Jimmy Bussman, Sjukskötare (YH)

Intervjun gjord 2016.

Bakgrundjimmy bussman bild

- Jag är ursprungligen hemma från Hangö men bor och arbetar för tillfället i Åbo. Mina studier till sjukskötare (YH) avlade jag vid Novias campus i Åbo. Jag valde att studera till sjukskötare då jag under min värnplikt fick chansen att bli utbildad till medicinalunderofficer. Det var under denna utbildning som jag insåg att sjukskötararbetet kanske var någonting för mig, då det är ett fält där man kan hjälpa människor på ett konkret sätt samtidigt som det finns stort utrymme för att lära sig nya och spännande saker.

Vad arbetar du med idag?

- Jag jobbar på Åbolands sjukhus som sjukskötare på operationsavdelningen. Mina arbetsuppgifter är varierande, jag verkar som anestesisjukskötare, instrumentskötare, salövervakare och uppvaksskötare. Mina patienter är allt från små barn med öronproblem till seniorer som behöver få en ledprotes insatt.

Vad var det bästa med utbildningen?

- Förutom att utbildningen gav mig vänner för livet så har det bästa med utbildningen varit det förhållningssätt som genomsyrade studierna, d.v.s. att kritiskt kunna bedöma och ta till sig ny information. Detta är till stor hjälp i arbetslivet då arbetets natur gör att man ständigt måste hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen inom fältet. Utbildningen hjälpte mig även att knyta band till potentiella arbetsgivare runt om i landet.

Vad skrev du ditt lärdomsprov om?

- Jag skrev mitt lärdomsprov tillsammans med en studiekamrat, Fredrik Teir. I vårt arbete gjorde vi en undersökning om närståendevårdares kapacitet att sköta sina närståendes munhälsa. Utgående från undersökningens resultat och relevant litteratur så skapade vi sedan en handbok i munhälsa riktad till närståendevårdare. Fast kanske ämnet för vårt arbete inte har kommit till nytta än i mitt arbetsliv så anser jag ändå att lärdomsprovsprocessen var nyttig för att förbereda mig på hur man arbetar med vetenskapligt material.

Har du några råd till de som studerar till sjukskötare idag/funderar på att bli sjukskötare?

- Mitt råd till dagens studerande är att de skall utmana sig själva genom att söka till krävande och intressanta praktikfält, då de sjukskötare som arbetar på dessa platser är en riktig guldgruva av kunskap och information.

Vad tror du att du gör om 10 år?

- Om 10 år så tror jag att jag fortfarande arbetar på en operationsavdelning, då kombinationen av människonära vård och tekniska utmaningar passar mig. Möjligen så kommer jag att vidareutbilda mig genom magisterstudier och anta mig eventuella förmansuppgifter.