Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Lärdomsprov

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Lärdomsprov
SP totalt:
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Examensarbetet är en del av den studerandes personliga kompetensprofil. I samband med examensarbetet erhåller den studerande ett fördjupat yrkeskunnande genom att utföra ett utrednings- eller forskningsarbete inom sitt yrkesområde.

I anslutning till examensarbetet avläggs ett individuellt, skriftligt mognadsprov, som visar förtrogenhet med ämnesområdet.

Den studerande:
- kan tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar
- kan utveckla lärdomsprovet till ett trepartssamarbete där den studerande, yrkeshögskolan och organisationer tillsammans utvecklar produkter, system eller skapar ny kunskap
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen