Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Landsbygdsutveckling (Högre YH-utbildning) (60 sp)

Examen: Högre YH-examen i naturbruk
Examensbenämning: Hortonom (högre YH), Agrolog (högre YH), Miljöplanerare (högre YH), Skogsbruksingenjör (högre YH)
Beräknad studietid: 2 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt

Fördjupade yrkesstudier

30 SP
LUY16     15 SP
LUY16010

Sustainable coastal managementThe student:
- has a broad understanding of that the well-being of populations and the economic viability of many businesses in coastal zones depend on the environmental status of these areas
- is familiar with the use of long term management tools, such as integrated coastal management, to enhance the protection of coastal resources whilst increasing the efficiency of their uses.
- as the knowledge on how to decrease risks for excessive exploitation of natural coastal resources in order to protect biodiversity and habitats
1
5    5 SP
LUY16020

NaturresursförvaltningDen studerande:
- kan identifiera och analysera de faktorer som påverkar nyttjandet och förvaltningen av naturresurser
- är väl insatt i nationell och internationell lagstiftning och andra styrmekanismer som berör naturresursförvaltning
- kan tillämpa planeringsmetoder och -verktyg för ett hållbart nyttjande av naturresurser
- har god kännedom i hur man möjliggör intressenters delaktighet och deltagande vid beslutsfattande och implementering av naturresursförvaltning
- har en god kännedom om hur förvaltning och nyttjande av olika naturresurser är kopplade och ser möjligheterna i utvecklandet av en integrerad förvaltning
1
5    5 SP
LUY16030

NaturresursekonomiDen studerande:
- har en djup insikt i naturresursernas betydelse för människornas välfärd och att en långsiktig användning av naturresurserna är en förutsättning för en hållbar ekonomi
- har en bred kunskap om betydelsen av naturens ekosystemtjänster och hur dessa kan värderas ekonomiskt
- kan inom sin bransch implementera metoder som möjliggör att naturresurser nyttjas på ett material- och energieffektivt sätt
- kan analysera effekterna och effektiviteten hos olika styrmedel såsom utsläppshandel, miljöskatter och gränsvärden.
- har kännedom om metoder som syftar till att värdera miljöeffekter och förändringar i ekonomiska termer samt de begränsningar som finns i dessa metoder
1
5    5 SP
LUY17     15 SP
LUY17010

Professionell kommunikationDen studerande:
- kan söka, värdera och sammanfatta information samt naturresurs- och miljödata
- kan fungera och uppträda som expert inom sitt eget område och aktivt kommunicera i varierande professionella sammanhang
- har förmåga att välja kommunikationsformer och förmedla information med beaktande av målgruppen
1
5    5 SP
LUY17020

Ledarskap och projekthanteringDen studerande:
- har förmåga att förstå det egna handlandet och är medveten om hur man utvecklar det egna ledarskapet
- har insikt i hur man utvecklar förmågan att förstå och leda andra
- har förmåga att förstå organisationers, gruppers och individers handlingsmönster inom olika branscher och samhällssektorer
- kan tillämpa olika projekthanteringsmetoder och –system för effektivt förverkligande av projekt och känner till olika sätt att finansiera och administrera forsknings- och utvecklingsarbete
1
 5   5 SP
LUY17030

Deltagande processer och konflikthanteringDen studerande:
- har förmåga att planera, leda och genomföra deltagande processer
- förstår hur konflikter uppstår och har förmåga att diskutera värderingar och förhållningssätt med olika människogrupper
- kan på ett professionellt och konstruktivt sätt hantera konflikter som uppstår vid användning av naturresurser
1
 5   5 SP
Lär

Lärdomsprov

30 SP
LÄR1020   30 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen