Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Arbetsledning inom byggnadsbranschen (210 sp)

Examen: YH-examen i teknik
Examensbenämning: Byggmästare (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

45 SP
BYE10SK333  9 SP
YH10SV01

SvenskaStuderanden
• kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt.
• är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den.
• kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande.
• kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt.
• skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning.
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderanden

• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderanden
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
  3  3 SP
BYE10TV9 3  12 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderanden
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och –hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund.
1
6    6 SP
BYE10TV01

IKTStuderande behärskar
• skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt.
• filhantering.
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter.
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning.
• tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram.
• program för presentationsgrafik för att skapa presentationer.
1
3    3 SP
UOTK10FM01

ForskningsmetodikDen studerande skall känna till att det finns olika former av kunskapssyn och de vanligaste forskningsmetoder inom några olika vetenskapsområden. Den studerande ska kunna utveckla och precisera problemställningar, och förankra detta i en ingenjörsmässig referensram av tidigare praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kompetensområde. Dessutom ska den studerande kunna göra upp en plan för ett eget forsknings- eller utvecklingsarbete och bedöma dylika arbetens och forskningsrapporters kvaliteter.
1
  3  3 SP
BYE10FÖ   3 3 SP
BYE10FÖ01

Starta eget byggföretagDen studerande:
• skall ha tillräckliga grundkunskaper i företagsekonomi och insikt i byggbranschen för att kunna etablera sig som egen företagare med därtill hörande administration och medveten riskhantering
1
   3 3 SP
BYE10MA93   12 SP
UOTK10MA04

Analys 1Den studerande

- kan derivera elementära funktioner samt tillämpa derivatan i grundläggande matematiska problem (1)
- kan integrera elementära funktioner samt tillämpa integralfunktionen i grundläggande matematiska problem (1)
- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
 3   3 SP
UOTK10MA01

Funktioner och ekvationer 1Den studerande
• kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer och olikheter av första och andra graden, samt kan lösa enkla ekvationssystem algebraiskt och grafiskt (1)
• kan ställa upp och lösa vanliga procentberäkningsproblem (1)
• kan grunderna i MathCad (1)
• kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
• kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA03

Funktioner och ekvationer 2Den studerande
• känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer (1)
• kan utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal (1)
• kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
• kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
UOTK10MA02

Geometri och vektorerDen studerande
• kan lösa grundläggande geometriska problem och den rätvinkliga triangelns trigonometri (1)
• kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalär och skalärprodukt) (1)
• kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)
• kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
1
3    3 SP
BYE10FK6 3  9 SP
BYE10FK07

Grunder i byggnadsfysik för bostadsproduktionDen studerande:
• känner till och förstår byggnadsfysikaliska krav på byggnadskonstruktioner och byggnader som helhet samt vilka aspekter som är speciellt viktiga att beakta vid utförande av byggnadsarbeten
1
6    6 SP
BYE10FK05

ByggnadskemiDen studerande:
• Känner till hälsoriskerna med asbest och mögel i samband med saneringar
• Är medveten om olika vägar att söka information och kan använda dem
• Känner till vilka kartläggningar bör vara gjorda före själva arbetsmomentet börjar
• Känner igen skadliga kemikalier i byggandet
• Känner till vilka skadliga ”dammpartiklar” finns i luften i samband med ett renoveringsobjekt
• Kan snabbt kartlägga asbest- och mögelförekomst i ett renoveringsobjekt och vidta snabba åtgärder för att skydda sig själv och de anställda.
1
  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier

115 SP
BYE10BT15    15 SP
BYE10BT01

BetongteknikStuderande:
• har en uppfattning om betongteknikens betydelse ur byggnadsplaneringsperspektiv
• känner till användningsområden och användningssätt samt konstruktionstyper
• känner till betongens egenskaper och kan i huvuddrag grundbegreppen inom betongteknik
• känner i stora drag till de bestämmelser som rör betongbyggnation
• har en uppfattning om betongteknikens betydelse ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv
1
6    6 SP
BYE10BT02

Konstruktionsmaterial och –teknikStuderande:
• förstår de olika byggnadsmaterialens möjligheter och begränsningar samt känner till de vanligaste byggnadsmaterialen i Finland
• förstår hur materialvalet verkar på utformningen av en byggnad.
1
6    6 SP
BYE10BT03

TräkonstruktionsteknikStuderande:
• känner till de vanligaste byggnads- och stommaterialen i Finland och har erfarenhet av byggnadstekniskt arbete och metoder för enkla träkonstruktioner
• förstår hur materialvalet påverkar konstruktionens utformning.
1
3    3 SP
BYE10BH624   30 SP
BYE10BH01

ByggnadsläraStuderande:
• behärskar konstruktionstekniken i småhus av trä i allmänhet och våtutrymmen i synnerhet.
• kan skriva en byggnadsbeskrivning och förstår vikten av hållbar utveckling inom byggbranschen.
1
 3   3 SP
BYE10BH02

ByggnadsplaneringStuderande:
•känner till måtten för bostadsutrymmen
• kan göra bygglovshandlingar och rita både för hand och Auto-CAD
• vet hur ett projekt skall presenteras och vilken information huvudritningar bör innehålla.
1
 6   6 SP
BYE10BH03

Byggnadsritning i AutoCADStuderande:
• kan grundkommandon i AutoCAD
• kan planera och visaulisera med hjälp av AutoCAD genom att framställa enkla byggnads- och konstruktionsritningar för småhus
1
 3   3 SP
BYE10BH04

Konstruktionsplaneringens grunderStuderande:
• känner till och kan tillämpa grunderna i konstruktionsplanering för byggnader.
1
3    3 SP
BYE10BH05

Betong- och murade konstruktionerStuderande:
• har tillräckliga kunskaper i att dimensionera och beräkna mindre betong- och murade konstruktioner för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk konstruktionslösning för bostadshus.
1
 6   6 SP
BYE10BH06

Träkonstruktioner IStuderande:
• känner till de vanligaste byggnads- och stomlösningarna av trä i Finland
• känner till hur materialvalet påverkar konstruktionernas utformning
• kan tillämpa kunskaperna i konstruktionsplanering med hjälp av AutoCAD för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk konstruktionslösning.
1
 3   3 SP
BYE10BH07

GeoteknikStuderande:
• inser geoteknikens betydelse inom allt byggande
• känner till hur undergrunden är uppbyggd och beter sig vid grundläggning
• inser betydelsen i att utföra geoteknisk undersökning för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk grundläggningsmetod.
1
3    3 SP
BYE10BH08

KostnadsberäkningStuderande:
• har en helhetsbild av hur och i vilket skede kostnaderna ackumuleras i ett byggprojekt och vad kostnadsberäkningen består av.
• kan kostnadsberäkna mindre byggprojekt såsom en enklare ekonomibyggnad eller del av ett bostadshus.
1
 3   3 SP
BYE10BM 9   9 SP
BYE10BM01

ByggnadsstatikStuderande:
• behärskar grunderna i dimensionering och tillräckliga förkunskaper för följande kurser i byggnadsmekanik
• kan beräkna kraftstorheter med tyngdpunkt lagd på jämviktsprincipen.
1
 3   3 SP
BYE10BM02

Byggnadsmekanik IStuderande:
• har förståelse för byggnadsmekanikproblem
• behärskar centrala element inom byggnadsmekanik som arbetsredskap inför kommande kurser samt arbetsuppgifter.
1
 3   3 SP
BYE10BM03

Hållfasthetslära IStuderande:
• behärskar hållfasthetslärans grunder
• kan göra elementära dimensioneringsberäkningar för de typiska stomelementen i byggnader
• kan identifiera hållfasthetsriskerna för olika slags bärande konstruktioner.
1
 3   3 SP
BYE10BP  12  12 SP
BYE10BP01

BetongarbetenStuderande:
• Känner till de vanligaste betongarbetsmetoderna för att kunna planera och leda betongarbeten och förstår varför man gör betonglaborationer
• Kan utföra betonglaborationer och skriva labbrapporter
1
  3  3 SP
BYE10BP02

GrundbyggnadStuderande:
• har djupare insikter i samverkan mellan husets grundkonstruktioner och undergrund.
• har tillräckliga kunskaper i fråga om grundläggning, grund och jordförstärkning samt geotekniska beräkningar av bl.a. jordtryck för dimensionerande av t.ex. källarkonstruktioner.
1
  6  6 SP
BYE10BP03

Stålkonstruktioner IStuderande:
• har en uppfattning om stålets betydelse som konstruktionsmaterial för byggnader
• känner till användningsområden och användningssätt samt konstruktionstyper
• känner till stålets egenskaper och kan i huvuddrag grundbegreppen inom stålteknik
• känner i stora drag de bestämmelser som berör stålkonstruktioner och dimensionering enligt Eurocode 3
1
  3  3 SP
BYE10IN  33 6 SP
BYE10IN01

Miljöanpassad samhällsteknikStuderande:
• känner till vad begreppen infrastruktur, miljöbyggnad och samhällsteknik omfattar samt deras betydelse för samhället och samband till miljöfrågor
• har elementära färdigheter i att projektera enkla samhällstekniska konstruktioner och miljöbyggande (t.ex. små reningsverk för glesbygd) med beaktande av hållbarhet, miljöaspekter och ekonomi.
1
  3  3 SP
BYE10IN02

Väg- och gatubyggnadStuderande:
• känner till vad begreppen infrastruktur-, väg- och gatubyggnad omfattar samt deras betydelse för samhället och samband till miljöfrågor
• känner till grundläggande funktions- och planeringsprinciper för trafikinfrastruktur
• har elementära färdigheter att delta i förverkligande av väg- och gatubyggnadsprojekt med beaktande av hållbarhet, miljöaspekter och ekonomi.
1
   3 3 SP
BYE10BR  12  12 SP
BYE10BR01

FastighetsinventeringStuderande
• förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället samt byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön
• har fördjupat sina kunskaper i de huvudsakliga byggnadsmaterialen och konstruktionslösningar samt byggkostnader för ett renoveringsprojekt
• kan inventera gamla fastigheter och planera kompletterande byggnadsdelar
1
  6  6 SP
BYE10BR02

Installations- och automationsteknikStuderande:
• känner till principer för funktion och placering av installations- och automationsteknik för att kunna beakta det i projektering och byggande samt arbetsledning
1
  3  3 SP
BYE10BR03

Livscykelanalys och investeringskalkylStuderande:
• kan uppgöra investeringskalkyler inklusive livscykelanalys för byggnadstekniska arbeten och renoveringar samt hela byggprojekt.
1
  3  3 SP
BYE10FS  6  6 SP
BYE10FS01

Projektstudier i fastighetssaneringStuderande
• har tillräcklig erfarenhet av fastighetssanering som ett delområde inom husbyggande för att vid examination självständigt och effektivt kunna fungera som arbetsledare för även saneringsprojekt
1
  6  6 SP
BYE10BA 1294 25 SP
BYE10BA01

Byggarbetsledarens arbetsuppgifterStuderande:
• har en realistisk bild av byggmästarens uppgifter som arbetsledare baserad på grundläggande teoretiska kunskaper om uppgifterna och praktisk erfarenhet av uppgifterna på en större byggplats
1
 3   3 SP
BYE10BA02

Projektstudier i byggnadsproduktionStuderande:
• har en realistisk uppfattning om organisering och genomförande av byggnadsproduktion baserad på grundläggande teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet av uppgifterna på en större byggplats
1
 3   3 SP
BYE10BA03

Arbetsplanering och kvalitetssäkringStuderande:
• känner till kvalitetskriterier, arbetarskyddskrav och avtalspraxis i byggbranschen och kan tillämpa dem
• kan utföra planering samt övervakning och kvalitetssäkring av förverkligandet av enskilda byggnadsarbeten
• kan presentera projekt muntligt samt i form av bygghandlingar
1
 6   6 SP
BYE10BA04

BIM i byggnadsproduktionStuderande:
• har grundläggande insikter i och kan använda Building Information Modeling (BIM) samt vet hur det kan användas för att effektivera arbetsledningen och genomförande av byggnadsproduktion
1
  3  3 SP
BYE10BA05

Projektstudier i produktionsplaneringStuderande:
• har en realistisk uppfattning om avtalsjuridiken i byggprojektets organisation
• kan utgående från avtalshandlingar planera och organisera produktionen samt utföra projektstyrning av enskilda entreprenader och mindre byggprojekt
• kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna under byggskedet och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi
1
   4 4 SP
BYE10BA06

Offertberäkning och entreprenadavtalStuderande:
• kan göra upp en offert och tidsplan och entreprenadavtal för ett byggprojekt och förstår deras betydelse för slutresultat och totalekonomi
1
  6  6 SP
Val

Valfria studier

10 SP
Pra

Praktik

30 SP
BYE10PR1299  30 SP
BYE10PR01

Grunder i arbetaskydd och byggjuridikStuderande:
• har grundläggande kunskaper i bygglagstiftning och arbetarskydd
• kan använda sig av lag, förordning och bestämmelser till den del som det gäller planläggning, beviljandet av bygg- och övriga lov samt utförandet av byggnadsarbete.
1
3    3 SP
BYE10PR02

GrundpraktikStuderande:
• kan arbeta självständigt och ta ansvar som en gruppmedlem i arbetsgemenskapen samt visa noggrannhet med arbetsuppgifterna och följa arbetstider
• har erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga och trygga arbetsmetoder samt inser avsikten med arbetarskyddet
• har erfarenhet av byggorganisationers verksamhet, arbetsfördelning och sociala förhållanden
• kan använda byggnadsbranschens terminologi (verktyg, arbetsmaskiner, mätinstrument, yrkesbenämningar mm.) som ger grunder för att förstå undervisningen i yrkesämnen
1
9    9 SP
BYE10PR03

YrkespraktikStuderande:
• förstår betydelsen av produktivitet, lönsamhet och ett företags konkurrenskraft
• inser betydelsen av planering vid byggproduktions- och installationsarbeten
• har omfattande erfarenhet av byggnadsteknikens arbetsmetoder, maskiner, apparater och program mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga arbetsmetoder
1
 9   9 SP
BYE10PR04

SpecialpraktikStuderande
• förstår det inbördes beroendet av olika arbetsmoment
• har erfarenhet av olika typer av förmanskap och ledarskap samt insikt av hur utfört arbete inverkar på utveckling och samhälle i ett vidare perspektiv
• utvecklar sin förmåga att lösa problem och att finna alternativa lösningar
1
  9  9 SP
Lär

Lärdomsprov

10 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen