Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Operativa planeringsmetoder

Operativa planeringsmetoder

Utfšrandeplaner
Kod: NM13VA06
Namn: Operativa planeringsmetoder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
förstår operative planeringens tidsdimension, målsättningar och relation till ekonomi, logistik och beslutsfattande
känner till metoder för planering av målstyrd operativ verksamhet
känner till numeriska optimeringsmetoder
kan formulera och lösa lineära optimeringsproblem
förstår skogsorganisationernas behov av beslutsunderlag för effektiv styrning av verksamheten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen