Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk » Yrkesstudier » Skogsskötsel » Skogsnaturvård

Skogsnaturvård

Utfšrandeplaner
Kod: NM13SK07
Namn: Skogsnaturvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
kan redogöra för bakgrunden till och utvecklingen inom skogsnaturvården
kan redogöra för metoder för tryggandet av naturens mångfald i ekonomiskogar
kan identifiera särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
kan identifiera naturvårdslagens skogbevuxna naturtyper
kan identifiera livsmiljöer som skyddas av skogscertifieringen
kan beakta skogsnaturvård i samband med skötselåtgärder, avverkningsplanering och förnyelseplanering
kan identifiera fasta fornlämningar i skogen
kan beakta skogsnaturvård i samband med uttag av energived
kan beakta vattenskyddsbehov i all åtgärdsplanering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar: Ingår i studierna under tredje eller fjärde studieåret.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen