Övrig information

Prioritera ansökningsönskemålen

Inom gemensam ansökan bör du uppge dina ansökningsönskemål i prioritetsordning. Din prioritering av önskemålen är bindande och kan inte ändras efter ansökningstidens slut. Det är inte heller möjligt att lägga till eller stryka ansökningsönskemål efter ansökningstidens utgång. Om du blir antagen till den utbildning som du i första hand söker till, kan du inte längre bli antagen till en utbildning som du har angett som ett lägre önskemål. Om du blir antagen till ditt andra önskemål kan du ännu ha möjlighet att bli antagen från reservplats till ditt första ansökningsmål.

Rätten att komplettera ansökan

I gemensam ansökan på våren finns det två skilda ansökningstider. Under den första ansökningstiden (9-24.1.2018 kl. 15.00) söker man till utbildningar på främmande språk och till Konstuniversitetet. Till de svenska och finska utbildningarna vid yrkeshögskolor och universitet söker man under den andra ansökningstiden (14.3-28.3.2018 kl. 15.00).

Du kan söka till totalt högst sex (6) utbildningar. Du kan ändra ordningen på ansökningsmålen under respektive ansökningstid. Du kan göra ändringarna i din ansökan genom att logga in och identifiera dig i Min Studieinfo-tjänst med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort. Om du inte kan logga in i tjänsten, kontakta den högskola du har som ditt första ansökningsönskemål. Observera att, efter att respektive ansökningstid gått ut kan ansökningsmålens ordning inte ändras eller strykas.

Om du har valt att t.ex. söka till tre ansökningsmål under den första ansökningstiden kan du under den andra ansökningstiden lägga till svenskspråkiga utbildningar bland de engelskspråkiga. Du kan dock inte ändra prioritetsordningen eller stryka någon av de engelskspråkiga utbildningarna som du fyllt i i din ansökan.

Mottagandet av studieplats och terminsanmälan

Resultatet av antagningen till högskolestudier som inleds hösten 2018 offentliggörs senast 28.6.2018. Sökande som senast 28.6.2017 antagits som studerande, bör meddela om mottagande av studieplats senast 10.7.2018 kl.15.00. Du kan ta emot studieplatsen elektroniskt via MinStudieinfo-tjänst eller genom att returnera meddelandet om mottagande till högskolan. Ditt meddelande är bindande och du kan inte ändra eller annullera det. Meddelanden som anländer efter utsatt tid beaktas inte. Samtidigt med mottagandet av studieplats ska du också göra terminsanmälan.

Observera att det INTE är möjligt att anmäla sig frånvarande under det första studieåret annat än av följande orsaker:

1. Militär- eller civiltjänstgöring eller frivillig militärtjänstgöring
2. Moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
3. Egen sjukdom eller skada

Rätten att köa

Antagningsbrevets datum anger om du kan ställa dig i kö för en reservplats. Du har rätt att köa till ett högre ansökningsmål ifall du senast 28.6.2018 antagits som studerande. Rätten att köa är i kraft till 31.7.2018 kl. 15.00.
Om du blir antagen till den plats som du köar till före detta datum, blir den din slutliga studieplats. I annat fall blir din slutliga studieplats den utbildning som du meddelat att du tar emot om du inte antas till utbildningen du köar till. Du kan köa till endast en plats som leder till högskoleexamen antingen vid yrkeshögskola eller vid universitet. Observera att alla universitet inte beviljar rätt att köa. Inom gemensam ansökan till högskolorna kan du endast köa till ett högre ansökningsmål. Det innebär att om du blivit antagen till ditt andra ansökningsmål, kan du inte ställa dig i kö eller bli antagen till ditt tredje eller sjätte ansökningsmål. Sökande som antagits 29.6.2018 eller senare får i antagningsbeskedet information om när de senast bör tacka ja till studieplatsen. Dessa sökande har inte rätt att köa.

Bestämmelsen om en högskoleplats

Bestämmelsen om en högskoleplats omfattar i fortsättningen alla utbildningar som leder till högskoleexamen. Ändringen berör utbildningar, som inletts hösten 2016 eller därefter. Bestämmelsen om en högskoleplats gäller både gemensam ansökan, separata ansökningar och universitetens ansökningar till utbildning som leder till påbyggnadsexamen (licentiat, doktor).

Bestämmelsen om en högskoleplats i korthet:

  • Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin.
  • Bestämmelsen gäller också studier för universitetens påbyggnadsexamina; licentiat och doktorsexamina.
  • Bestämmelsen gäller inte om du tar emot en högskoleplats inom ansökan om överflyttning.
  • Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland eller utländska högskolor.

Du kan ha studierätt för flera examina, dvs. flera studieplatser inom utbildning som leder till högskoleexamen, men du bör ta emot studieplatserna under olika terminer.

När och vart bör kopior av betyg och intyg sändas?

I ansökningsskedet behöver de flesta sökande inte sända in kopior av betyg och intyg. De som antas och som tar emot en studieplats, bör i samband med meddelandet om mottagandet av studieplatsen sända kopior av betyg och intyg till antagningsservicen. Antagningen är villkorlig tills dokumenten kontrollerats.

Sen närmare information Att söka till yrkeshögskola

Ansökan om ändring

Inom Novia fattas beslut om antagning av studerande senast 28.6.2018. Om sökanden anser att antagningen inte har skett enligt de fastställda antagningsgrunderna, skall sökanden i första hand kontakta yrkeshögskolans antagningsservice. Om problemet inte kan lösas där, har sökanden rätt att skriftligen be om rättelse hos Yrkeshögskolan Novia, Nämnden för studierättsärenden, inom 14 dagar efter det att sökanden fått ta del av antagningsbeslutet.