Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Växtproduktion » Växtnäring I

Växtnäring I

Utfšrandeplaner
Kod: NM13MV03
Namn: Växtnäring I
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- förstår odlingsväxternas behov av växtnäring och kan vidta åtgärder för att avhjälpa växtnäringsbrist
- kan använda sig av det för nuvarande vid tillförsel av växtnäring tillämpade beräkningssättet
- kan således utgå från den mängd växtnäring som finns bunden i markens växtnäringsförråd samt från den kvävemängd som eventuellt tillförs genom biologisk fixering
- känner till egenskaperna av de i Finland marknadsförda mineralgödselmedlen
- kan välja det med tanke på användningsändamålet mest lämpliga gödselmedlet samt beräkna den mängd som behövs för att tillfredsställa den enskilda grödans behov på ett enskilt odlingsskifte
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med lantbruksnäringarna och trädgårdsnäring


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen