Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Lantmäteriteknik (240 sp)

Examen: YH-examen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

57 SP
LA10KD366  15 SP
YH10SV01

Svenska- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
3    3 SP
YH10FI01

Finska- kan utrycka si tydlig (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer
- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
1
 3   3 SP
TKV10FI02

IngenjörsfinskaStuderanden

- klarar sig mycket bra (5), allmänt bra (3) och nöjaktigt (1) i allmänna, yrkesmässiga och branschspecifika situationer
- uttrycker sig tydligt och säkert enligt situationens krav(5), i stora hela bra (3) och på nöjaktigt sätt (1).
- kan förstå och flytande och mångsidigt (5), relativt väl (3) och behjälpligt (1) skriva meddelanden, brev, rapporter och dokument
1
  3  3 SP
YH10EN01

Engelska- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
 3   3 SP
TKV10EN02

IngenjörsengelskaStuderande
- kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)
- kan presentera och dokumentera delar av sitt yrkesområde i muntlig och skriftlig form på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)
- kan förstå och behjälpligt (1) / relativt väl (3) / flytande och felfritt (5) skriva brev, rapporter och meddelanden av officiell karaktär
- har grundläggande (1) / goda (3) / utmärkta (5) insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
  3  3 SP
LA10MA993  21 SP
UOTK10MA01

Funktioner och ekvationer 1- kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer och olikheter av första och andra graden, samt kan lösa enkla ekvationssystem algebraiskt och grafiskt (1)
- kan ställa upp och lösa vanliga procentberäkningsproblem (1)
- kan grunderna i MathCad (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
3    3 SP
UOTK10MA02

Geometri och vektorer- kan lösa grundläggande geometriska problem och den rätvinkliga triangelns trigonometri (1)
- kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalär och skalärprodukt) (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
3    3 SP
UOTK10MA03

Funktioner och ekvationer 2- känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer (1)
- kan utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
3    3 SP
UOTK10MA04

Analys 1- kan beräkna enkla gränsvärden (1)
- kan derivera och integrera elementära funktioner samt tillämpa dem i standardproblem (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
TKV10MA05

Linjär algebraDen studerande
- kan bilda ekvationen för en rät linje och ett plan i rymden (1)
- kan utföra grundläggande matrisoperationer och beräkna determinanter (1)
- kan beräkna en linjär regressionsmodell för givna data (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
TKV10MA06

Analys 2Den studerande
- kan lösa standardproblem med numeriska metoder (1)
- kan rita nivåkurvor, beräkna partialderivator och gradienter för funktioner med flera variabler (1)
- kan lösa enkla differentialekvationer (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
TKV10MA08

Statistik och sannolikhetsläraDen studerande
- kan grunderna i kombinatorik och kan lösa enkla sannolikhetsproblem (1)
- kan beräkna läges- och spridningsmått samt använda normalfördelningskurvan för att beräkna sannolikheter (1)
- kan använda grundverktygen i Excel för att analysera och presentera ett statistiskt datamaterial (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
 3   3 SP
LA10FY63   9 SP
TKV10FY01

Mekanik och värmeDen studerande
- kan använda och kontrollera enheter i beräkningar (1)
- känner till mekanikens och värmelärans begrepp, lagar och principer och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda lagar och principer för att lösa mera krävande problem (5)
- kan utföra och rapportera experiment (1), kan därtill utföra noggrannhetskalkyl samt diskutera resultatets tillförlitlighet (5)
- känner till tekniska tillämpningar inom mekanik och värme (1)
1
6    6 SP
TKV10FY03

Svängningar, vågrörelse och optikDen studerande
- känner till begrepp, lagar och principer inom svängningar, vågrörelse och optik och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda sig av lagar och principer inom svängningar, vågrörelse och optik för att lösa mera krävande problem (5)
- kan inom svängningar, vågrörelse och optik utföra experiment, samla in mätdata, evaluera och rapportera skriftligen (1)
- känner till tekniska tillämpningar för svängningar, vågrörelser och optik (1)
 3   3 SP
LA10SY9  3 12 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudier- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
TKV10DA01

Grunder i datateknikStuderande
- kan logga in på skolans nät och läsa sin e-post (1)
behärskar ett epostprogram (5)
- kan hitta information på skolans hemsidor (1)
behärskar informationssökning på internet (5)
- kan hantera filer på hemområdet (1) har fördjupad kunskap om ett operativsystem (5)
- kan skriva enklare tekniska dokument (1) kan skriva komplicerade tekniska dokument med ekvationer, tabeller och figurer (5)
- kan utföra enkel kalkylering, skapa diagram (1)
kan utföra avancerade beräkningar i ett kalkylblad, kan skapa
makron för att automatisera användandet (5)
- känner till grunderna för databashantering (1) kan skapa en egen databas, kan skapa frågor, formulär och rapporter (5)
- kan skriva en enkel presentation (1) kan skapa tydliga och genomtänkta presentationer (5)
1
3    3 SP
YH10FM01

ForskningsmetodikDen studerande skall känna till att det finns olika former av kunskapssyn och de vanligaste forskningsmetoder inom några olika vetenskapsområden. Den studerande ska kunna utveckla och precisera problemställningar, och förankra detta i en ingenjörsmässig referensram av tidigare praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kompetensområde. Dessutom ska den studerande kunna göra upp en plan för ett eget forsknings- eller utvecklingsarbete och bedöma dylika arbetens och forskningsrapporters kvaliteter.
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier

123 SP
LA10GI51083 26 SP
LA10GI01

Tillämpad datateknik 1Anges senare ...
 5   5 SP
LA10GI02

Kartografi- kan läsa och tolka olika typer av kartor (1)
- känner till terminologin inom kartografin (1)
- förstår principerna för färgåtergivning inom tryck och bildskärm (3) och kan tillämpa dem (5)
- kan framställa enklare temakartor (3)
- känner till klassningsmetoder (3) och kan tillämpa dem vid framställning av temakartor (5)
- känner till leverantörer av numerisk kartdata (1), och kan upphandla data (3)
1
5    5 SP
LA10GI03

Introduktion till GIS- känner till uppbyggnaden av ett GIS-system (1)
- känner till och kan hantera olika typer av lägesbunden information (3)
- kan redogöra för olika datafångstmetoder (3)
- är bekant med olika fomer för dataupphandling (1)
- kan presentera och visualisera lägesbunden information (3)
- förstår principerna i ett topologiskt nätverk (3) och kan tillämpa dem (5)
- förstår principerna för en topologi i en geodatabas (3) och kan tillämpa dessa (5)
 5   5 SP
LA10GI04  5  5 SP
LA10GI05

Fotogrammetri och fjärranalys- förstår principerna för flygfotografering och flygbildstolkning (1)
- kan använda analoga och digitala instrument för stereotolkning (3)
- förstår principen och arbetsgången vid bildorientering (3)
- känner till de viktigaste fjärranalyssensorerna (1)
- känner till metoder inom digital bildbehandling (3), och kan tillämpa dessa praktiskt med aktuella mjukvaror (5)
1
  3  3 SP
LA10GI06

GIS-applikationer- den studerande har grundläggnade insikter i systemutveckling i GIS (1) och kan tillämpa kunskaperna i mindre projekt (3).
- den studerande förstår innebörden i internetbaserad GIS-teknik (1)
och kan konfigurera (3) och skräddarsy (5) en kartserver för handhavande och distribution av GIStjänster.
1
   3 3 SP
LA10GE510106 31 SP
LA10GE01

Geodesi 1Vitsord 1: Studerande kan utföra kartläggningsmätningar med avvägningsinstrument och takymeter
Vitsord 3: Studerande kan beräkna koordinater och utsättningsmått
Vitsord 5: Studerande kan självständigt planera, mäta och beräkna polygontåg.
1
5    5 SP
LA10GE02

Geodesi 2Vitsord 1: Studerande ska känna till grunderna för satellitpositionering.
Vitsord 3: Studerande kan koordinattolka en detaljplan och redovisa för tolkningen
Vitsord 5: Studerande ska känna till kalibreringen av mätinstrument. Studerande kan känna till instrumentfelen samt kunna granska och justera ett mätinstrument
1
 5   5 SP
LA10GE03

Geodesi 3Vitsord 1: Studerande ska kunna mäta och göra upp numeriska terrängmodeller
Vitsord 3: Studerande kan kunna planera och mäta ett stomnät med GNSS-mottagare
Vitsord 5: Studerande ska kunna analysera ett stomnät med tanke på kvalitetsaspekter
1
  5  5 SP
LA10GE04

Geodetiska beräkningar 1Vitsord 1: Studerande ska känna till den centrala terminologin inom geodesi samt de vanligaste koordinatsystemen
Vitsord 3: Studerande ska kunna utföra koordinattransformationer i plana koordinatsystem
Vitsord 5: Studerande ska kunna beräkna överbestämda skärningar med minsta kvadratmetoden
1
 5   5 SP
LA10GE05

Geodetiska beräkningar 2Vitsord 1: Studerande ska känna de geodetiska referenssystemen Vitsord 3: Studerande ska kunna omvandla koordinater mellan olika referenssystem
Vitsord 5: Studerande ska med branschprogram kunna utföra matematiska utjämningar av höjd- och planstomnät samt utföra statistiska felanalyser. Studerande ska kunna simulera noggrannheten för planerade mätningar
1
  5  5 SP
LA10GE06

SpecialmätningarVitsord 1: Studerande ska känna till de vanligaste s.k. specialmätningarna
Vitsord 3: Studerande kan kunna planera och utföra specialmätningar
Vitsord 5: Studerande ska kunna analysera specialmätningar med tanke på kvalitetsaspekter
1
   3 3 SP
LA10GI07

Lasermätningar- Känner till principerna (1) och de olika tekniska lösningarna och mätmetoderna (3) för laserskanning
- Kan bearbeta skannat material med särskild mjukvara (3)
- Kan klassificera och analysera skannat material samt skapa ritningar och modeller (5)"
1
   3 3 SP
LA10SP5535 18 SP
LA10SP01

Detaljplanering- känner till några grundläggande regler i lagstiftning om planläggning och kan producera enkla skisser och en detaljplanekarta för ett småhusområde (1)
- känner till ett par teorier inom planläggningens idéhistoria och kan beskriva grundläggande lagstiftning om planläggning samt kan producera enkla skisser och en närapå felfri detaljplanekarta med för ett småhusområde (3).
- förstår ett par teorier inom planläggningens idéhistoria och kan väl beskriva grundläggande lagstiftning om planläggning, samt kan producera intressanta skisser och en felfri detaljplanekarta för ett småhusområde (5).
1
5    5 SP
LA10SP02

Generalplanering- har de mest grundläggande insikter i lagstiftning och anvisningar om generalplanering, samt förstår principerna för dimensionerande planer och kan producera en enkel generalplan i MapInfo inklusive uträkningar och kan uppgöra en enkel planbeskrivning (1)
- har grundläggande insikter i lagstiftning och anvisningar om generalplanering, samt förstår principerna för dimensionerande planer och kan producera en generalplan i MapInfo inklusive uträkningar och kan uppgöra en enkel planbeskrivning (3)
- förstår lagstiftning och anvisningar om generalplanering, samt förstår principerna för dimensionerande planer och kan producera en felfri generalplan i MapInfo inklusive felfria uträkningar och kan uppgöra en klar och beskrivande planbeskrivning (5)
1
 5   5 SP
LA10SP03

Visualisering- kan konstruera en enkel digital terrängmodell och byggnadskroppar för ett detaljplaneområde och ett skript för ett förenkla en serie av enkla kommandon i AutoCAD (1)
- kan konstruera en digital terrängmodell med olika ytor och byggnadskroppar för ett detaljplaneområde och skapa en enkel filmsekvens genom modellen, samt en menyfunktion för ett förenkla en serie av enkla kommandon i AutoCAD (3).
- kan konstruera och rendera en detaljerad digital terrängmodell med olika ytor och byggnadskroppar för ett detaljplaneområde och skapa en noggrant justerad filmsekvens genom modellen, samt en menyfunktion för ett automatisera en serie kommandon i AutoCAD som kan underlätta funktioner i ritningsarbete (5).
1
  3  3 SP
LA10SO04

Planeringsteori- Känner till hur man kan styra kommunens markanvändning och utbyggnad på ett par olika vis och kan uppgöra en enkel generalplan för ett centrumområde, samt känner till grundregler för konsultverksamhet och planeringsarbete. (1)
- Känner till hur man kan styra kommunens markanvändning och utbyggnad med olika medel och förstår hur man brukar dimensionera generalplaner och kan uppgöra en sådan och utveckla gestaltning av kommuncentra samt känner till grundläggande planeringsteori, landskapsplanering, konsultverksamhet och upphandling. (3)
- Förstår sambanden mellan markpolitik, planläggning, bygglovspolicy och tomtproduktion, och känner till hur man kan styra kommunens markanvändning och utbyggnad, samt hur målsättningar formuleras, förstår hur man brukar dimensionera generalplaner och kan uppgöra en sådan under beaktande av vad som ses som goda kvaliteter i centrumgestaltning. Vidare känner den studerande till planeringsteori, landskapsplaneringens former, samt förstår principerna för konsultverksamhet och -upphandling. (5)
1
   5 5 SP
LA10FM851310 36 SP
LA10FM01

Fastighetslära- känner till grundläggande terminologi ifråga om fastigheter (1)
- känner till grunderna i fastighetsrätten (3)
- kan söka uppgifter i fastighetsdatasystemet (1) samt utföra arkivundersökningar på egen hand (3)
- känner till uppkomsten av nuvarande fastighetsregistersystem (3) och vet hur en fastighets andelar i samfällda områden beräknas (5)
- känner till skogsvårdens grunder och skogsmarkens klassificering (1) samt grunderna för växtodlingen (jord- och skogsbruk) (3)
1
5    5 SP
LA10FM02

Rättslära- känner till Finlands rättsordning (1) samt grunderna i civil-, handels- och avtalsrätt (3)
- känner till sakrättens grunder (3) och bestämmelserna om överlåtelse av fast egendom (5)
- känner till inskrivning och pantsättning av fastigheter (3) och särskilda rättigheter (5)
3    3 SP
LA10FM03

Fastighetsförrättningar- känner till det allmänna förrättningsförfarandet enligt fastighetsbildningslagen (FBL) och de centrala bestämmelserna om styckning av fastigheter och utförande av ev. biförrättningar i anslutning därtill (1-3)
- känner till klyvningsförrättningen (1) samt grunderna för gradering och uppgörande av likvider (3)
- kan tillämpa bestämmelserna i FBL i speciella styckningssituationer (5)
- har en överblick över det s.k. JAKO-systemet i samband med förrättningsproduktionen (3)
 5   5 SP
LA10FM04

Fastighetsförrättningar 2- känner till centrala begrepp i anslutning till enskilda vägar (1) och förrättnings¬förfarandet vid enskild vägförrättning (3)
- förstår principerna för fördelning av väghållningsskyldigheten (3) samt
- kan utföra vägenhetsberäkningar (3-5) och känner till förutsättningarna för stiftande av vägrätt i olika situationer (5)
  5  5 SP
LA10FM05

Byggnads- och miljörätt- Kan söka fram de viktigaste lagsamlingarna och enkla svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner till det mest grundläggande i olika förfaranden för bygglov och miljötillstånd. Känner till några grundprinciper i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser (1)
- Hittar i de viktigaste lagsamlingarna och kan ge svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner till förfaranden för bygglov, miljötillstånd och miljökonsekvensbedömning. Känner till grundprinciperna i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser (3)
- Hittar i de viktigaste lagsamlingarna och ge preciserade svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner väl till förfaranden för bygglov, miljötillstånd och miljökonsekvensbedömning. Känner till grundprinciperna i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser och göra enkla tolkningar av dem (5)
1
   5 5 SP
LA10FM06

Kommunal fastighetsförvaltning- känner till principerna för det kommunala beslutsfattandet (1) samt hur en fastighetssektor är organiserad i en kommun och de särskilda uppgifter som hör till en dylik organisation (3)
- känner till de principerna för uppgörande av bindande tomtindelning (3) samt utförande av fastighetsförrättningar inom detaljplaneområde (3)
- känner till de markpolitiska medlen och deras betydelse för kommunens allmänna utveckling (5)
  5  5 SP
LA10FM07

Fastighetsvärdering- känner till central värderingsterminologi (1), de olika värderingsmetoderna och -situationerna (3) samt de faktorer som inverkar på en fastighets värde (3)
- kan utföra grundläggande fastighetsvärderingar på egen hand (5)
  3  3 SP
LA10FM08

Fastighetsvärdering och -ekonomi- har en inblick i byggnadsvärdering (1)
- kan tillämpa de allmänna värderingsmetoderna på olika typer av objekt, såsom t.ex. råmark, skogsmark, fritidsfastigheter, vattenområden o.dyl. objekt (3)
- kan uppgöra värderingsutlanden på egen hand (5)
- känner till grunderna för värdering i specialsituationer (3), såsom t.ex. ersättningsvärdering, och kan tillämpa dem (5)
   5 5 SP
LA10LE  93 12 SP
LA10LE01  3  3 SP
LA10LE02   3 3 SP
LA10LE03

ProjektledningDen studerande
- kan utveckla en projektbeskrivning (1) och -plan (3) samt genomföra ett projekt (5)
- kan använda analysverktyg och planeringsmodeller knutna till projektledning
- visar att han/hon kan arbeta målorienterat (1) och kan hantera osäkerheter och förändringar i en utvecklingsprocess (3-5)
- kan samarbeta (1) med människor med annan yrkesroll, kan bearbeta och förankra teorier och modeller (3), samt kan hantera gruppdynamiska aspekter i projektarbetet (5).
kan förklara betydelsen av samarbete och ledarskap i en projektgrupp (1), kan använda sin kunskap som ledare (3), samt har förmåga att lära sig av andra experter (5)
  3  3 SP
TKV10SV02

Vetenskapligt skrivandeDen studerande:
-– har en nöjaktiga (1), goda (3), berömliga (5) kunskaper i vetenskapligt skrivande och forskningsmetodik
- kan med hänsyn till skriv- och uppställningsregler, sammanställa och dokumentera krävande texter för yrkesområdet och samhällslivet på en nöjaktig (1), god (3) eller berömlig (5) nivå
-– är redo att skriva och muntligt presentera sitt lärdomsprov
  3  3 SP
Val

Valfria studier

15 SP
 555 15 SP
Pra

Praktik

30 SP
Pra101010  30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
Lär   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen