Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Maskin- och produktionsteknik (240 sp)

Examen: YH-examen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

66 SP
MP10AK6 3  9 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
UOTK10FM01

ForskningsmetodikStuderande

- skall känna till att det finns olika former av kunskapssyn och de vanligaste forskningsmetoder inom några olika vetenskapsområden

- ska kunna utveckla och precisera problemställningar, och förankra detta i en ingenjörsmässig referensram av tidigare praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kompetensområde

- skall kunna göra upp en plan för ett eget forsknings- eller utvecklingsarbete och bedöma dylika arbetens och forskningsrapporters kvaliteter
1
  3  3 SP
MP10SK6363 18 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande

-kan sammanställa språkligt korrekta också krävande texter både för sitt yrkesområde och för samhällslivet, samt iaktta rådande standard

-har beredskap att skriftligt dokumentera ett omfattande undersökningsprojekt

-behärskar den muntliga kommunikationens olika områden
2
3    3 SP
TKV10SV02

Vetenskapligt skrivandeDen studerande:

– har en nöjaktiga, goda, berömliga kunskaper i vetenskapligt skrivande och forskningsmetodik

– kan med hänsyn till skriv- och uppställningsregler, sammanställa och dokumentera krävande texter för yrkesområdet och samhällslivet på en nöjaktig, god eller berömlig nivå

– är redo att skriva och muntligt presentera sitt lärdomsprov.
  3  3 SP
YH10FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
 3   3 SP
TKV10FI02

IngenjörsfinskaStuderanden

- klarar sig mycket bra (5), allmänt bra (3) och nöjaktigt (1) i allmänna, yrkesmässiga och branschspecifika situationer

- Uttrycker sig tydligt och säkert enligt situationens krav(5), i stora hela bra (3) och på nöjaktigt sätt (1).

- kan förstå och flytande och mångsidigt (5), relativt väl (3) och behjälpligt (1) skriva meddelanden, brev, rapporter och dokument
1
   3 3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderanden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
TKV10EN02

IngenjörsengelskaStuderande

- kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan presentera och dokumentera delar av sitt yrkesområde i muntlig och skriftlig form på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

- kan förstå och behjälpligt (1) / relativt väl (3) / flytande och felfritt (5) skriva brev, rapporter och meddelanden av officiell karaktär

- har grundläggande (1) / goda (3) / utmärkta (5) insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
  3  3 SP
MP10FY 10   10 SP
MP10FY01

Fysik 1Studerande

- bör behärska de viktigaste grundlagarna inom bl.a. mekaniken, punktformiga kroppens mekanik, stela kroppars mekanik och den
enkla harmoniska svängningsrörelsen. Laborationer och
mätvärdesbehandling.
3
 5   5 SP
MP10FY02

Fysik 2Studerande

- bör får en fysikalisknaturvetenskaplig grund, på
vilken studierna i de tekniska yrkesämnena stöder sig.

- bör känna till vätskors och gasers mekanik, grundläggande termodynamik, samt grunderna för ellära och magnetism.
Hydromekanik, värmelära och termodynamik, ellära och magnetism. Laborationer och grafisk framställning.
2
 5   5 SP
MP10KE 3   3 SP
TKV10KE01

Kemi och miljöStuderande
- förstår tillräckligt mycket av det kemiska symbolspråket och kemiska begrepp för att kunna läsa (1), kan använda (3) den kemiskt relaterade litteratur som yrket kräver. Studerande visar även prov på att kunna använda det kemiska språket vid kommunikation (5)
-kan ge exempel på (1) och kan förklara (3) kemiska fenomen och samband inom eget yrkesområde samt visar prov på att kunna använda kunskapen (5) i rätt sammanhang och ge förklaringar till orsak och verkan.

- kan utföra mest grundläggande kemiska beräkningar (1), kan utföra de vanligaste kemiska beräkningar som har koppling till yrket (3), visar prov på att kunna använda kemiska beräkningar där de behövs för lösning av problem i yrket (5)
- kan nämna exempel på miljöaspekter inom det egna yrkesområdet (1), kan förklara orsaken och verkan (3) samt kan ge exempel på åtgärder angående dessa miljöaspekter (5)
- kan ge några exempel på miljömyndighet i Finland (1), kan beskriva hur miljöförvaltningen i stort sett är organiserad (3) samt kan i stora drag nämna de uppgifter som handhas av de olika myndigheterna (5)
2
 3   3 SP
MP10MA12    12 SP
UOTK10MA01

Funktioner och ekvationer 1Studerande

- kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer och olikheter av första och andra graden, samt kan lösa enkla ekvationssystem algebraiskt och grafiskt

- kan ställa upp och lösa vanliga procentberäkningsproblem

- kan grunderna i MathCad

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
3
3    3 SP
UOTK10MA02

Geometri och vektorerStuderande

- kan lösa grundläggande geometriska problem och den rätvinkliga triangelns trigonometri

- kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalor och skalorprodukt)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
2
3    3 SP
UOTK10MA03

Fuktioner och ekvationer 2Studerande

- känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer

- kan utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
3
3    3 SP
UOTK10MA04

Analys 1Studerande

- kan lösa standardproblem med numeriska metoder

- kan rita nivåkurvor, beräkna partialderivator och gradienter för funktioner med flera variabler

- kan lösa enkla differentialekvationer

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
1
3    3 SP
MP10DA3    3 SP
TKV10DA01

Grunderna i datateknikStuderande

- kan logga in på skolans nät och läsa sin e-post (1)
behärskar ett epostprogram (5)

- kan hitta information på skolans hemsidor (1)
behärskar informationssökning på internet (5)

- kan hantera filer på hemområdet (1) har fördjupad kunskap om ett operativsystem (5)

- kan skriva enklare tekniska dokument (1) kan skriva komplicerade tekniska dokument med ekvationer, tabeller och figurer (5)

- kan utföra enkel kalkylering, skapa diagram (1)
kan utföra avancerade beräkningar i ett kalkylblad, kan skapa
makron för att automatisera användandet (5)

- känner till grunderna för databashantering (1) kan skapa en egen databas, kan skapa frågor, formulär och rapporter (5)

- kan skriva en enkel presentation (1) kan skapa tydliga och genomtänkta presentationer (5)
4
3    3 SP
MP10FE35   8 SP
MP10FE01

Industriell ekonomi 1Studerande

- ska få insikter i näringslivets och företagandets samhälleliga betydelse, internationellt, nationellt och regionalt.
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10FE02

Industriell ekonomi 2Studerande

- ska få fördjupade insikter i företagsekonomi samt uppöva en förmåga att fatta beslut som ansluter sig till företagsekonomiskt tänkande.
1
 5   5 SP
MP10NÄ  6  6 SP
MP10NÄ01

Arbetarskydd och arbetspsykologiSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10NÄ04

Arbetsledningse bifogad pdf-fil på svenska
  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier inriktning: Maskinkonstruktion

114 SP
MP10MA 6   6 SP
MP10MA01

Programanpassad matematik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MA03

Programanpassad matematik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MT129 5 26 SP
MP10MT01

Teknisk ritningse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
3
3    3 SP
MP10MT02

3D Designse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT03

Mekanik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
3
3    3 SP
MP10MT04

Mekanik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
 3   3 SP
MP10MT05

Hållfasthetslära 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
 3   3 SP
MP10MT06

Materiallärase bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
4
3    3 SP
MP10MT07

Polymera materialse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MT08

Maskinlaborationerse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   5 5 SP
MP10PD335  11 SP
MP10PD01

Tillverkningsteknik 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10PD02

Tillverkningsteknik 2 (+labb)Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  5  5 SP
MP10PD06

Kvalitetskontrollse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
 3   3 SP
MP10RA 3311 17 SP
MP10RA02

Maskinautomation 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
 3   3 SP
MP10RA03

Maskinautomation 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10RA04

Automationslaborationerse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   5 5 SP
MP10RA01

Hydraulikse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10RA06

ElektroteknikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10EN  12  12 SP
MP10EN01

Energiteknik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN03

Energiteknik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN04

Förbränningsmotorer 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10EN05

Förbränningsmotorer 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10KB 333 9 SP
MP10KB01

Maskinelement 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10KB02

Maskinelement 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10KB04

ProcessrörSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
   3 3 SP
MP10KB 31416 33 SP
MP10KB05

Hållfasthetslära 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 3   3 SP
MP10KB06

Hållfasthetslära 3Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10KB07

Verktygskonstruktionse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10KB03

Maskinelement 3se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10KB08

MaskindynamikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  5  5 SP
MP10KB09

KonstruktionsmetodikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   5 5 SP
MP10KB10

StålkonstruktionerSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
   3 3 SP
MP10KB11

FormgivningSee bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10KB12

Finita elementmetodenSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
2
   5 5 SP
Val

Valfria studier

15 SP
3633 15 SP
Pra

Praktik

30 SP
MP10PR101010  30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
MP10LP   15 15 SP

Yrkesstudier inriktning: Drifts- och energiteknik

85 SP
MP10MA 6   6 SP
MP10MA02

Programanpassad matematik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MA04

Programanpassad matematik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 3   3 SP
MP10MT129 5 26 SP
MP10MT01

Teknisk ritningse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT02

3D Designse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT03

Mekanik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
3    3 SP
MP10MT04

Mekanik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 3   3 SP
MP10MT05

Hållfasthetslära 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MT06

Materiallärase bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT07

Polymera materialse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 3   3 SP
MP10MT08

Maskinlaborationerse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   5 5 SP
MP10PD335  11 SP
MP10PD01

Tillverkningsteknik 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10PD03

Tillverkningsteknik 2 (+labb)Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  5  5 SP
MP10PD06

Kvalitetskontrollse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10RA  3311 17 SP
MP10RA02

Maskinautomation 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10RA03  3  3 SP
MP10RA04

Automationslaborationerse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   5 5 SP
MP10RA05

Hydraulikse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10RA06

ElektroteknikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
   3 3 SP
MP10EN  9  12 SP
MP10EN01

Energiteknik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN03

Energiteknik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN04

Förbränningsmotorer 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10EN05

Förbränningsmotorer 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10KB 333 9 SP
MP10KB01

Maskinelement 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10KB02

Maskinelement 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10KB04

ProcessrörSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
   3 3 SP
MP10NÄ  6  6 SP
MP10NÄ03  3  3 SP
MP10NÄ04

Arbetsledningse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10PD  33 6 SP
MP10PD04

LogistikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10PD07

ProduktionssimuleringSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
   3 3 SP
MP10EN  3  3 SP
MP10EN06

KraftverkssimuleringSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
  612 18 SP
MP10DA03

Underhållsteknik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10DA04

Underhållsteknik 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10DA05

VindkraftverkSe bifogad pdf-fil på svenska.
Kärnkompetenser
   3 3 SP
MP10DA06

VVS-teknik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10DA07

VVS-teknik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10DA08

FastighetsunderhållSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP

Valfria studier

15 SP
3633 15 SP

Praktik

30 SP
MP10PR101010  30 SP

Lärdomsprov

15 SP
MP10LP   15 15 SP

Yrkesstudier inriktning: Bil- och transportteknik

52 SP
MP10MA 3   3 SP
MP10MA02

Programanpassad matematik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MT126   18 SP
MP10MT01

Teknisk ritningse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT02

3D Designse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10MT03

Mekanik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
3    3 SP
MP10MT04

Mekanik 2Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 3   3 SP
MP10MT05

Hållfasthetslära 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10MT06

Materiallärase bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10AL  6  6 SP
MP10AL01

ArbetsledningSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10AL02  3  3 SP
MP10PD3 3  6 SP
MP10PD01

Tillverkningsteknik 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
MP10PD04

LogistikSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN  6  6 SP
MP10EN01

Energiteknik 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10EN04

Förbränningsmotorer 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10KB 33  6 SP
MP10KB01

Maskinelement 1Se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10KB02

Maskinelement 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  3  3 SP
MP10RA   3 3 SP
MP10RA05

Hydraulikse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
MP10BT51811  36 SP
MP10BT01

Bilteknik 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
5    5 SP
MP10BT02

Bilteknik 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 5   5 SP
MP10BT03

Kraftöverföringse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  3 SP
MP10BT04

Bilelektronik 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 5   5 SP
MP10BT05

Bilelektronik 2 (laborationer)se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
MP10BT06

Verkstadsteknikse bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
1
  3  5 SP
MP10BT07

Billaborationer 1se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
 5   5 SP
MP10BT08

Billaborationer 2se bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
  5  5 SP
   5 5 SP
MP10KB13

LandsvägstransportSe bifogad pdf-fil på svenska
Kärnkompetenser
   5 5 SP

Valfria studier

9 SP
 33  9 SP

Praktik

30 SP
MP10PR101010  30 SP

Arbetsplatsförlagd utbildning

30 SP
MP10AU   30 30 SP

Lärdomsprov

15 SP
MP10LP   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen