Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Mediakultur (240 sp)

Examen: YH-examen inom kulturbranschen
Examensbenämning: Medianom YH
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

33 SP
UOKUÖ10AS123   15 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
6    6 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
• kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav.
• känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem.
• är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderanden
• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
 3   3 SP
UOKUÖ10BS639  18 SP
UOKU13KH01

Konsthistoria 1Studerande
-känner till och kan definiera konsthistoriens tradition med fokus på den äldre konsthistorien
-utvecklar en förståelse för uttryck, form och innehåll i relation till olika tidsepoker
-kan tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet
3    3 SP
UOKU13KK01

KulturkunskapStuderande
-känner till och utvecklar en förståelse för kulturbegreppet utgående från ett brett perspektiv
-utvecklar en förståelse för kulturens komplexitet i en social och samhällelig kontext
-har förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturell utveckling
-utvecklar en förståelse för samtidskulturen
-har förmåga att i grupp konstruktivt tolka samtiden
3    3 SP
UOKUÖ10KH02

Konsthistoria 2tuderande
• känner till begrepp och tankegångar gällande 1900-talets konstscen
• utvecklar en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• behärskar ett analytiskt och reflektivt tänkande
• kan definiera visuell kultur och utmaningarna inom området
• har förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
1
 3   3 SP
UOKUÖ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
• utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område
  3  3 SP
UOKU13KD01

Nutidskonst och designStuderande
-känner till och kan definiera nutidskonstens mångfald
-kan ge en överblick av det samtida konst- och designfältet
-kan föra en kommunikation gällande nutidskonsten koppling till konsthistoriens tradition
-kan gör en tolkning av nutidskonstens uttryck, form och innehåll
  3  3 SP
UOKU13FS01

FöretagsamhetStuderande
-kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch
-utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap
-utvecklar ett kunnande om finansieringssystem inom den kreativa branschen
  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier, Fotografering

153 SP
MK13FO912159 45 SP
MK13FO01

Fotokonst 1-PlaneringStuderande
• förstår behovet av att utveckla ett personligt uttryck och lär sig grunderna i att dokumentera sin process.
• har påbörjat utvecklingen mot en identitet som fotokonstnär eller som en kreativ aktör
• lär sig planera ett enkelt visuellt projekt
1
3    3 SP
MK13FO02

Fotokonst 1-UtförandeStuderande
• har påbörjat utvecklingen mot en identitet som fotokonstnär eller som en kreativ aktör
• känner till olika monteringstekniker
• kan utföra ett enkelt visuellt projekt
• kan grunderna i att utvärdera sin egna bilder
• påbörjar byggande av sin visningsportfolio
• gör sin första cv
• förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö
1
6    6 SP
MK13FO03

Fotokonst 2-PlaneringStuderande
• kan dokumentera sin arbetsprocess (i text)
• kan hitta fungerande arbetsmetoder som lämpar sig för självständigt arbete
• kan föra en kommunikation i olika situationer inom sin egen bransch
• kan planera ett medelstort visuellt projekt
 3   3 SP
MK13FO04

Fotokonst 2-UförandeStuderande
• kan definiera en visuell kultur och utmaningarna inom området
• klarar av att arbeta mera självständigt och att utföra ett större visuellt projekt
• kan kommunicera med handledare och lärare via virtuell plattform
• kan presentera halvfärdiga projekt och motivera sina val
 6   6 SP
MK13FO05

Fotokonst 2-UtställningStuderande
• kan analysera sin egen produktion
• kan diskutera sin egen och om andras produktion
• uppdaterar sin CV och sin visningsportfolio
• lär sig grunderna i att hänga en utställning, hantera pressen, organisera allt praktiskt runt vernissage.
 3   3 SP
MK13FO06

Fotoprojekt 1Studerande
• lär sig grunderna i projektarbete med utomstående part
• lär sig planera och utföra ett visuellt projekt med utomstående beställare
• lär sig grunderna i kommunikation med kund
  6  6 SP
MK13FO07

Fotokonst 3-PlaneringStuderande
• har utvecklat en personlig och unik stil och kan använda sig av den vid planering av nytt projekt
• kan planera större projekt med mindre handledning och mera eget ansvar
• kan dokumentera sin arbetsprocess i text och bild
  3  3 SP
MK13FO08

Fotokonst 3-UförandeStuderande
• kan visa mognad genom att få mera ansvar
• behärskar ett abstrakt tänkande
• behärskar självständigt arbete
• klarar av att handledas virtuellt
• klarar av att hantera projektets ekonomiska aspekt
  3  3 SP
MK13FO09

Fotokonst 3-UtställningStuderande
• kan planera och utföra alla delar i en utställning
• kan analysera eget och andras alster (i text och muntligt)
• behärskar kommunikation med press
• klarar av att presentera, analysera och förbättra sin produktion
• har en färdig representativ visningsportfolio och en välgjord CV
  3  3 SP
MK13FO10

Fotoprojekt 2Studerande
• behärskar projektarbete med utomstående part
• kan planera och utföra ett visuellt projekt med utomstående beställare
• behärskar kommunikation med kund
• kan initiera egna projekt med utomstående kund
• kan dokumentera och presentera slutresultatet
   3 3 SP
MK13FO11

Fördjupning i fotokonstStuderande
• har utvecklat en personlig och unik stil
• kan formulera ett eget konstnärligt statement
• har mognat genom att få mera ansvar
• kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt och muntligt
• behärskar ett abstrakt tänkande
• har en professionell visningsportfolio
   6 6 SP
MK13BI615126 39 SP
MK13BI01

Bildjournalistik 1Studerande
• känner till journalistikens grunder
• kan producera dokumentärt bildmaterial
• känner till de olika genren inom bildjournalistik
• har bekantat sig med mediabranschen
1
6    6 SP
MK13BI02

KontaktfotograferingStuderande
• har erfarenhet av kontaktskapande
• kan möta såväl modeller och uppdragsgivare
• har fördjupat sig i fotografiets potential som kommunikationsmedel
 3   3 SP
MK13BI03

Bildjournalistik 2-PlaneringStuderande
• har fördjupat sitt eget dokumentära bildspråk
• känner till förhållandet kontext, bild och text
• kan självständigt planera en bildjournalistisk helhet
1
 3   3 SP
MK13BI04

Bildjournalistik 2-UtförandeStuderande
• kan självständigt genomföra/förverkliga en bildjournalistisk helhet
• har erfarenhet av samarbete med media
1
 6   6 SP
MK13BI05

Bildjournalistik 2-PublikationStuderande
• har erfarenhet av bildproduktion för publicering
• har kännedom om kontextens inverkan på det visuella innehållet
• kan sammanställa dokumentära bilder i portfolioformat
 3   3 SP
MK13BI06

Bildjournalistik 3-PlaneringStuderande
• har ytterligare utvecklat och fördjupat sitt egna dokumentära bildspråk
• kan visualisera egna och andras journalistiska intentioner
  3  3 SP
MK13BI07

Bildjournalistik 3-UtförandeStuderande
• har erfarenhet av att producera omfattande dokumentära bildserier
• har fördjupat sig i journalistiskt uttryck
  6  6 SP
MK13BI08

Bildjournalistik 3-PublikationStuderande
• har kännedom om processen planering-utförande-publikation och kan visualisera såväl egna som andras dokumentära idéer
• har erfarenhet av samarbete mellan journalistisk bild- och textproduktion
• har uppdaterat sin dokumentära portfolio
  3  3 SP
MK13BI09

Fördjupning i bildjournalistikStuderande
• kan självständigt planera, genomföra och presentera omfattande fotografiskt arbete med dokumentär grund
• har mognat genom att få mera ansvar
• kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt och muntligt
• behärskar ett abstrakt tänkande
   6 6 SP
MK10AN 63921 39 SP
MK13AN01

BildanalysStuderanden
• har insikt i bildkommunikation och bildretorik
• kan sända och tolka visuella budskap
• behärskar olika modeller för bildanalys
• kan olika verktyg för bildkommunikation
3    3 SP
MK13AN02

Fotohistoria 1Studerande
• behärskar ett abstrakt tänkande
• är bekanta med fotohistoria från och med 1839 till början av 1900
• känner till och kan definiera konsthistoriens tradition, konstbegrepp och stilbegrepp med fokus på den äldre konsthistorien
• kan tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet verbalt, skriftligt eller visuellt
1
3    3 SP
MK13AN03

Fotohistoria 2Studerande
• känner till den elementära fotohistorian från och med 1900 och till början av 1980-talet
• kan ge en överblick av den internationella och nationella konstscenen
• kan se sammanhang och beröringspunkter inom den västerländska konsttraditionen
• har utvecklat en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• har förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
  3  3 SP
MK13AN04

Portfoliosamtal 1Studeranden
• kan dokumentera sin utveckling
• är kapabel att utvärdera sitt eget och andras arbete
• kan hitta för sig själv lämpliga arbetsmetoder
• känner till utbildningens värdegrund
 3   3 SP
MK13AN05

Kreativt skrivandeStuderande
• kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt
• har förmågan att kommunicera kring sin egen position inom konstfältet
• behärskar ett abstrakt tänkande
• kan samla, kombinera och analysera data och intryck på ett kreativt sätt
• kan skriva egna texter, analysera och bedöma andras texter inom kunskapsområdet fotografi
• har utvecklat såväl den litterära gestaltningsförmågan som det berättartekniska kunnandet
  3  3 SP
MK13AN06

Portfoliosamtal 2Studerande
• tar ansvar för sin egen utbildning och överenskomna tillvägagångssätt
• har förmågan att uttrycka sig verbalt och visuellt angående konstens tradition
• lär sig presentera sina ideer
  3  3 SP
MK13AN07

LitteraturtentStuderande
• är förtrogen med väsentlig branschlitteratur
   3 3 SP
MK13AN08

Artist StatementStuderande

• lär sig under kursen att slipa sitt språk - muntliga och skriftliga - så studeranden kan presentera sitt konstnärliga arbete
   3 3 SP
MK13AN09

Individuellt projektarbete-PlaneringStudernade
• kan självständigt producera en visuell helhet
• kan presentera sin plan för examensarbete och kan försvara sin idé
   6 6 SP
MK13AN10

Individuellt projektarbete-UtförandeStudernade
• kan självständigt producera en visuell helhet
• studerande kan koordinera examensarbetets externa och interna handlednings resurs
• klarar av att fullfölja sin egen plan och vid behov göra förbättringar vid behov
   6 6 SP
MK13AN11

Individuellt projektarbete-AvslutningStudernade
• kan självständigt producera en visuell helhet
• kan försvara sitt examensarbete vid alla seminarier och samtidigt ta till sig kommentarer
   3 3 SP
MK13TE1515   30 SP
MK13TE01

Färglära och teckningStuderanden
• kan se och analysera färg, ljus och skugga
• behärskar grunderna i färglära
• kan tillämpa färglära
• kan grunderna i teckning
• kan skissa egna idéer
• kan tolka omgivningen via färg- och form
1
3    3 SP
MK13TE02

BildkompositionStuderanden
• behärskar bildkonstruktion och grundläggande kompositionsteori
-horisont och djup i bilden
-motiv och bakgrund
-proportion och jämvikt
-kontur, yta och form
-rörelse
-helbild-närbild
-varierande bildstorlek
-gyllene snittet
-harmoni/disharmoni
-komposition i serier och rum
1
3    3 SP
MK13TE03

FototryckStuderande
• lär sig traditionella tryckmetoder som stimulerar samarbete mellan hand hjärna.
• bekantar sig med tryckmetoder som inte mera används av den breda massan.
• tränar att översätta objektet framför kameran till en mera stiliserad avbildning på en 2-dim yta.
1
3    3 SP
MK13TE04

Studiofotografering 1Studerande
• behärskar grunderna i studiofotografering
• kan elementär ljussättning för porträtt- och föremålsfotografering
• vet vilka tillbehör som används och hur de fungerar
• känner till situationen för de yrkesverksamma inom branschen och har förmågan att se kontinuerliga förändringar i samhället och sin egen yrkesroll
3    3 SP
MK13TE05

Digitalbildbehandling 1Studernaden
• kan grunderna i Photoshop, Bridge och Lightroom
• har grundläggande kunskap om skanning och utskrift
• behärskar digitalkamerans funktionerx
3    3 SP
MK13TE06

Grafisk formgivning 1Studernaden
• behärskar grunderna i tvådimensionell grafisk formgivning
• kan planera enkla webbsidor
• har grundläggande kunskaper i marknadsföring
• känner till hur man skriver ansökningar
• behärskar grunderna i för grafisk formgivning lämpliga dataprogram
 3   3 SP
MK13TE07

Digitalbildbehandling 2Studernanden
• har fördjupade kunskaper i kedjan digitalkamera/filmskanner-bildbehandlingsprogram-utskrift
• kan efter kursen självständigt utöka sitt kunnande i digital bildbehandling
 3   3 SP
MK13TE08

Grunderna i filmStuderande
• lär sig hantera en digital kamera
• lär sig grunderna i filmeditering
• lär sig grunderna i filmberättandet
 3   3 SP
MK13TE09

Grunderna i ljudediteringStuderande
• lär sig grunderna i ljudeditering
• lär sig grunderna i ljudinspelning
• lär sig potentialet med ljudanvändning
 3   3 SP
MK13TE10

Studiofotografering 2Studerande
• behärskar ett fördjupat arbetssätt i studion
• kan avancerad ljussättning i studio och i andra miljöer
• behärskar produkt- och porträttfotografering
• kan grunderna i interiörfotografering
• kan konstruera bilder i studiomiljö
• kan uttrycka sig och transformera det till ett medium
• känner till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt gebit
 3   3 SP
Val

Valfria studier

9 SP
MK10FD 333  9 SP
MK13FD01

Analog kamera/filmskanner/filmStuderande
• lär sig kamerans grunder
• lär sig grunderna i filmskanning
• lär sig grunderna i exponering
• lär sig grunderna i filmframkallning
1
3    3 SP
MK13FD02

ArkitekturfotograferingStuderande
• lär sig grunderna i interiör/exteriörfotografering
• principen för tilt/shift
• grunderna i digital bildbehandling för interiör/exteriörfotografering
 3   3 SP
MK13FD03

ReprofotograferingStuderande
• lär sig grunderna i ljussättning (reprofotografering)
• lär sig vikten av färgbalans och kontrast (reprofotografering)
  3  3 SP
Pra

Praktik

30 SP
MK10PR36129 30 SP
MK13PR01

Praktik 1Studeranden
• kan arbeta i arbetsgrupper, beakta andra mänskor och samarbeta
• kan tillämpa branschens arbetsmetoder
• förstår branschens väsentliga produktionsmetoder
3    3 SP
MK13PR02

Praktik 2Studeranden
• kan använda projektarbetsmetoder
• utvecklar sin professionella profil
• kan använda fotobranschens terminologi
• har skaffat sig erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga och trygga arbetsmetoder samt inser avsikten med arbetarskyddet
 6   6 SP
MK13PR03

Praktik 3Studeranden
• känner till principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet
• är flexibel och kan aktivt söka lösningar till och tillämpa sina färdigheter i aktuella fotouppdrag
• ser tydligt kopplingen mellan studiehelheten visuell produktion och praktik
  12  12 SP
MK13PR04

Praktik 4Studeranden
• behärskar projektarbete
• har en gedigen insikt i yrkeslivet som fotograf
• innehar en bred kännedom inom sin bransch inför arbetet med sitt lärdomsprov
   9 9 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
MK10LP   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen