Hinder för antagning

Information om hälsokrav för sökande till social- och hälsobranschen samt sökande till sjökapten (YH)

I studier inom dessa branscher ingår vissa krav som gäller patient- och kundsäkerhet eller säkerhet i trafiken. Till ovan nämnda studier kan inte antas en person vars hälsotillstånd eller funktionsförmåga leder till att han eller hon inte kan genomföra uppgifter som hänför sig till studierna eller till praktik i anslutning till studierna. Läs mera (pdf) . Hinder för antagning av studerande finns reglerat i lag 932/2014 och förordning 1129/2014.

Senare under utbildningstiden har yrkeshögskolan rätt att av studerande inom berörda branscher kräva undersökning av hälsotillståndet eller inlämnandet av intyg över narkotikatest ifall studerande allvarligt eller upprepade gånger äventyrat sin egen eller andras hälsa eller säkerhet i samband med studier eller praktik. Ifall studierna i väsentlig omfattning förutsätter arbete bland minderåriga kan yrkeshögskolan inbegära ett utdrag om brottslig bakgrund av studerande inom berörda branscher. Resultatet av utredningarna kan i sista hand leda till indragning av studierätten.