Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Grundstudier » Allmänna kompetenser » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: SF14CG04
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt
- kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen
- kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa meto-der
- kan granska och analysera vetenskaplig text och se sam-bandet mellan forskning och praktisk verksamhet
- kan använda sig av evidensbaserad kunskap
- kan ta ställning och ställa relevanta frågor
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen