8.3.2017

Turun korkeakoulujen yhteistyö tekniikan alalla laajenee ja tehostuu

Aurajokisuu Telakkaranta pressmeddelande 2

Turussa toimivat korkeakoulut Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia ovat yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa solmineet aie-sopimuksen, jolla tähdätään alueellisen tekniikan koulutuskeskittymän vahvistamiseen.

Sopimus täydentää 2016 aloitettua laaja-alaista Turku Future Technologies -yhteistyötä tuo-malla siihen tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäksi myös koulutuksellisen ulottuvuuden.

Teknisten alojen korkeakouluyhteistyön keskeinen haaste Turussa ja Lounais-Suomessa on teknillisen alan ylemmän korkeakoulutason koulutusmäärien vajavaisuus verrattuna alueen vahvaan asemaan teknologiateollisuuden keskittymänä sekä verrattuna muihin suuriin kau-punkiseutuihin ja maakuntiin.

Vahvistuvan yhteistyön tarkoitus on tehostaa osaamisen ja koulutuksen laaja-alaista kehittä-mistä Turussa yhteistyössä muun Suomen ja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa alueen elin-keinoelämän tarpeiden mukaisesti ja alueen kilpailukyvyn takaamiseksi. Erityisenä painopis-teenä on palvella Turun ja Lounais-Suomen alueen voimakkaasti kasvavan teknologiateolli-suuden monialaisia ja kehittyviä osaamistarpeita.

Yhteistyön kautta voidaan Turun alueella ja Lounais-Suomessa toteuttaa ja ohjata esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevia ja tulevia maisteriohjelmia sekä muita korkeakoulujen yhteisiä koulutuksia ja hankkeita. Lisäksi voidaan kehittää, toteuttaa ja ohjata koulutuksen ja tutkimuk-sen edellyttämiä infrastruktuureita.

Uutta yhteistyötä voidaan soveltaa esim. Rolls Roycen tänään julkistaman Turkuun tulevan merkittä-vän investoinnin ja sen mukanaan tuomien rekrytointi- ja koulutushaasteiden ratkaisussa. Osana uuden toimintamallin käynnistämistä korkeakouluilla on valmius välittömästi lähteä ke-hittämään monialaista ja pitkäjänteistä yhteistyötä laajapohjaisesti alueen yritysten kanssa.

– Turun alueella on vahva ja kasvava tarve erityisesti tekniikan alan korkeakoulutukselle. Tu-run AMK:n laaja-alainen insinöörikoulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet laajentaa teknii-kankoulutusta alueella. Nykyisten Åbo Akademin ja Turun yliopiston vahvojen kemianteknii-kan, tietotekniikan ja biotekniikan koulutusten lisäksi on diplomi-insinöörikoulutuksen laajen-taminen erityisesti konetekniikan ja materiaalitekniikan osalta aivan välttämätön pitkän aikavä-lin osaamispääoman kehittymiselle Turussa ja Lounais-Suomessa, toteaa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Aurajokisuu Telakkaranta pressmeddelande 3

Lisätiedot:
Rehtori Örjan Andersson, Yrkeshögskolan Novia, p. 050 527 2286
Rehtori Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu, p. 050 5985 761
Rehtori Kalervo Väänänen, Turun yliopisto, p. 040 701 1303
Rehtori Mikko Hupa, Åbo Akademi, p. 0400 630801
Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen, Turku Science Park Oy, p. 050 559 0538

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle