Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Virkeshandel

Virkeshandel

Utfšrandeplaner
Kod: NM13VA02
Namn: Virkeshandel
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
känner till hur marknaden för virke och energived fungerar
känner till lagar och bestämmelser som styr virkeshandel och är insatt i centrala kontraktsfrågor
kan redogöra för virkeshandelns skeden
kan genomföra en anbudsprocess
känner till prisbildning för rotskogar samt leverans- och specialvirke
kan prissätta virke och energived
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen