Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), trädgårdsnäring (240 sp)

Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Hortonom (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

63 SP
NM13ST9    9 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierDen studerande:
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
UONB10IK01

IKTDen studerande behärskar:
- skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
- filhantering
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
- textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning
- tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
- program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
1
3    3 SP
NM13SP36   9 SP
YH10SV01

SvenskaDen studerande:
- kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
- är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den
- kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt
- skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaDen studerande:
-kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
- behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift.
Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaDen studerande:
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
NM13NA36   9 SP
NM13NA01

GPS-hantering och GISDen studerande:
- kan planera och utföra insamling av lägesbunden information
- kan producera geografisk information för naturbrukets tillämpningar
- kan lokalisera befintligt GIS-material på Internet och i den egna organisationens databaser
1
 3   3 SP
NM13NA02

Hantering av naturresursdataDen studerande:
- kan bearbeta och förädla insamlat data till information
- känner till metoder för effektiv lagring av stora mängder information
- kan effektivt och mångsidigt använda ett tabellkalkylprogram (t.ex. Excel) för lagring, analys och presentation av data
- kan validera datas riktighet
- kan välja och använda rätta statistiskt deskriptiva metoder för olika ändamål
1
 3   3 SP
NM13NA03

MatematikDen studerande:
- förstår att självständigt arbete, fokusering och noggrannhet är en förutsättning för lärandet
- förstår att det är viktigt att samarbeta och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar
- kan lösa matematiska problem
- kan tillämpa rätvinkliga triangelns trigonometri
- kan lösa polynomekvationer och grafiskt tolka polynomfunktioner
- kan beteckna och räkna med aritmetiska och geometriska serier
- förstår hur man med matematiska funktioner och modeller kan beskriva naturvetenskapliga fenomen
- kan använda grundläggande logaritmregler för att lösa exponentialekvationer
- förstår orsaker och ser möjligheter i att använda logaritm- och exponentialfunktioner
- känner till begreppen gränsvärde, derivata och intergral och kan tillämpa regler för enkla funktioner
1
3    3 SP
NM13BG33   6 SP
NM13BG01

BotanikDen studerande.
- känner till hur en växt är uppbyggd och hur den fungerar
- känner till de centrala växtfysiologiska funktioner, t.ex. fotosyntes och respiration
- förstår växtsystematikens grunder och känner till hur litteratur används för identifiering av växter
1
3    3 SP
NM13BG02

EkologiDen studerande:
- känner till naturen, ekologin och de viktigaste processerna i våra vanligaste ekosystem
- känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster
- kan redogöra för dynamiken i naturliga och av människan påverkade ekosystem
- har den ekologiska kunskapsgrund som behövs i övriga yrkesstudier
1
 3   3 SP
NM13UM 3 3 6 SP
NM13UM01

ForskningsmetodikDen studerande:
- känner till grunderna i vetenskapsteori
- klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
- kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
- kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
- kan utföra informationssökning från olika källor
- vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed
- förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det
1
 3   3 SP
NM13UM02

Statistisk analysDen studerande
- förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av naturresurs- och miljödata
- känner till de grundläggande statistiska begreppen
- förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data
- kan utföra hypotesprövning
- känner till betydelsen av att villkoren för statistiska test uppfylls
- kan använda kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste statistiska makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram
- kan tolka och presentera analysresultat
   3 3 SP
NM13LS 36  9 SP
NM13LS01

SamhällsplaneringDen studerande:
- förstår behovet av samhällsplanering
- känner till det finländska planläggningssystemet
- känner till referensramen för samhällsplaneringens lagstiftning och medverkande organisationer
- känner till innehållet i de olika planerna (landskaps-, general-, detaljplaner) och deras rättsverkningar
- kan redogöra för planeringsprocessen inom en kommun
1
 3   3 SP
NM13LS02

LandskapsvårdDen studerande:
- kan evaluera ekologiska, estetiska och ekonomiska värden
- kan förstå kulturella värden i landskapet
- lär sig kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer
- kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel)
  6  6 SP
NM13NE 9 6 15 SP
NM13NE01

Bokföring och redovisningDen studerande:
- känner till vad god bokföringsetik betyder
- kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar
- känner till kraven på skattebokföring
- känner till företagarens skyldigheter i att anmäla och betala moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar
- kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin
 3   3 SP
NM13NE02

EkonomistyrningDen studerande:
- känner till ekonomistyrningens övergripande syfte
- kan utföra och utvärdera olika kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
- förstår betydelsen av att använda nyckeltal i utvärdering av verksamheten
- känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten
- kan för verksamheten göra upp en ändamålsenlig budget
- känner till hur man bestämmer rätt pris på varor och tjänster
- känner till metoder för fakturering och kan utforma anbud, offerter och momsfakturor
 3   3 SP
NM13NE03

Marknadsföring och försäljningDen studerande:
- förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer
- kan analysera marknaden (omvärldsanalys) och definiera en meningsfull strategi för marknadsföringen
- förstår vilka möjligheter olika marknadsföringskanaler erbjuder
- kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp
- förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
1
 3   3 SP
NM13NE04

Praktiskt ledarskapDen studerande:
- känner till vad som krävs av ledarskapet för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet
- känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofile
- känner till hur utvärdera och utveckla det personliga ledarskapet
- kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper
- förstår arbetsgivarens ansvar och skyldigheter
   3 3 SP
NM13NE05

Starta egetDen studerande:
- känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
- känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
- känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
- känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
- kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
- kan bedöma alternativen och behovet av finansiering.
- känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
- kan för ett område och för den egna branschinriktningen (profileringen), bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier

120 SP
NM13MV93   12 SP
NM13MV01

Mark IDen studerande:
- känner till de avkastningsbildande faktorerna i sin helhet
- förstår hur olika klimatfaktorer påverkar förutsättningarna för växtproduktion i Finland, inklusive bildningen av de i Finland vanliga jordmånerna
- känner till vilka faktorer som har påverkat de fennoskandiska jordarterna under deras bildning
3    3 SP
NM13MV02

Mark IIDen studerande:
- förstår betydelsen av markens bördighet vid växtodling
- har kunskap för att bevara eller förbättra markens bördighet. Kunskapen inhämtas utgående från grundläggande förståelse om åkermarkens fysikaliska, biologiska och kemiska egenskaper
- känner till orsakerna till de centrala hoten mot åkermarkens bördighet, såsom markpackning, minskande mullhalt och försurning
1
3    3 SP
NM13MV03

Växtnäring IDen studerande:
- förstår odlingsväxternas behov av växtnäring och kan vidta åtgärder för att avhjälpa växtnäringsbrist
- kan använda sig av det för nuvarande vid tillförsel av växtnäring tillämpade beräkningssättet
- kan således utgå från den mängd växtnäring som finns bunden i markens växtnäringsförråd samt från den kvävemängd som eventuellt tillförs genom biologisk fixering
- känner till egenskaperna av de i Finland marknadsförda mineralgödselmedlen
- kan välja det med tanke på användningsändamålet mest lämpliga gödselmedlet samt beräkna den mängd som behövs för att tillfredsställa den enskilda grödans behov på ett enskilt odlingsskifte
3    3 SP
NM13MV04

Växtnäring IIDen studerande:
- känner till betydelsen av markens växtnäringsförråd som grund för beräkningar över behövlig tillförsel av växtnäringsämnen
- förstår hur olika växtnäringsämnen binds i marken och vilka faktorer som bidrar till mobiliseringen av dessa växtnäringsämnen
- vet vilka faktorer som avgör markens katjonbyteskapacitet och kan bedöma de olika jordarternas katjonbyteskapacitet
 3   3 SP
NM13AN9  3 12 SP
NM13AN01

Trädgårdsplaneringens grunderDen studerande:
- känner till trädgårdsplaneringsmetoder
- blir bekant med trädgårdsplaneringens stilinriktningar
- kan göra en enkel trädgårdsplanering med tyngdpunkt på gårdens disposition och komposition av vegetation
- kan använda de vanligaste trädgårdsväxterna i sin planering
3    3 SP
NM13AN02

Grönanläggningens grunderDen studerande:
- känner till relevanta grundläggande metoder för markanläggning
- behärskar växtunderlags- och planteringsarbeten vid grönanläggning
- kan grunderna i stenanläggning
- kan grunderna i arbetarskyddet
3    3 SP
NM13AN03

GrönområdesskötselDen studerande:
- känner till klassificering av grönområden och styrande dokument
- behärskar grundläggande underhållsteknik
- kan använda de vanligaste handredskapen
- behärskar underhållsbeskärningens grunder i praktiken
3    3 SP
NM13AN04   3 3 SP
NM13KV33   6 SP
NM13KV01

Grunder i kulturväxtkännedomDen studerande:
- kan identifiera och namnge de allra vanligaste växterna på grönområden
- känner till hur litteratur används vid identifiering
1
3    3 SP
NM13KV02

KulturväxtkännedomDen studerande:
- kan identifiera de vanligaste vedartade växterna även vintertid
- kan identifiera vanligt förekommande växter
- känner till centrala växter i parker och trädgårdar från historiskt perspektiv
 3   3 SP
NM13TT1212   24 SP
NM13TT01

Genetik och växtförädlingDen studerande:
- innehar grundläggande kunskaper i biokemi, genetik och växtförädling
- känner till genetikens historia och växtförädlingens historiska utveckling
- behärskar växtförädlingens och husdjursavelns biokemiska och genetiska grunder
- är väl insatt i de centrala metoder som används i praktiken och förstå innebörden av begreppet genmodifiering
1
3    3 SP
NM13TT02

MaskinläraDen studerande:
- känner till de vanligast förekommande maskinerna inom lantbruks- och trädgårdsnäringarna samt grönområdes-skötsel
- har en förståelse för kostnadseffektiv och hållbar maskin-användning
- har en uppfattning om framtida utvecklingsmöjligheter av fält- och småmaskiner
- lär sig använda traktorer och vanligt förekommande fält- och småmaskiner för fält-, och frilandsodling samt grönområdesskötsel
- kan utföra daglig maskinservice
3    3 SP
NM13TT03

Grunder i växtskyddDen studerande:
- känner till de viktigaste arter av ogräs, växtsjukdomar och skadeinsekter som förekommer i Finland
- uppfattar växtskyddet som en fungerande helhet och kan välja lämpliga förebyggande åtgärder
- är förtrogen med pesticidernas verkningseffekt och kan på ett korrekt sätt hantera dem så att varken användaren eller den omgivande miljön kommer till skada
- känner till och kan tillämpa gällande växtskydds- och kemikalielagstiftning
1
3    3 SP
NM13TT04

Trädgårdsproduktion IDen studerande:
- bekantar sig med grunderna inom trädgårdsproduktion både på friland och i växthus
- känner till de vanligast förekommande kulturerna, odlingsmetoderna samt möjligheterna att styra odlingsbetingelserna
3    3 SP
NM13TT05

BioenergiDen studerande:
- känner till olika sätt att ordna energiförsörjningen med beaktande av förnybara lösningar och närproducerad energi
- kan göra upp ekonomiska kalkyler för att bedöma lönsamhet för energisparande åtgärder, produktion och användning av förnybar energi
- kan bedöma olika energiformers inverkan på koldioxidutsläppen
1
 3   3 SP
NM13TT06

Odlingsinriktade studierDen studerande skall utveckla sitt odlingstekniska kunnande genom att praktiskt genomföra ett odlingsobjekt med trädgårdsväxter på anvisad odling samt genom att rapportera projektet skriftligen. 20 dagar fältförlagda studier.
 6   6 SP
NM13TT07

Trädgårdsproduktion IIStuderande skall fördjupa sitt odlingstekniska kunnande inom trädgårdsproduktion antingen på friland eller i växthus.
Studerande skall kunna analysera och beskriva och ett verkligt företag med trädgårdsproduktion utgående från produktionsförutsättningarna. Studerande skall kunna föreslå förändringar i den befintliga trädgårdsproduktionen utgående från biologiska, tekniska, ekonomiska och sociala förutsättningar.
 3   3 SP
NM13UP   6 6 SP
NM13UP01

UtvecklingsprojektDen studerande:
- kan utföra ett tvärfackligt utvecklingsprojekt
- kan arbeta i tvärfackliga team
- kan använda interaktiva planeringsmetoder självständigt tillämpa för branschen relevanta planeringsmetoder och -program
- kan presentera och åtskådliggöra resultaten utgående från projektbeställningens karaktär
- kan beakta hållbarhetsfrågor vid förverkligandet
   6 6 SP
NM13YP  60  60 SP

Odling av grönsaker på frilandStuderande skall känna till förutsättningarna för produktion av grönsaker på friland och de odlingstekniska lösningarna för produktion av rotfrukter, bladgrönsaker och andra frilandsgrönsaker samt de vanligaste växtskadegörarna och ogräsen och deras bekämpning. Studerande skall veta vilka de ekonomiska villkoren är för produktion av grönsaker på friland. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande skall förstå hur frilandsodling inverkar på miljön.
  7  7 SP

Odling av frukt, bär och plantskoleväxterStuderande skall känna till förutsättningarna för frukt- och bärodling samt för produktion av plantskoleväxter. Studerande skall uppnå fördjupade kunskaper om de odlingstekniska lösningarna för olika plantskoleväxter, samt för vinbär, hallon, jordgubbar, äpple, och olika specialväxter samt veta vilka de ekonomiska villkoren för produktion av dessa växter är. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande skall känna till principerna för förökning och plantuppdragning av trädgårdsväxter samt de biologiska förutsättningarna för groning och rotsättning.
  7  7 SP

Lagring, hållbarhet, kvalitet och försäljningStuderande skall känna till och förstå sambanden mellan fysiologi, hantering och teknologi för efterskördsperioden av trädgårdsväxter från skörd till konsumtion. Studerande skall inhämta grundläggande kunskaper i biokemi och fysiologi och känna till strukturer hos trädgårdsväxter som har betydelse för efterskördshantering och lagring. Studerande skall kunna redogöra för olika slags teknik i samband med distribution och lagring såsom torkning, konservering, nedkylning och reglering av luftfuktighet. Studerande skall kunna bedöma hur olika faktorer före skörd och genetiskt material, liksom olika miljöfaktorer och hantering vid distribution och lagring inverkar på kvalitet och hållbarhet för odlade trädgårdsprodukter. Studerande skall kunna redogöra för olika kvalitetskriterier för trädgårdsprodukter samt för regleringar kring dessa. Studerande skall förstå vilken betydelse olika trädgårdsprodukter har för människans hälsa och livsmedelssäkerhet. Studerande skall känna till aktuell lagstiftning inom området samt frivilliga certifieringar gällande livsmedelssäkerhet, spårbarhet och produktionssystem.
  4  4 SP

VäxthusodlingStuderande skall känna till produktionen av grönsaker och prydnadsväxter i växthus samt känna till och kunna tillämpa odlingstekniska lösningar. Studerande skall känna till de vanligaste växtskadegörarna och deras bekämpning i växthus. Studerande skall veta vilka de ekonomiska förutsättningarna är för produktion av växthusväxter. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande skall känna till möjligheterna att styra odlingsbetingelserna i växthus. Studerande skall känna till de resurser som krävs i samband med växthusodling samt förstå växthusodlingens miljöeffekter.
  7  7 SP
  15  15 SP
  15  15 SP
  5  5 SP
Val

Valfria studier

12 SP
   12 12 SP
Pra

Praktik

30 SP
123 15 30 SP

Praktik IPraktik I är trädgårdsinriktad och syftar till att studerande uppnår grundläggande kompetenser och praktiska färdigheter gällande företagande inom trädgårdsnäringarna. Under praktik I skall studerande kunna dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats. Efter genomgången praktik skall den studerande kunna planera, utföra och beskriva vanligt förekommande arbetsmoment på den valda arbetsplatsen. Studerande skall ha kännedom om på praktikplatsen vanligt förekommande teknisk utrustning.
123   15 SP

Praktik IIStuderande skall under Praktik II uppnå fördjupade yrkeskompetenser och praktiska färdigheter inom trädgårdsnäringarna. Studerande skall kunna dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretiskt kunnande. Studerande skall kunna planera, utföra och beskriva vanligt förekommande arbetsmoment på den valda arbetsplatsen. Studerande skall kunna beskriva organisation, olika yrkesroller och kompetensbehov. Studerande skall kunna analysera arbetsplatsens interaktion med omgivningen samt agera självständigt i arbetsgemenskapen och initiera utvecklingsförslag. Studerande skall kunna beskriva hur information förmedlas och marknadsföring utförs på den valda arbetsplatsen samt redogöra för regionens trädgårdsproduktion.
   15 15 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15  SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen