Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Informationsteknik (240 sp)

Examen: YH-examen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

101 SP
IT10SK3636 18 SP
YH10SV01

SvenskaDen studerande:

– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav

– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem

– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
3
3    3 SP
TKV10SV02

Vetenskapligt skrivandeDen studerande:

– har en nöjaktiga, goda, berömliga kunskaper i vetenskapligt skrivande och forskningsmetodik

– kan med hänsyn till skriv- och uppställningsregler, sammanställa och dokumentera krävande texter för yrkesområdet och samhällslivet på en nöjaktig, god eller berömlig nivå

– är redo att skriva och muntligt presentera sitt lärdomsprov.
2
   3 3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderanden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
 3   3 SP
TKV10EN02

IngenjörsengelskaStuderande

- kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan presentera och dokumentera delar av sitt yrkesområde i muntlig och skriftlig form på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan förstå och behjälpligt (1) / relativt väl (3) / flytande och felfritt (5) skriva brev, rapporter och meddelanden av officiell karaktär

- har grundläggande (1) / goda (3) / utmärkta (5) insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
1
  3  3 SP
YH10FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
1
 3   3 SP
TKV10FI02

IngenjörsfinskaStuderanden

- klarar sig mycket bra (5), allmänt bra (3) och nöjaktigt (1) i allmänna, yrkesmässiga och branschspecifika situationer

- Uttrycker sig tydligt och säkert enligt situationens krav(5), i stora hela bra (3) och på nöjaktigt sätt (1).

- kan förstå och flytande och mångsidigt (5), relativt väl (3) och behjälpligt (1) skriva meddelanden, brev, rapporter och dokument
1
   3 3 SP
IT10MA912   21 SP
UOTK10MA01

Funktioner och ekvationer 1Studerande:

- kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer och olikheter av första och andra graden, samt kan lösa enkla ekvationssystem algebraiskt och grafiskt (1)

- kan ställa upp och lösa vanliga procentberäkningsproblem (1)

- kan grunderna i MathCad (1)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
5
3    3 SP
UOTK10MA03

Funktioner och ekvationer 2Den studerande

- känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer (1)

- kan utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal (1)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
2
3    3 SP
UOTK10MA02

Geometri och vektorerDen studerande

- kan lösa grundläggande geometriska problem och den rätvinkliga triangelns trigonometri (1)

- kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalär och skalärprodukt) (1)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
3
3    3 SP
UOTK10MA04

Analys 1Den studerande

- kan beräkna enkla gränsvärden (1)

- kan derivera och integrera elementära funktioner samt tillämpa dem i standardproblem (1)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
2
 3   3 SP
TKV10MA06

Analys 2Den studerande

- kan lösa standardproblem med numeriska metoder (1)
- kan rita nivåkurvor, beräkna partialderivator och gradienter för funktioner med flera variabler (1)
- kan lösa enkla differentialekvationer (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
TKV10MA05

Linjär algebraDen studerande

- kan bilda ekvationen för en rät linje och ett plan i rymden (1)
- kan utföra grundläggande matrisoperationer och beräkna determinanter (1)
- kan beräkna en linjär regressionsmodell för givna data (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
TKV10MA08

Statistik och sannolikhetsläraDen studerande

- kan grunderna i kombinatorik och kan lösa enkla sannolikhetsproblem (1)
- kan beräkna läges- och spridningsmått samt använda normalfördelningskurvan för att beräkna sannolikheter (1)
- kan använda grundverktygen i Excel för att analysera och presentera ett statistiskt datamaterial (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
IT10FY66 3 15 SP
TKV10FY01

Mekanik och värmeDen studerande

- kan använda och kontrollera enheter i beräkningar (1)
- känner till mekanikens och värmelärans begrepp, lagar och principer och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda lagar och principer för att lösa mera krävande problem (5)
- kan utföra och rapportera experiment (1), kan därtill utföra noggrannhetskalkyl samt diskutera resultatets tillförlitlighet (5)
- känner till tekniska tillämpningar inom mekanik och värme (1)
2
6    6 SP
TKV10FY02

Ellära och magnetismDen studerande

- känner till begrepp, lagar och principer inom ellära och magnetism och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda sig av lagar och principer inom ellära och magnetism för att lösa mera krävande problem (5)
- kan använda ström- och spänningsmätare, oskilloskop och annan elutrustning, samt utföra mätningar och uppgöra en på dessa mätresultat baserad laborationsrapport (1)
- känner till tekniska tillämpningar av ellära och magnetism (1)
1
 3   3 SP
TKV10FY03

Svängningar, vågrörelse och optikDen studerande

- känner till begrepp, lagar och principer inom svängningar, vågrörelse och optik och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda sig av lagar och principer inom svängningar, vågrörelse och optik för att lösa mera krävande problem (5)
- kan inom svängningar, vågrörelse och optik utföra experiment, samla in mätdata, evaluera och rapportera skriftligen (1)
- känner till tekniska tillämpningar för svängningar, vågrörelser och optik (1)
1
 3   3 SP
TKV10FY04

MaterialfysikDen studerande

-har grundläggande (1) eller fördjupad (5) kunskap om modeller för hur mikrovärlden är uppbyggd och hur det reflekteras hos materialegenskaper i vår makrovärld

- har grundläggande (1) eller fördjupad (5) kunskap om hur olika undersökningsmetoder kan generera kunskap om mikrovärlden

- har grundläggande (1) eller fördjupad (5) kunskap om hur olika fenomen i mikrovärlden utnyttjas i modern teknologi

- kan planera, utföra, evaluera och rapportera mätningar av storheter och fenomen i mikrovärlden (1)
1
   3 3 SP
IT10EA6363 18 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil

- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke

- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer

- känner till undersökningsprocessen

- kan söka och kritiskt värdera information

- kan planera, genomföra och evaluera processer

- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering

- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
UOTK10FM01

ForskningmetodikDen studerande

- skall känna till att det finns olika former av kunskapssyn och de vanligaste forskningsmetoder inom några olika vetenskapsområden

- ska kunna utveckla och precisera problemställningar, och förankra detta i en ingenjörsmässig referensram av tidigare praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kompetensområde

- skall kunna göra upp en plan för ett eget forsknings- eller utvecklingsarbete och bedöma dylika arbetens och forskningsrapporters kvaliteter
1
  3  3 SP
IT10EA01 3   3 SP
IT10EA02  3  3 SP
IT10EA03

LedarskapStuderande:

- har grundläggande kunskap inom företagsekonomi och har
insikter i näringslivets och företagandets samhälleliga betydelse internationellt, nationellt och regionalt.

- har fördjupade kunskaper inom såväl strategiskt, taktiskt som operativt ledarskap

- känner till de utmaningar som ledarskapet ställs inför i små, medelstora och stora företag
1
   3 3 SP
IT10DA14555 29 SP
IT10DA013    3 SP
IT10DA023    3 SP
IT10DA033    3 SP
IT10DA045    5 SP
IT10DA05 5   5 SP
IT10DA06  5  5 SP
IT10DA07   5 5 SP
Yrk

Yrkesstudier

79 SP
IT10PT5510  20 SP
IT10PT015    5 SP
IT10PT02 5   5 SP
IT10PT03  5  5 SP
IT10PT04  5  5 SP
IT10SY 555 15 SP
IT10SY01 5   5 SP
IT10SY02  55 10 SP
IT10DB 5 5 10 SP
IT10DB01 5   5 SP
IT10DB02   5 5 SP
IT10DK 335 11 SP
IT10DK01 3   3 SP
IT10DK02  3  3 SP
IT10DK03   5 5 SP
IT10OS  55 10 SP
IT10OS01  5  5 SP
IT10OS02   5 5 SP
IT10MM3 55 13 SP
IT10MM013    3 SP
IT10MM02  5  5 SP
IT10MM03   5 5 SP
Val

Valfria studier

15 SP
Pra

Praktik

30 SP
101010  30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen