Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Scenkonst (Profilering Drama och teater) (240 sp)

Examen: YH-examen inom kulturbranschen
Examensbenämning: Dramainstruktör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

33 SP
UOKUÖ10AS123   15 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande:

- Kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällets krav
- Känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- Är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
3    3 SP
YH10IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterarar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmetoder
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
6    6 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande:

- Kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
- Har kännedom om central terminologi inom sitt egen område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
- Förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta vertygen därtill samt
- Är medveten om kulturella skillander i internationella sammanhang
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande:

- Kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
- Behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och yrkesmässiga utveckling
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1,2 eller 3) eller god(vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
 3   3 SP
UOKUÖ10bs 3 15 18 SP
UOKUÖ10FE01

FöretagsamhetStuderande:
- Kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch.
- Har kunskap om produktplacering och marknadsföring inom konst- och kulturfältet.
- Utvecklar ett kunnande inom företagande.
- Utvecklar och breddar sin entreprenöriella attityd.
- Känner till finansierings- och ansökningssystem, upphovsrättliga frågor samt organisationer inom yrkesområdet.
- Utvecklar en förståelse för att bygga nätverk.
- Strukturerar nyskapande och kreativa förslag till konst- och kulturverksamheter ur ett nordiskt och internationellt perspektiv.
   6 6 SP
UOKUÖ10KK01

KulturkunskapStuderande
- känner till och utvecklar förståelse för grundläggande begrepp och forskning inom olika kulturvetenskaper utgående från ett föränderligt och mångkulturellt samhälle
- utvecklar en förståelse av kulturens komplexa former i en social och samhällelig kontext
- har förmågan att tillämpa principerna för hållbar kulturell utveckling
- utvecklar en förståelse för samtidskulturen, dess vardag och praktik och en förmåga att självständigt och i grupp tolka omgivningen på ett kritiskt och konstruktivt sätt
   6 6 SP
UOKUÖ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
- Utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens och kulturens roll i samhället.
- Har bekantat sig med, för branschen relevanta forskningsmetoder och kan tillgodogöra sig relevant yrkeskunskap.
- Formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor.
- Dokumenterar granskar kritiskt metoder och forskningsresultat inom det egna ämnet.
- Lär sig vad som uttrycker god respektive svag argumentering av forskningsresultat.
   3 3 SP
SC10LU93

Dramaturgiskt skrivandeStuderande:
-Känner till olika dramaturgiska modeller.
-Har kunskap i dramaturgiskt skrivande.
-Producerar och analyserar kortare texter utgående från ett medvetet dramaturgiskt tänk.
 3   3 SP
Val

Valfria studier

15 SP
SC10VA   15 15 SP
SC10VA01

Fysisk teater_DT-
Studerande

har kunskap i fysiskt uttryck
   5 5 SP
SC10VA02

Mask och Clown_DTStuderande:

- Har kännedom om clown- och maskteknik
- Har praktisk erfarenhet av clown- och maskteknik
   5 5 SP
SC10VA03

MusikStuderande:

- Har kännedom om musikens historia och olika musikstilar.
- Har kännedom om grunderna i sång och rytm.
- Förstår musikens potential som meningsskapare inom teater och drama.
  5  5 SP
Yrk

Yrkesstudier

147 SP
SC10LU118    18 SP
SC10LU11

Leken som teaterns grundStuderande:

- Förstår relationen mellan lek och teater
- Förstår lekens betydelse för drama- och teaterverksamhet
- Har upptäckt den egna lekfullheten
-Kan använda leken för att uppnå pedagogiska och konstnärliga mål
5    5 SP
SC10LU12

Röst och text 1Studerande:

- Kan använda sig av olika utrycksmedel för att gestalta en text
- Kan använda olika metoder för att närma sig en text
3    3 SP
SC10LU13

Rörelse 1Studerande:

- Kan utnyttja kroppens möjligheter och spontaniteten i rörelsen
- År medveten om den egna kroppen, dess möjligheter och gränser
- Har praktisk erfarenhet av och känner till akrobatik och nutidsdans
5    5 SP
SC10LU14

Scenframställning 1_DTStuderande:

- Kan använda sig av olika uttrycksmedel vid scenisk gestaltning
- Kan berätta och gestalta en text för barn
- Har förvärvat sig grundkunskaper i hur en teaterproduktion byggs upp
5    5 SP
SC10LU327    27 SP
SC10LU31

Röst och rörelse 1Studerande:

- Har kunskap i andningsteknik och avspänning
- Kan analysera den egna rösten
- Förstår hur röst, rörelse och kroppshålnning påverkar varandra
- Kan arbeta självständigt med rösten
4    4 SP
SC10LU32

ScenteknikStuderande:

- Kan grunderna i ljus- och ljudsättning
- Kan grunderna i teatersmink
3    3 SP
SC10LU33

Improvisation 1Studerande:

- Kan såväl praktiskt som teoretiskt grunderna i skådespelarkonst på basen av Stanislavskijmetoden
- Har förvärvat utvecklad iakttagelseförmåga, fantasi, närvaro, koncentration, kontakt, lyhördhet och samspel på scenen
- Känner personliga gestaltningsförmåga och spontanitet
10    10 SP
SC10LU34

Scenframställning 2_DTStuderande:

- Har fördjupat förmågan till scenisk gestaltning
- Förstår en teaterföreställning som en helhetsprodukt av olika tecken som ger varandra mervärde
- Har kunskap om alla funktioner som ingår i en teaterproduktion
10    10 SP
sc10lu2410   14 SP
sc10lu21

Dramapedagogik 1 Konventioner och arbetssättStuderande:

- Har kunskap om och kan identifiera dramapedagogikens genrer och konventioner
- Kan använda och utveckla dramakonventioner i olika dramaförlopp
- Har kunskap om dramaturgiskt tänkande i dramaförlopp
- Kan planera och utarbeta en föreställning på basen av genren
"idé till föreställning"
4    4 SP
SC10LU22

Dramapedagogik 2 Didaktik och praktikStuderande:

- Kan omsätta pedagogisk teori till konkret handling
- Kan planera och utvärdera dramaförlopp inom ramen för en praktik
- Har kunskap i att leda grupper och har kunskaper i gruppdynamiska processer
- Förstår komplexiteten i det dramapedagogiska arbetet
 5   5 SP

Rörelse 2Studerande:

- Kan utnyttja kroppen som ett mångsidigt uttrycksmedel i det egna skapandet
- Har vidareutvecklat den akrobatiska förmågan
- Kan grunderna i stagefighting
- Har utvecklat färdigheter i nutidsdans
 5   5 SP
SC10LU05 10   10 SP
SC10LU051

TeaterhistoriaStuderande:

- Har grundläggande kunskaper i teaterhistoria
- Kan transformera teaterhistorisk kunskap till konstnärlig gestaltning
- Förstår relationen mellan teater och samhälle
 5   5 SP
SC10LU052

Dramapedagogik 3, Historia och teoriStuderande:

- Har kunskap i dramapedagogisk teori och historia
- Känner till dramapedagogiska strömningar och begrepp
- Har utvecklat förståelse för dramapedagogikens betydelse från det postmoderna till det globala samhället
 5   5 SP
SC10LU7 20   20 SP
SC10LU71

Dramapedagogik 4 TIUStuderande:

- Förstår grundläggande tankesätt i TIU metoden(teater i undervisningen)
- Kan utveckla och genomföra ett konstnärligt- pedagogiskt projekt på basen av dramapedagogiska genrer och arbetssätt i form av en TIU-föreställning
 5   5 SP
SC10LU72

Scenframställning 4_DTStuderande:

- Kan utveckla ett konstnärligt projekt utgående från pedagogiska målsättningar
- Kan genomföra en TIU-föreställning enligt devising-metod
- Kan förena teaterkonst med dramapedagogik inom ramen av ett projekt
 10   10 SP
SC10LU73

Rörelse 3Studerande:

- Har grundläggande kunskaper i komposition och koreografi
- Har förvärvat förbättrad styrka och smidighet
- Har vidareutvecklat den akrobatiska förmågan
 5   5 SP
SC10LU6 15   15 SP
SC10LU61

Improvisation 2Studerande:

- Kan improvisera på basen av olika metoder t.ex. Keith Johnstone, Viola Spolin och Tjechov
- Har vidareutvecklat iakttagelseförmåga, fantasi, närvaro, koncentration, kontakt, lyhördhet och samspel inom sceniskt arbete
- Har vidareutvecklat gestaltningsförmåga och spontanitet
 5   5 SP
SC10LU62

Röst och text 2Studerande:

- Har vidgat användningsmöjligheterna för den egna rösten som uttrycksmedel
- Har vidareutvecklat andningstekniken samt röst och taltekniken
- Har utvecklat en korrekt artikulation
- Har förvärvat erfarenhet av att genomföra ett textgestaltningsprojekt
 5   5 SP
SC10LU63

Regi 1_DTStuderande:

- Kan analysera ett sceniskt förlopp
- Har inblick i regissörens mångfacetterade arbete
- Kan iscensätta en självvald text
- Har kunskap om regi ur ett historiskt perspektiv
- Har startat utvecklingen av en personlig ledarskapsstil som regissör
 5   5 SP
SC10LU4  20  20 SP
SC10LU41

ScenografiStuderande:

- Har utvecklat ett scenografiskt tänkande
- Kan grunderna i scenografins historia
- Har kunskap i materiallära och kan lösa scenografiska problem
  5  5 SP
SC10LU43

Rörelse 4Studerande:

- Har vidareutvecklat teknik inom stagefighting
- Kan planera rörelsehelheter
- Har inblick i nutidsdansens historia
- Har vidareutvecklat den akrobatiska förmågan
  5  5 SP
SC10LU44

Scenframställning 3_DTStuderande:

- Kan ta ett utökat ansvar för en scenproduktion
- Kan ta ett utökat ansvar för marknadsföringen av ett projekt
- Kan tilllkalla och genomföra en presskonferens
- Har vidareutvecklat sin skådesperlarkonst
  10  10 SP
SC10LU8  10  10 SP
SC10LU81

Regi 2_DTStuderande:

- Har fördjupad insikt i teaterns teckensystem
- Har fördjupad analysförmåga i arbete med en pjäs och har utvecklat en regiplan
- Kan regissera en pjäs
- Har vidareutvecklat sitt personliga ledarskap som regissör
  10  10 SP
SC10LU0   13 13 SP
SC10LU01

Improvisation 3Studerande:

- Kan själv såväl använda olika improvisationsmetoder som förmedla dem till en grupp
- Kan anpassa metod och ledarstil till gruppens behov
- Bekantar sig med almänna stilar inom tillämpat drama.
   5 5 SP
SC10LU02

Dramapedagogik 5 PublikarbeteStuderande:

- Kan planera och genomföra publikarbete för olika institutioner t.ex. teatrar, orkestrar och muséer
   5 5 SP
SC10LU03

Film och dokumentationStuderande:

-Kan genomföra ett kortfilmsprojekt (manus, inspelning och editering)
- Bekantar sig med och vidgar sin förståelse för virtuell marknadsföring.
- Startar en professionell/yrkesrelaterad blogg.
   3 3 SP
Pra

Praktik

30 SP
  30  30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen