Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Informationsbehandling (210 sp)

Examen: YH-examen i företagsekonomi
Examensbenämning: Tradenom
Beräknad studietid: 3,5 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

54 SP
IB10SP6 6  12 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt. Studerande är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den samt lär sig rapportera enligt standarduppställningar. Studerande kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande.

Efter kursen kan studerande kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt. De ska kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning.
1
3    3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
Studerande behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
Studerande skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
1
  3  3 SP
IB10SP01

Computing EnglishStuderande
• kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet
• kan inom sitt yrkesområde presentera och dokumentera både muntligt och skriftligt
• kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i sitt områdes facklitteratur
• kan skriva rapporter, brev och meddelanden på god nivå gällande ordval och struktur
• kan uppvisa professionalitet i kommunikation med kunden
• har insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
1
  3  3 SP
IB10TV12 3  15 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
1
6    6 SP
UONV10IK01

IKTStuderande behärskar
• skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
• filhantering
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning
• tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
• program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
1
3    3 SP
IB10TV01

ProjektmetodikEfter kursen skall den studerande
• känna till de krav som ställs inom projektbaserat arbete och lärande
• känna till de allmännaste projektmetoderna i branschen
• känna till projektledarens roll och ansvar
• kunna hantera tidsuppföljning i ett projekt
• kunna skapa kravspecifikation, projektplan och övrig dokumentation som ingår i ett projekt
• kunna hantera ett projektplaneringsverktyg
• förstå betydelsen av utvärdering av ett projekt
1
3    3 SP
UONV10FM01

ForskningsmetodikStuderande
• känner till grunderna i vetenskapsteori
• klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
• kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
• kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
  3  3 SP
IB10MA  6  6 SP
IB10MA01

HandelsmatematikEfter avslutad kurs skall den studerande
• inse rimligheten i matematiska beräkningar
• kunna utföra ekonomiska beräkningar inom ett företag.
• kunna tolka ekonomiska beräkningar och använda sig av dem vid beslut
1
  3  3 SP
IB10MA02

StatistikEfter kursen skall den studerande
• kunna tillämpa grundläggande statistiska metoder och datainsamlings- och undersökningsmetodik
• självständigt kunna planera, insamla, bearbeta och tolka ett statistiskt datamaterial
• kunna identifiera, analysera och kritiskt granska resultat av egna och publicerade statistiska undersökningar
1
  3  3 SP
IB10FE 156  21 SP
UONB10FE01

Företagsekonomins grunderStuderanden
• Behärskar nationalekonomiska grundbegrepp
• Har grundläggande kunskaper i ekonomiskt tänkande och ser möjligheter till självständigt företagande.
• Förstår innebörden i begreppen kundinriktning och kvalitet och inser deras koppling till marknadsföringsverksamheten
• Känner till olika företagsformer samt ekonomiska och juridiska aspekter på hur man startar och driver ett företag.
• Känner till grunder i kostnadsberäkning, budgetering och redovisning.
• Känner till skyldigheter och rättigheter för både företagare och anställda
1
 3   3 SP
IB10FE01

FöretagsetableringEfter avslutad kurs kan studerande
• utveckla en egen kreativ affärsidé och att göra upp och trovärdigt presentera en konkret affärsplan
• ansvarsfullt sköta ett företags bokföring
• läsa och förstå ett bokslut för ett företag och göra enklare bokslutsanalyser
• använda de vanligaste kalkylmetoderna och tillämpa dem i det egna företaget
1
 6   6 SP
UONV10AJ01

ArbetslivsjuridikStuderanden
• känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
• känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
• känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet
• känner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
• känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen
• kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets föränderliga situationer
1
  3  3 SP
UONV10OL01

Organisation och ledarskapStuderande
• har tillägnat sig en övergripande bild av hur organisationer fungerar
• har grundläggande insikt i de begrepp, termer och verktyg som är centrala för analys och förstående av organisationer
• känner till ledarskapets olika funktioner och ledningsformer i förhållande till individ, grupp och organisation
1
  3  3 SP
IB10FE02

Extern redovisningDen studerande
• Förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
• kan identifiera och beskriva företagets kärnprocesser samt förstår hur företagsekonomins olika delområden påverkar varandra
• förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld samt tillägnar sig företagsamhet som ett sätt att leva och verka
• förstår grundförutsättningar för en lönsam affärsverksamhet och kan analysera företagets verksamhet och dess risker
• har grundläggande kunskaper i bokföring samt uppgörande av bokslut
• behärskar den grundläggande teorin inom extern redovisning
• kan definiera begreppet affärssystem och förstår syftet med det
• kan tolka och identifiera begrepp i anknytning till affärssystem
• behärskar de viktigaste funktionerna i ett affärssystem
• känner till aktuella leverantörer av affärssystem
1
 6   6 SP
Yrk

Yrkesstudier

99 SP
IB10TJ12    12 SP
IB10TJ02

Grafisk produktionEfter kursen skall den studerande
• ha kunskap om den grafiska produktionens delprocesser, från idé till färdig trycksak.
• kunna hantera verktyg för framställning av korrekta trycksaker
• kunna sätta igång och övervaka trycksaksproduktion
• kunna resonera kring och välja produktionsmetod vid trycksaksproduktion utgående från metoder som främjar hållbar utveckling
1
6    6 SP
IB10TJ03

Projekt inom IT-tjänsterStuderande skall kunna
• arbeta målinriktat i team
• planera, dokumentera och delta i ett projekt där målet är t.ex. en ny produkt, en tjänst, en prototyp eller en utredning/undersökning.
1
6    6 SP
IB10WU2112   33 SP
IB13WU01

WebbteknikDen studerande uppnår grundläggande kunskaper och färdigheter i att skapa och konfigurera webbplatser utgående från ett aktuellt CMS system.
1
6    6 SP
IB10WU02

Grafisk profil och webbdesignDen studerande
• kan planera bild och text i trycksaker och webbsidor och är bekant med grafiska manualer och rekommendationer för användbar webbdesign.
• kan utarbeta en grafisk manual som definierar utseendet och innehållet i ett företags webb och trycksaker med hjälp av ett bildbehandlingsprogram
• kan genomföra en undersökning av aktuella webbplatser och deras webbdesign med användbarhet i centrum
1
3    3 SP
IB10WU03

WebbprogrammeringEfter kursen skall den studerande
• Kunna planera, utveckla och organisera dynamiska webbplatser
• Kunna tillämpa de viktigaste funktionerna i klient- och serverbaserade skriptspråk vid utveckling av webbapplikationer
• Behärska de viktigaste funktionerna rörande användningen av databaser
• Förstå betydelsen av grundläggande säkerhetsåtgärdar
1
6    6 SP
IB10WU04

Webbprojekt 1Efter kursen skall den studerande
• kunna aktivt delta i och slutföra avancerade projektuppdrag med utgångspunkt i att skapa och konfigurera webbplatser med CMS system
• kunna genomföra ett projektuppdrag enligt en angiven projektmetod
• kunna dokumentera och utvärdera ett projektuppdrag
1
6    6 SP
IB10WU06

Relationsdatabaser och SQLStuderande
• förstår principerna för hur man planerar och förverkligar databaser
• känner till design av databassystem
• behärskar ER- och relationsmodellen
• kan normalisera
• behärskar SQL-syntax
1
 6   6 SP
IB10WU05

Webbprojekt 2Efter kursen skall den studerande
• kunna aktivt delta i och slutföra avancerade projektuppdrag med utgångspunkt i att skapa och konfigurera dynamiska webbplatser med PHP och MySQL
• kunna genomföra ett projektuppdrag enligt en angiven projektmetod
• kunna planera en utvärdering av ett projekt samt analysera och rapportera resultatet
• kunna på förhand identifiera kriterier som kännetecknar ett väl genomfört projekt
1
 6   6 SP
IB10DM  15  15 SP
IB10DM01

Fotografering och bildhanteringEfter kursen/studiehelheten skall den studerande
• Behärska fotograferandets grunder
• Behärska avancerade tekniker i bildbehandling
1
  3  3 SP
IB10DM02

MultimediaproduktionEfter kursen skall den studerande
• Känna till hur man planerar, organiserar, strukturerar och designar användarens upplevelse då denne navigerar i informationen och interagerar med densamma. (Informationsarkitektur)
• Kunna tillämpa kombinationer av digitala medier med interaktivitet. (Interaktivitet)
• Behärska typiska medietekniska tillämpningar (Digitala medier)
1
  6  6 SP
IB10DM03

MediaprojektEfter kursen skall den studerande
• kunna aktivt delta i och slutföra projektuppdrag med utgångspunkt i att skapa digitalt mediamaterial
• kunna genomföra ett projektuppdrag enligt en angiven projektmetod
• kunna planera en utvärdering av ett projekt samt analysera och rapportera resultatet
• kunna på förhand identifiera kriterier som kännetecknar ett väl genomfört projekt
1
  6  6 SP
IB10PG 912  21 SP
IB10PG01

ProgrammeringsteknikStuderande
• kan logiken för hur man konstruerar datorprogram
• känner till de vanligaste algoritmer och datastrukturer inom programmering
• känner till programutvecklingsprocessen
• känner till språkets grunder
• kan tillämpa filhantering och databaskoppling
• kan skapa grafiska användargränssnitt
• förstår principer för objektorienterad programmering
1
 6   6 SP
IB10PG02

Applikationsprogrammering för webbenEfter kursen skall studerande kunna hantera tekniker som används för att bygga webbapplikationer med god interaktivitet för World Wide Webb.
1
 3   3 SP
IB10PG03

Projekthantering och programkonstruktionEfter kursen ska studenten i projektform kunna:
• genomföra kravdialog med kund och ha fortlöpande kundmöten
• arbeta iterativt och inkrementellt vid utveckling av en applikation
• planera arbetet med avsikt på resurser och tidsåtgång
• identifiera och sammanställa verifierbara krav för en applikation
• analysera krav och designa en applikation
• beskriva en applikations design med ett konceptuellt schema(t.ex. UML) och kunna motivera varför man valt den designen
• konstruera en applikation enligt en fastställd design
• identifiera testfall och genomföra testning av en applikation
• dokumentera krav, planering och genomförande i skriftlig form
• reflektera över och analysera den valda utvecklingsmetodens lämplighet för det genomförda projektet
1
  12  12 SP
IB10DN 18   18 SP
IB10DN01

DatakommunikationStuderande
• förstår hur data- och nätverkskommunikation fungerar i teori och praktik
• har kunskap om digital datakommunikation
• förstår betydelsen av tillförlitlig dataöverföring
• kan identifiera lokala nät och stora datanät
• känner till kommunikationsmodeller
• förstår Internets uppbyggnad
1
 6   6 SP
IB10DN02

Nätverk och operativsystemStuderande
• kan administrera nätverk för medelstora företag
• kan installera servrar till nätverk
• kan konfigurera nätverksservrar
1
 6   6 SP
IB10DN03

NätverksprojektEfter kursen skall den studerande
• kunna aktivt delta i och slutföra ett nätverksprojekt med beaktande av uppdragsgivarens önskemål
• kunna genomföra ett projektuppdrag enligt en angiven projektmetod
• kunna planera en utvärdering av ett nätverksprojekt samt analysera och rapportera resultatet
• kunna på förhand identifiera kriterier som kännetecknar ett väl genomfört projekt
1
 6   6 SP
Val

Valfria studier

12 SP
   12 12 SP
Pra

Praktik

30 SP
9912  30 SP
IB10PR01

Allmän praktikAllmän praktik består av 6 veckor arbete som utförs vid en organisation eller ett företag. Den allmänna praktiken är avsedd att ge studerande insyn i hur arbetet utförs vid en arbetsplats och hur arbetet är organiserat.
9    9 SP
IB10PR02

BranschpraktikBranschpraktik består av 6 veckor yrkespraktik inom den bransch som man studerar inom. Arbetsuppgifterna kräver användning av aktuella IT-verktyg eller -tillämpningar.
 9   9 SP
IB10PR03

SpecialpraktikSpecialpraktik består av 8 veckor specialpraktik inom IT-branschen, med arbetsuppgifter som motsvarar de arbetsuppgifter som en IT-tradenom kan tänkas utföra.
  12  12 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen