Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), trädgårdsnäring » Yrkesstudier » Mark- och växtnäringslära » Mark II

Mark II

Utfšrandeplaner
Kod: NM13MV02
Namn: Mark II
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- förstår betydelsen av markens bördighet vid växtodling
- har kunskap för att bevara eller förbättra markens bördighet. Kunskapen inhämtas utgående från grundläggande förståelse om åkermarkens fysikaliska, biologiska och kemiska egenskaper
- känner till orsakerna till de centrala hoten mot åkermarkens bördighet, såsom markpackning, minskande mullhalt och försurning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med lantbruksnäringarna


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen