Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » Juridik 2

Juridik 2

Utförandeplaner
Kod: SF14O309
Namn: Juridik 2
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Juridik 1
Kursspecifika kompetenser: Praktiska grundkunskaper i tillämpliga konventioner utfärdade av IMO berörande säkerheten till sjöss och skyddandet av den marina miljön. Den nationella sjölagens grunder.

Ha en uppfattning om samhällsskicket, domstolars funktion osv. Förstå innebörden av ingående av arbetsavtal, förstå kol-lektivavtal. Vara medveten om arbetsgivares och arbetstagares skyldigheter och rättigheter ombord, vara medveten on tvångs- och straffbestämmelser.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen