Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna » Yrkesstudier » Fältförlagda studier » Inomgårdsteknik

Inomgårdsteknik

Utfšrandeplaner
Kod: NM13FS01
Namn: Inomgårdsteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall inhämta och kunna tillämpa kunskaper om inomgårdsmekanisering t ex gällande vanliga utfodringssystem i finländska djurstallar. Tillämpbara kunskaper och praktiskt användbara färdigheter avseende en rationell gårdsplanering utvecklas.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen