning som skall användas
• draggande ankar, klargörning av tilltrasslade ankare
• torrdockning med både skadat och oskadat fartyg
• hantering och manövrering av fartyget under hård väderlek omfattande undsättning av fartyg eller flygplan i nöd; bogseringsuppdrag; sätt varpå ett manöverodugligt fartyg kan hindras från att ligga tvärs i sjögången, dämpa avdriften och använda olja
• försiktighet vid manövrering till undsättningsfarkoster och livbåtar
• metoder varpå man tar ombord överlevanden från utryckningsfarkoster och livbåtar
• förmåga att bestämma manövrerings- och framdrivningskarakteristiken på vanligt förekommande fartygstyper med särskild hänsyn till stoppsträckor och gircirklar vid olika djupgångar och hastigheter

• betydelsen av att navigera med reducerad fart för att undvika skada orsakade av fartygets bog- och häckvåg
• praktiska åtgärder som bör vidtas vid navigering i eller nära is eller under situationer då fartyget blir utsatt för nedisning
• användningen av och manövrering i eller i närheten av trafikseparationssystem och inom områden med trafikbetjäningsystem (VTS) för fartyg
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen