Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Avancerad klinisk vård (Högre YH-utbildning) (90 sp)

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området
Examensbenämning: Sjukskötare (högre YH)
Beräknad studietid: 3 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
FYr

Fördjupade yrkesstudier

60 SP
105   15 SP

Vetenskapsteori och kunskapsutvecklingKursens inlärningsresultat är att den studerande:
• har kännedom om de vetenskapsteoretiska resonemang som styr såväl vetenskaplig som praktisk utveckling inom ett område
• har kunskap och förmåga att självständigt söka och visa förtrogenhet med teoretisk kunskap som berör området
• kan använda den kunskap som litteraturen förmedlar och med hjälp av denna kunskap beskriva hur teorier kan överföras/användas i praktisk verksamhet
• kan konstruktivt utvärdera eget och andras teoretiska skriftliga uppgifter
5    5 SP

ForskningsmetodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
• har fördjupade kunskaper i forskningsprocessen utgående från aktionsforskningens principer.
• har fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i kvalitativa och kvantitativa forsknings- och utvecklingsprocesser, samt -metoder.
• har tillägnat sig ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt.
• kan identifiera och genomföra ett aktuellt arbetslivsrelaterat utvecklingsprojekt
1
55   10 SP
15    15 SP

Personalledning och -utvecklingKursens inlärningsresultat är att den studerande:
• kan utveckla och leda personalen individuellt och i team enligt de förväntningar som ställs på en modern ledare i en mångprofessionell miljö
• har kunskaper som förutsätts av en ledare som ansvarar för personalens arbetstillfredsställelse och motivation
• utvärdera medarbetarnas behov av kompetensutveckling samt skapa förutsättning för den enskilda medarbetaren till att växa och mogna som vårdare
• kan fatta välgrundade beslut i personaladministrativa frågor
10    10 SP

Ledarskapets idé och metodKursens inlärningsresultat är att den studerande:
• har förmåga att analysera och utvärdera olika ledarskapsteoretiska utgångspunkter och – metoder
• har förmåga att förhålla sig enligt och handla utgående från etiska principer och värden
• kan tillämpa social- och hälsovårdsjuridik i ledning och utveckling av sitt område
5    5 SP
2010   30 SP

Klinisk bedömning och förverkligande av vårdKursens inlärningsresultat är att den studerande:
• kan kartlägga och utveckla och den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesroll
• har beredskap att handha patienters/klienters hälso- och sjukdomstillstånd, genom adekvat anamnes, statusbedömning och behandling
• kan utföra strukturerad hälsohistoria samt kritiskt analysera och utvärdera densamma
• kan utföra en strukturerad undersökning av patienten/klienten samt kritiskt analysera och utvärdera den egna insatsen
• har beredskap att kritiskt analysera och utvärdera avancerade kommunikationsfärdigheter med patienter/ klienter och medarbetare
• behärska de nyckelfärdigheter som krävs för diagnostik och kliniska beslut
• kan tillämpa beslutsmodeller för att göra differentialdiagnoser och ge därpå följande evidensbaserad vård samt kritiskt analysera och utvärdera densamma
• kan tillämpa modeller för reflektion som visar de komplexa helhetsbehoven och situationerna hos patienter, familj och omgivning för att öva upp förmågan till kritisk analys och utvärdering
• kan ta ansvar för patientens/klientens hälso- och sjukdomstillstånd
• har beredskap undervisa och handleda patienter/klienter
1
15    15 SP

Klinisk farmakologiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
• kan redogöra för farmakodynamiska och farmakokinetiska principer, samt generella verkningsmekanismer för läkemedel på molekylär och cellulär nivå.
• kan redogöra för och dra slutsatser av individuella variationer, interaktionsmekanismer och biverkningar hos läkemedelssubstanser.
• kan redogöra för verkningsmekanismer på molekylär nivå, samt redogöra för effekter, användningsområde och biverkningar för olika läkemedelsgrupper.
• kan relatera farmakologiska verkningsmekanismer med behandling av patologiska tillstånd.
• har beredskap att utvärdera den eventuella nyttan av och risken med multipel läkemedelsanvändning (polyfarmaci)
• har beredskap identifiera hälsoproblem som beror på läkemedels biverkningar och samverkan
• har beredskap att tillämpa olika pedagogiska teorier vid undervisning av patienter som blir ordinerade läkemedel
1
55   10 SP

Verksamhetsförlagda studierKursens inlärningsresultat är att den studerande:
• kan handha patienters/klienters hälso- och sjukdomstillstånd, genom adekvat anamnes, statusbedömning och behandling
• kan undervisa och handleda patienter/klienter
• har beredskap att skapa och uppehålla effektiva relationer med patienter/klienter och kolleger
• har beredskap klarlägga den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesroll
 5   5 SP
Lär

Lärdomsprov

30 SP

1
 30   30 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen