Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Företagsekonomi » Tjänste- och produktutveckling

Tjänste- och produktutveckling

Utförandeplaner
Kod: IB14FE03
Namn: Tjänste- och produktutveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
• Kan redogöra för designprocessen inom tjänstedesign, och för centrala begrepp inom denna som kontaktpunkter, kundupplevelse och kundresa.
• Kan identifiera kontaktpunkter mellan användare och tjänsteförmedlare och redogöra för hur dessa förhåller sig till fysisk miljö, rumslighet, kommunikationskanaler och tid.
• Kan på grundläggande nivå tillämpa designmetoder som boardtekniker, funktionsanalyser, observationer och utvärdering för att analysera och visualisera en tjänst ur ett kundreseperspektiv, och genom kreativa metoder och utvärderingsmetoder generera utvecklingskoncept.
• Skall med stöd av olika visuella metoder och tekniker kunna åskådliggöra, förklara och argumentera för olika tjänste-, produkt- och miljökoncept för olika typer av mottagare eller avnämare(konsument).
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen