Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » Miljöskydd

Miljöskydd

Utförandeplaner
Kod: SF14O302
Namn: Miljöskydd
SP totalt: 0,75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 0,75    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kunskaper om försiktighetsmått som bör vidtas för att för-hindra nedsmutsningen av den marina miljön omfattande:

Åtgärder för att motverka nedsmutsning och all utrustning som hör ihop med detta.

Känna till sjöfartens inverkan på marina miljön och utsläpps-käl¬lorna.

Känna till de åtgärder som bör vidtas för att förhindra ned-smutsningen av den marina miljön vid både normal fartygsdrift och vid olyckor.

Att känna till anmälningsskyldigheten i fall av skada på farty-get eller vid observation av olja på vattnet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen