Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering (240 sp)

Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Hortonom (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

63 SP
NM13ST9    9 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierDen studerande:
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
UONB10IK01

IKTDen studerande behärskar:
- skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
- filhantering
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning
- tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
- program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
1
3    3 SP
NM13SP     9 SP
YH10SV01

SvenskaDen studerande:
- kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
- är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den
- kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt
- skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaDen studerande:
-kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift.
Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaDen studerande:
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
NM13NA     9 SP
NM13NA01

GPS-hantering och GISDen studerande:
- kan planera och utföra insamling av lägesbunden information
- kan producera geografisk information för naturbrukets tillämpningar
- kan lokalisera befintligt GIS-material på Internet och i den egna organisationens databaser
1
 3   3 SP
NM13NA02

Hantering av naturresursdataDen studerande:
- kan bearbeta och förädla insamlat data till information
- känner till metoder för effektiv lagring av stora mängder information
- kan effektivt och mångsidigt använda ett tabellkalkylprogram (t.ex. Excel) för lagring, analys och presentation av data
- kan validera datas riktighet
- kan välja och använda rätta statistiskt deskriptiva metoder för olika ändamål
1
 3   3 SP
NM13NA03

MatematikDen studerande:
- förstår att självständigt arbete, fokusering och noggrannhet är en förutsättning för lärandet
- förstår att det är viktigt att samarbeta och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar
- kan lösa matematiska problem
- kan tillämpa rätvinkliga triangelns trigonometri
- kan lösa polynomekvationer och grafiskt tolka polynomfunktioner
- kan beteckna och räkna med aritmetiska och geometriska serier
- förstår hur man med matematiska funktioner och modeller kan beskriva naturvetenskapliga fenomen
- kan använda grundläggande logaritmregler för att lösa exponentialekvationer
- förstår orsaker och ser möjligheter i att använda logaritm- och exponentialfunktioner
- känner till begreppen gränsvärde, derivata och intergral och kan tillämpa regler för enkla funktioner
1
3    3 SP
NM13BG     6 SP
NM13BG01

BotanikDen studerande.
- känner till hur en växt är uppbyggd och hur den fungerar
- känner till de centrala växtfysiologiska funktioner, t.ex. fotosyntes och respiration
- förstår växtsystematikens grunder och känner till hur litteratur används för identifiering av växter
1
3    3 SP
NM13BG02

EkologiDen studerande:
- känner till naturen, ekologin och de viktigaste processerna i våra vanligaste ekosystem
- känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster
- kan redogöra för dynamiken i naturliga och av människan påverkade ekosystem
- har den ekologiska kunskapsgrund som behövs i övriga yrkesstudier
1
 3   3 SP
NM13UM     6 SP
NM13UM01

ForskningsmetodikDen studerande:
- känner till grunderna i vetenskapsteori
- klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
- kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
- kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
- kan utföra informationssökning från olika källor
- vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed
- förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det
1
  3  3 SP
NM13UM02

Statistisk analysDen studerande
- förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av naturresurs- och miljödata
- känner till de grundläggande statistiska begreppen
- förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data
- kan utföra hypotesprövning
- känner till betydelsen av att villkoren för statistiska test uppfylls
- kan använda kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste statistiska makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram
- kan tolka och presentera analysresultat
1
  3  3 SP
NM13LS 36  9 SP
NM13LS01

SamhällsplaneringDen studerande:
- förstår behovet av samhällsplanering
- känner till det finländska planläggningssystemet
- känner till referensramen för samhällsplaneringens lagstiftning och medverkande organisationer
- känner till innehållet i de olika planerna (landskaps-, general-, detaljplaner) och deras rättsverkningar
- kan redogöra för planeringsprocessen inom en kommun
2
 3   3 SP
NM13LS02

LandskapsvårdDen studerande:
- kan evaluera ekologiska, estetiska och ekonomiska värden
- kan förstå kulturella värden i landskapet
- lär sig kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer
- kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel)
  6  6 SP
NM13NE     15 SP
NM13NE01

Bokföring och redovisningDen studerande:
- känner till vad god bokföringsetik betyder
- kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar
- känner till kraven på skattebokföring
- känner till företagarens skyldigheter i att anmäla och betala moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar
- kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin
1
 3   3 SP
NM13NE02

EkonomistyrningDen studerande:
- känner till ekonomistyrningens övergripande syfte
- kan utföra och utvärdera olika kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
- förstår betydelsen av att använda nyckeltal i utvärdering av verksamheten
- känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten
- kan för verksamheten göra upp en ändamålsenlig budget
- känner till hur man bestämmer rätt pris på varor och tjänster
- känner till metoder för fakturering och kan utforma anbud, offerter och momsfakturor
1
 3   3 SP
NM13NE03

Marknadsföring och försäljningDen studerande:
- förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer
- kan analysera marknaden (omvärldsanalys) och definiera en meningsfull strategi för marknadsföringen
- förstår vilka möjligheter olika marknadsföringskanaler erbjuder
- kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp
- förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
1
  3  3 SP
NM13NE04

Praktiskt ledarskapDen studerande:
- känner till vad som krävs av ledarskapet för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet
- känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofile
- känner till hur utvärdera och utveckla det personliga ledarskapet
- kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper
- förstår arbetsgivarens ansvar och skyldigheter
  3  3 SP
NM13NE05

Starta egetDen studerande:
- känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
- känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
- känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
- känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
- kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
- kan bedöma alternativen och behovet av finansiering.
- känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
- kan för ett område och för den egna branschinriktningen (profileringen), bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär
1
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier

120 SP
NM13VV     15 SP
NM13KV01

Grunder i kulturväxtkännedomDen studerande:
- kan identifiera och namnge de allra vanligaste växterna på grönområden
- känner till hur litteratur används vid identifiering
1
3    3 SP
NM13VV01

Växtanvändning och fördjupad växtkännedomDen studerande
- känner till växternas egenskaper och krav på växtplats
- kan planera ekologiskt hållbar växtanvändning
- känner till handelssortimentet i huvuddrag
- känner till de allra vanligaste europeiska landskaps- och prydnadsväxterna
- kan självständigt använda litteratur för att stöda identifieringen
1
 6   6 SP
NM13KV02

KulturväxtkännedomDen studerande:
- kan identifiera de vanligaste vedartade växterna även vintertid
- kan identifiera vanligt förekommande växter
- känner till centrala växter i parker och trädgårdar från historiskt perspektiv
1
 3   3 SP
NM13GS01

NaturbiotoperDen studerande:
- känner till hur klimatet och jordmånen leder till uppkomsten av olika naturbiotoper
- känner till de viktigaste finska skogs-, myr- och ängsbiotoperna
- kan identifiera de biotoper som skyddas enligt lagar och samhällsöverenskommelser
- känner till de växter (nyckelarter) som behövs vid biotopbestämning
1
3    3 SP
NM13GM     15 SP
NM13GM01

Grönanläggingsmetoder och -teknikDen studerande
- känner till styrande dokument och grönanläggningens centrala kvalitetskrav
- är bekant med anläggningsprocessen
- förstår viktigaste dränerings- och dimensioneringsprinciper på grönområden
1
3    3 SP
NM13AN02

Grönanläggningens grunderDen studerande:
- känner till relevanta grundläggande metoder för markanläggning
- behärskar växtunderlags- och planteringsarbeten vid grönanläggning
- kan grunderna i stenanläggning
- kan grunderna i arbetarskyddet
1
3    3 SP
NM13GM02

Grönanläggningens konstruktioner och materialDen studerande
- har djup förståelse i grönanläggningens växtunderlag och dess underhåll
- har baskunskaper om de viktigaste byggnadsmaterialens egenskaper och hållbarhet
- har en estetisk och praktisk helhetsbild av hur markutrustning används
   6 6 SP
NM13TT02

MaskinläraDen studerande:
- känner till de vanligast förekommande maskinerna inom lantbruks- och trädgårdsnäringarna samt grönområdes-skötsel
- har en förståelse för kostnadseffektiv och hållbar maskin-användning
- har en uppfattning om framtida utvecklingsmöjligheter av fält- och småmaskiner
- lär sig använda traktorer och vanligt förekommande fält- och småmaskiner för fält-, och frilandsodling samt grönområdesskötsel
- kan utföra daglig maskinservice
3    3 SP
NM13VÄ     9 SP
NM13VÄ01

MarkläraDen studerande:
- känner till de allmännaste jordmånerna och jordarterna i Finland samt hur de bildats
- känner till hur istiden påverkat nordens geologi
- känner till de effekter jordarten har på markens egenskaper
- känner till kretsloppet av näringsämnen
- känner till hur vattnet rör sig i marken
- förstå hur markens buffertförmåga fungerar
1
3    3 SP
NM13MV03

Växtnäring IDen studerande:
- förstår odlingsväxternas behov av växtnäring och kan vidta åtgärder för att avhjälpa växtnäringsbrist
- kan använda sig av det för nuvarande vid tillförsel av växtnäring tillämpade beräkningssättet
- kan således utgå från den mängd växtnäring som finns bunden i markens växtnäringsförråd samt från den kvävemängd som eventuellt tillförs genom biologisk fixering
- känner till egenskaperna av de i Finland marknadsförda mineralgödselmedlen
- kan välja det med tanke på användningsändamålet mest lämpliga gödselmedlet samt beräkna den mängd som behövs för att tillfredsställa den enskilda grödans behov på ett enskilt odlingsskifte
3    3 SP
NM13TT04

Trädgårdsproduktion IDen studerande:
- bekantar sig med grunderna inom trädgårdsproduktion både på friland och i växthus
- känner till de vanligast förekommande kulturerna, odlingsmetoderna samt möjligheterna att styra odlingsbetingelserna
1
3    3 SP
NM13SF     15 SP
NM13SF01

Projektledning inom grönanläggningsbranschenDen studerande
- känner till vilka bestämmelser som styr planering, anläggning och underhåll av grönområden
- känner till allmänna avtalsvillkor
- förstår byggprocessen och olika entreprenadformer
- förstår skillnaden i verksamheten mellan den privata och offentliga sektorn
1
  6  6 SP
NM13SF02

Grönområdenas underhållDen studerande
- känner till underhållsprocesser
- känner styrande dokument och kvalitetskrav
- kan jämföra underhållsmetoder på olika typer av grönområden
- känner till skötselmetoder, verktyg och produktsortiment
- är bekant med hur man utformar en skötselplan
1
  6  6 SP
NM13AN03

GrönområdesskötselDen studerande:
- känner till klassificering av grönområden och styrande dokument
- behärskar grundläggande underhållsteknik
- kan använda de vanligaste handredskapen
- behärskar underhållsbeskärningens grunder i praktiken
1
3    3 SP
NM13TP     15 SP
NM13TP01

CAD grunderDen studerande
- kan förbereda ett dokument och hantera data med programmet Vector works
- kan använda grundläggande verktyg i 2D
- kan producera, hantera och printa en ritning
- känner till de tekniska kraven för markbyggnadsritningar
1
3    3 SP
NM13AN01

Trädgårdsplaneringens grunderDen studerande:
- känner till trädgårdsplaneringsmetoder
- blir bekant med trädgårdsplaneringens stilinriktningar
- kan göra en enkel trädgårdsplanering med tyngdpunkt på gårdens disposition och komposition av vegetation
- kan använda de vanligaste trädgårdsväxterna i sin planering
1
3    3 SP
NM13TP02

PlaneringsfärdigheterDen studerande
- känner till och förstår landskapsplaneringsmetoden
- kan grunderna i visuell gestaltning
- är medveten om den kreativa processen och kan stöda den
- kan uttrycka sig i form av handgjorda skisser
1
3    3 SP
NM13TP03

BoendemiljöerDen studerande
- känner till olika planeringsideal för boendemiljöer genom tiderna
- kan betrakta och analysera bostadsområden som livsmiljöer
- förstår bostadsområdets funktioner och betydelse för infrastrukturen
- kan planera en gynnsam grönmiljö för boende
1
 6   6 SP
NM13GÅ     24 SP
NM13GÅ01

ParkplaneringDen studerande
- behärskar parkplaneringens process från översiktlig till detaljerad planering
- kan producera behövliga ritningar och handlingar
- förstår de specialkrav som offentliga sektorn ställer på planeringen
- känner till och kan använda interaktiva planeringsmetoder
- kan självständigt använda ritningsprogram
1
 6   6 SP
NM13GÅ02

Planering av lekplatserDen studerande
- känner styrande dokument
- kan planera en inspirerande och trygg lekplats
- kan göra innovativa planeringslösningar
- kan motivera och illustrera sin idé
- kan presentera sin planering på ett tilltalande sätt i form av en plansch
1
  6  6 SP
NM13GÅ03

CAD fortsättning och visualiseringDen studerande
- kan använda 2D på ett professionellt sätt med programmet Vecktor works
- kan skapa en illustrationsritning
- kan göra tekniska ritningar
- kan använda grundläggande verktyg i 3D och känner till programmets användningsmöjligheter i 3D
1
 6   6 SP
NM13GÅ04

Planering av biologisk mångfald i urbana miljöerDen studerande
- är medveten om de urbana miljöproblem
- kan planera ekologiskt hållbara gröna strukturer som minskar lokala miljöproblem
- kan beskriva planeringens miljökonsekvenser
1
  6  6 SP
NM13TK     9 SP
NM13TK01

Trädgårdskonstens historiaDen studerande
- har grundläggande kunskaper om trädgårdskonstens historia i världen och i Finland
- kan identifiera historiska drag i vår tids parker och trädgårdar
- förstår olika restaureringsmetoder
 3   3 SP
NM13TK02

Trädgårds- och miljökonstDen studerande
- förstår begreppet konst
- har grundläggande kunskaper om byggnadskonst, formgivning och belysning
- förstår vad som påverkar trädgårdskonsten och miljökonsten
1
 3    SP
NM13TK03

TrädgårdskonstprojektDen studerande
- kan planera och utföra en enklare historisk utredning
- eller behärskar gestaltningsprocesser, dess redskap samt kommunikations- och uttrycksmedel i ett praktiskt konstprojekt
1
      SP
NM13LP     12 SP
NM13LP01

LandskapsplaneringsmetoderDen studerande
- förstår vilken betydelse landskapsstrukturen och naturprocesserna har i landskapsplaneringen
- känner till landskapsterritorier och landskapsstrukturens beståndsdelar
- kan inventera och analysera landskap
1
 6   6 SP
NM13LP02

GIS analysDen studerande:
- känner till metoder för datafångst och bearbetning av data inför GIS-analyser
- kan analysera vektor- och rasterbaserade miljödata med hjälp ArcGIS
- kan visualisera geografisk information effektivt och utnyttja webbaserade metoder för att sprida informationen vidare
 3   3 SP
NM13AN04

Green Environment and Human WellbeingThe student:
- is familiar with theories and practice of natures and cultures impact on health, recreation and wellbeing
- can assess experienced value originated from different landscapes
- understands the connection between wellbeing and nature
- understands how to apply relevant theories in creating a healing environment
1
   3 3 SP
NM13UP  6  6 SP
NM13UP01

UtvecklingsprojektDen studerande
- kan utföra ett tvärfackligt utvecklingsprojekt
- kan arbeta i tvärfackliga team
- kan använda interaktiva planeringsmetoder
- kan självständigt tillämpa för branschen relevanta planeringsmetoder och -program
- kan presentera och åtskådliggöra resultaten utgående från projektbeställningens karaktär
- kan beakta hållbarhetsfrågor vid förverkligandet
1
  6   SP
Val

Valfria studier

Elective SP

     12 SP
Pra

Praktik

30 SP
     30 SP

Grundläggande praktikDen studerande
- har utövat praktiska arbetsuppgifter inom grönanläggning, grönområdesskötsel, trädgårdshandel eller plantskoleproduktion till arbetsgivarens belåtenhet.
- kan dokumentera och analysera ett företags dagliga verksamhet inom den utvalda sektorn.
1
15    15 SP

SpecialpraktikDen studerande
- fördjupar eller breddar sina arbetslivskunskaper inom branchen.
1
  15  15 SP
Lär

Lärdomsprov

SP
  312 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen