Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna » VALBARA YRKESSTUDIER » Växtproduktion » Grovfoder

Grovfoder

Utfšrandeplaner
Kod: NM13VP03
Namn: Grovfoder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till betydelsen och omfattningen av grovfoderproduktionen i Finland. Studerande skall behärska odlingstekniken för de växtarter som i huvudsak används för produktion av grovfoder. Studerande skall vara väl förtrogen med produktionstekniken vid odling av flerårig vall, med alternativa modeller för betesdrift och med tillvägagångssätten vid odling av grönfoder- eller helsädesgrödor. Studerande skall kunna styra produktionsinsatserna utgående från kunskap om hur grovfodervärdet påverkas av miljö- och odlingstekniska faktorer.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen