Överflyttade studerande

 

Överflyttande studerande

 

Med överflyttande studerande avses en studerande som ansöker om att överflytta studierätten från

  • en högskola i Finland till en annan eller
  • inom yrkeshögskolan så att examensbenämningen ändras.

 

Antagningskriterier

 Av den sökande förutsätts;

  • Att den sökande har en ikraftvarande studierätt vid en högskola i Finland
  • Sökande ska ha varit närvaroanmäld minst ett läsår/två terminer vid den sändande högskolan/utbildningen
  • Den sökande ska ha avancerat målmedvetet i sina tidigare studier
  • Avlagda studiepoäng som inte ännu införts i studieregistret och pågående kurser kan klargöras i separat bilaga
  • Den sökande kan vid behov kallas till språkprov

Mottagande utbildning bedömer om det finns lediga studieplatser och/eller tillräcklig tillgång till praktikplatser.

Om antalet sökande överstiger antalet lediga studieplatser rangordnas sökande enligt;

1. Ovägt medeltal av vitsorden på studieregisterutdraget
2. Antalet avlagda studiepoäng

En överflyttande studerande bör observera att studierätten inte förlängs vid en överflyttning. Studierättstiden inklusive närvaro-/frånvaroanmälningar räknas från den tidpunkt då studerande tagit emot studieplatsen vid den sändande högskolan.

 

Ansökan och ansökningstid

  

Ansökan om överflyttning sker via studieinfo.fi under ansökningstiden

1 – 15.5 kl. 15.00 (för studier som inleds på hösten) och
1 – 15.11 kl. 15.00 (för studier som inleds på våren)

Bilagor som bifogas till ansökan;

  • studieintyg (intyget ska innehålla uppgifter om när studierna inletts samt eventuella frånvaroterminer)
  • studieregisterutdrag
  • en förteckning över prestationer som inte införts i studieregistret

Bilagorna postas till Yrkeshögskolan Novia, Antagningsservice, PB 6, 65201 Vasa eller sänds som skannad kopia till antagningsservice@novia.fi. Bilagorna inlämnas senast den sista ansökningsdagen 15.5/15.11 kl. 15.00.

 

Antagning

 

När en överflyttande studerande tar emot den nya studierätten förlorar han/hon studierätten vid den sändande högskolan. Antagningen är villkorlig tills den studerande uppvisat ett studieintyg, inom en av den mottagande högskolan angivna tidsfristen, över att studierna avbrutits vid den tidigare högskolan.

En studerande som antagits via överflyttande studerande bör närvaroanmäla sig det första läsåret efter överflyttningen.