Sökande med funktionshinder (inkl. läs- och skrivsvårigheter)

Till funktionshinder räknas läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), rörelsehinder, synskador, hörselskador, psykiska funktionshinder samt neuropsykiatriska funktionshinder (t.ex. ADHD).

Anvisningar för sökande med funktionshinder

Om du har ett funktionshinder och är i behov av specialarrangemang i samband med urvalsprovet vid Yrkeshögskolan Novia, bör du fylla i en anhållan om rätt till specialarrangemang, ur vilken de nödvändiga arrangemangen framgår. Blanketten hittar du här. Anhållan och bilagorna sänds till antagningsservice@novia.fi eller per post till Yrkeshögskolan Novia, Antagningsservice, PB 6, 65201 Vasa så att den är framme senast 10.4.2019 kl. 15.00. Beslut om specialarrangemang för ett urvalsprov gäller endast ansökningsmålet i fråga och endast en bestämd urvalsprovsdag. Om en person lämnar in en ansökan till samma eller något annat ansökningsmål senare ska han eller hon ansöka om specialarrangemang för urvalsprovet på nytt. Yrkeshögskolan meddelar sökanden vilka specialarrangemang som kan ordnas.

Om ett hinder som berättigar till specialarrangemang vid urvalsprovet uppstår eller konstateras mellan utgången av ansökningstiden och urvalsprovet ska sökanden utan dröjsmål lämna in ansökan om specialarrangemang till antagningsservice i alla de högskolor i vilkas urvalsprov sökande deltar. Detta eftersom specialarrangemang kräver åtgärder som övervakarna bör känna till när provtillfället planeras.

Till anhållan bifogas:

  • ett utlåtanden över medelsvåra eller svåra läs- och skrivsvårigheter (dyslexi). Den som ger utlåtandet bör vara en behörig speciallärare, en psykolog med specialkunskap om läs- och skrivsvårigheter, en talterapeut eller en specialiserad läkare (exempelvis på barnneurologi, neurologi eller foniatri).
  • en kopia av studentexamensnämndens beslut, varur framgår att sökanden beviljats minst två timmar tilläggstid i studentskrivningarna

eller

  • ett läkarintyg över sjukdom, handikapp eller skada som utgör grund för att bevilja tilläggstid


Observera att utlåtanden man fått på grund av dyslexi i huvudsak får vara högst 5 (fem) år gamla. De utlåtanden som berör inlärningssvårigheter, sjukdom eller funktionsnedsättning får vara högst 5 (fem) år gamla. Äldre utlåtanden kan beaktas i vissa fall när inlärningssvårigheten, sjukdomen eller funktionsnedsättningen anses vara mera beständig.