6.4.2011

Oppilaitoksilta laaja ympäristötekniikan projekti Pohjanmaan happamista sulfaattimaista

Vaasalaiset oppilaitokset yhteistyökumppaneineen käynnistävät laajan ympäristötekniikan PRECIKEM-hankkeen, jossa kehitetään menetelmiä säilyttää Pohjanmaalla yleiset happamat sulfaattimaat ympäristön kannalta kestävällä tavalla maanviljelyskäytössä.

ELY-keskus ja viisi yksityistä rahoittajaa on myöntänyt rahoituksen Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin, Yrkeshögskolan Novian, Åbo Akademin ja Yrkesakademi YAlle. Yhteistyössä mukana ovat myös ProAgria Pohjanmaan (ÖSL, Österbottens svenska lantbrukssällskap), Nordkalk ja KWH Pipe

Pohjanmaan rannikolla on jopa 2000 neliökilometriä happamia sulfaattimaita, jotka sisältävät sulfidimineraaleja. Maankohoamisen ja kuivattamisen myötä pohjaveden pinta laskee ja ilman happi pääsee reagoimaan sulfidimineraalien kanssa. Reaktiotuotteena muodostuu happoa ja happamia valumavesiä, jotka liuottavat mukaansa haitallisia metalleja. Seurauksena on pahimmillaan vastaanottavien vesistöjen happamoituminen ja kalakuolemat.

Käynnistyvässä PRECIKEM-projektissa kehitetään erityisesti säätökastelua lisäämällä kastelu¬veteen sulfidien hapettu¬mista estäviä aineita kuten hienojakoista kalkkia. VAMKin ja Novian tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa tehtävillä kokeilla valitaan olosuhteet suuressa mittakaavassa tehtäviin kenttäkokeisiin.

ProAgria Pohjanmaan kanssa rakennetaan YAn Risöfladanin maa-alueelle muutaman hehtaarin koekenttä, jolle pumpataan ympäristölle haitattomia ja maatalouskäyttöön soveltuvia sulfidien hapettumista estäviä liuoksia tai suspensioita salaojaputkia pitkin suoraan happamuutta aiheuttavan sulfidikerroksen hydrologisesti aktiivisiin makrohuokosiin. Kokeita seurataan Åbo Akademissa kehitetyillä menetelmillä.

Kolmivuotista PRECIKEM-hanketta (Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra) koordinoi Novia. Pääosa rahoituksesta saadaan tulee Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämis-ohjelmasta 2007-2013. Muun rahoituksen ovat myöntäneet Salaojituksen tutkimusyhdistys, Maa- ja vesitekniikan tuki, MTK:n säätiö, Österbottens svenska producentförbund sekä MTK Etelä-Pohjanmaa. Näiden lisäksi koekentän jatkuvatoimisessa seurannassa tarvittavat mittalaitteet rahoittaa pääosin K. H. Renlundin säätiö.

LISÄTIETOJA

-Sten Engblom, Yrkeshögskolan Novia, puh. 050 340 2732, sten.engblom@novia.fi

-Pekka Stén, Vaasan ammattikorkeakoulu, puh. 040 700 36 59, pekka.sten@puv.fi
-Peter Österholm, Åbo Akademi, puh. (02) 215 4509, peter.osterholm@abo.fi
-Kjell-Erik Lall,Yrkesakademin i Österbotten, puh. 050 557 5194, kjell-erik.lall@yrkesakademin.fi
-Rainer Rosendahl, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, puh. 0400 561 550, rainer.rosendahl@proagria.fi

Siirry "Lehdistötiedotteet"-sivulle