26.11.2012

Amattikorkeakoulujen alv-kohtelu yhtenäistettävä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on osana korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä suosittanut am-mattikorkeakouluille osakeyhtiötä ylläpitomuotona. Osakeyhtiö on katsottu sekä rakenteellisen ke-hittämisen että joustavien toimintatapojen näkökulmasta parhaaksi vaihtoehdoksi korkeakoulujen muutostilanteessa.

Osakeyhtiölaki ja siihen liittyvät verolait on kuitenkin säädetty ja tarkoitettu ennen kaikkea liikeyri-tyksille, jotka myyvät tuotteita avoimilla markkinoilla. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden osalta tämä on joissakin tapauksissa johtanut korkeakoulujen toiminnan ja talouden kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin.

Osakeyhtiömuotoiset ammattikorkeakoulut eivät voi kunta- tai kuntayhtymämuotoisten ammattikor-keakoulujen tapaan vähentää palvelujen ostoista, hankinnoista tai investoinneista maksamiaan arvonlisäveroja. Arvonlisävero jää koulutuksen järjestäjälle todelliseksi kustannukseksi.

Yksityisille, osakeyhtiömuotoisille ammattikorkeakouluille osa menetystä kompensoidaan korke-ammalla yksikköhinnalla valtionosuusrahoituksessa. Kompensaatio ei kuitenkaan läheskään korvaa kaikkea arvonlisäverosta aiheutuvaa lisärasitusta. Näin on etenkin tilanteissa, joissa ammatti-korkeakoulut toteuttavat rakennusinvestointeja tai mittavia kone- ja laitehankintoja. Vuonna 2011 ammattikorkeakoulujen käyttötalouden arvonlisäverot olivat kaikkiaan 32,6 miljoonaa euroa ja in-vestointien arvonlisäverot 11,5 miljoonaa euroa. Viiden vuoden jaksolla (2007 - 2011) ammattikor-keakoulut ovat maksaneet käyttötalouden arvonlisäveroja 164,9 miljoonaa euroa ja investoinneista 52,4 miljoonaa euroa eli yhteensä 217,3 miljoonaa euroa.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan muistiossa (28.9.2012) linjataan, että vuoden 2014 alusta lukien ammattikorkeakoulujen rakennusinvestointien arvonlisäverot voidaan saada takaisin. Kor-keakoulujen yhteisiä kampusrakenteita vauhdittamaan myös yliopistoilta voidaan vuokrata tiloja ilman arvonlisäveroseuraamuksia.

Palvelujen ostojen, hankintojen sekä kone- ja laiteinvestointien osalta ammattikorkeakoulut ovat tämän rakennusinvestointien arvonlisäveron palautusta koskevan myönteisen parannuksen jäl-keenkin toiseen korkeakoulusektoriin eli yliopistoihin nähden epätasa-arvoisessa asemassa. Yli-opistolakia uudistettaessa yliopistot saivat oikeuden arvonlisäveron palautukseen sekä investointien että käyttötalouden ostojen osalta.

Ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää saada vuoden 2014 alusta suunnitellun ammattikorkeakoululain uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa osakeyhtiömuotoisille ammattikorkeakouluille oikeus arvonlisäveron palautukseen niin investointien kuin palvelujen osto-jen ja hankintojenkin osalta samaan tapaan kuin yliopistot ja kuntamuotoiset ammattikorkeakoulut saavat. Ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämisen kannalta tämä olisi ensiarvoisen tärkeää myös siksi, että nykyinen järjestelmä ei kannusta ammattikorkeakouluja ostamaan edes osaa tar-vitsemiaan palveluja ulkopuolelta, vaan pikemminkin tuottamaan ne itse. Tämä voi joissakin tapa-uksissa estää toiminnan järkevää tehostamista.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n syyskokous edellyttää, että ammattikorkeakou-lujen nykyinen epätasa-arvoinen asema julkisina, yhteiskunnallisia koulutuspalveluja tuottavina organisaatioina korjataan ammattikorkeakoulu-uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa siten, että osakeyhtiömuotoisten ammattikorkeakoulujen arvonlisäverokohtelu on sama kuin muillakin vastaa-villa julkisilla toimijoilla.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Lisätietoja antavat:

Markku Lahtinen, Puheenjohtaja, puh.050 524 6525, e-mail markku.lahtinen@tamk.fi
Timo Luopajärvi, Toiminnanjohtaja, puh. 050 522 6709, e-mail, timo.luopajarvi@arene.fi

Siirry "Uutiset"-sivulle