Ekenäs StoryWalk

Projektet Ekenäs StoryWalk har fått stöd från Leadergruppen Pomoväst och Svenska kulturfonden för att förbereda ett längre samarbetsprojekt. Projektet ägs av Yrkeshögskolan Novia och verksamheten sker på campus Raseborg.

StoryWalk projektet ska utgå från ett specifikt stadsplaneringsprojekt. Den röda tråden är en rekreationsled som planeras av staden längs stranden i Ekenäs. På samma gång planerar vi att skapa en digital och analog multimetodmodell för inkluderande stadsplanering genom kultur. Genom projektet vill vi inspirera till reflektioner kring Ekenäs kulturarv och till ett samtal om dagsläget och visioner för framtiden. Genom att ta del av varandras historier och fotografier kopplade till platser och miljöer längs den planerade leden och genom att uppmärksamma ortens allmänningar tror vi att vi kan inspirera till ett samtal om vår bygd på samma gång som det lokala engagemanget och gemenskapen breddas och fördjupas.

Vi hoppas också genom projektet kunna stärka samarbetet mellan invånare, besökare, stadens institutioner och övriga aktörer i staden när det gäller stadsplaneringsfrågor eftersom vi upplever att det just nu finns ett speciellt stort behov av ett samtal om värderingar och visioner för framtiden i Ekenäs och Raseborg men också i hela Europa. Vi planerar att sträva efter att även inkludera ofta icke-representerade grupper (invandrare; långtids arbetslösa; flyktingar; barn och unga) i projektet. 

Vi ser också behovet av en öppen, inkluderande och transparant stadsplaneringsprocess i dialog med invånare från alla befolkningsgrupper.

Projektidén för det egentliga Ekenäs StoryWalkprojektet har sitt ursprung i den serie Ekenäs Tänk-talkon som Ekenässällskapet initierade under Ylva Rancken-Lutz ledning 2014 -2015. På de fyra tänk-talkoträffarna under temat inkluderande stadsplanering deltog kulturaktörer i Ekenäs, stadens planarkitekt, föreningsrepresentanter, gräsrotsorganisationer och representanter från yrkeshögskolan Novia, ungdomsfullmäktige och näringslivet. Träffarna var givande och gav mersmak och tanken till ett längre projekt väcktes. 

Ett ofta återkommande samtalsämne under träffarna var hur fusionen mellan Ekenäs, Pojo och Karis har påverkat befolkningens känsla av sammanhang och platsidentitet och hur invånare kunde inkluderas bättre i stads-planeringsprocesser. På träffarna konstaterade vi att de tre små orterna som utgör Raseborg är mycket olika bland annat på grund av sina respektive geografiska lägen och de tre orternas vitt skilda historia: Pojo är en gammal bruksort, Karis har länge varit en viktig järnvägsknutpunkt och Ekenäs har en lång maritim historia. Nu när dessa orter alla är stadsdelar i en större stad - Raseborg - blir ortsborna tvungna att hitta nya sätt att relatera till hemorten som en del av storkommunen Raseborg.                                                                                                                      

Vi tror att det egentliga StoryWalkprojektet kommer att uppmuntra till både reflektioner och samtal dels om våra Ekenäsrötter och platsidentitet i den nya stor-kommunen och till visioner om en hurdan stadsdel och storkommun vi vill ha i framtiden men också sporra till samtal om stadens utveckling, kultur, mångfald, öppenhet, tillgänglighet och livsmiljö.