Stödtjänster för ungdomar

Stora Komet synliggör och utvecklar karriärvägledning och karriärhantering. Vi erbjuder vägledning för unga på bland annat i Framtidstältet och via mentorskapsprogram och kamratstödsgrupper. Dessutom kartlägger vi vägledningsprocesssen från andra till tredje stadiet för att visa på hurdan vägledning en ung mänska har att tillgå och för att förbättra utbudet av vägledningstjänster.

Karriärutvecklingsverkstad för beväringar

Nylands brigad och Stora Komet har utarbetat ett material för karriärutveckling för beväringar. Materialet är indelat i fyra teman (= 4 träffar) och kan förverkligas av t.ex. beväringskommittén tillsammans med socialkuratorn. Materialet kan fritt användas som sådant, men har i brigaden sin plats i PV-Moodle.

Stresshantering – i samarbete med gymnasiet

Stora Komet testar just nu på att sammanföra olika befintliga aktörer i kommunen i genomförandet av en ”antistresskurs”. Här vill projektet engagera yrkesverksamma personer inom social- och hälsovård, som inom sina arbetsbilder kunde jobba tillsammans med unga studeranden även efter projektets slut, då det gäller att motverka stress och öva avslappning. Pilotkursen genomfördes våren 2018 tillsammans med Ekenäs gymnasium och planerades av projektets personal och samtliga inblandade yrkesverksamma personer såsom psykologer, hälsovårdare och studiehandledare. Kursen hade fyra närstudiepass under våren för att ge en så bred bild av temat stress och avslappning som möjligt.

I början handlar det om skapa förtroende i gruppen och identifiera vad man vill jobba med under kursens gång. Det erbjuds en föreläsning om stressens inverkan på den fysiska och psykiska hälsan, diskussioner och övningar om studieförmåga, tidstjuvar och tidshantering. Psykologerna deltar med vila, sömn och avslappning och till sist jobbar var och en med sitt nya jag och får verktyg för framtiden. Kursens deltagare berättar om sina egna upplevelser av vad som stressar dem och får också hjälpa till med råd och tips till sina studiekamrater - alltså kamratstöd när det är som bäst!

Här finns en infograf som i korthet beskriver kursen.

Framtidstältet

Framtidstältet sammanför vägledare från olika organsiationer och fungerar som en plats för vägledning, mänskor och metoder. I tältet samlas, testas, utbyts och utvecklas karriärvägledningsverktyg och -metoder. Vägledarna lär känna varandra och varandras arbetsfält och varandras sätt att arbeta, samtidigt som unga mänskor får vägledning. Framtidstältet dyker upp på platser där ungdomar rör sig och bemannas från gång till gång med olika vägledare. Hör av dej om du vill att Framtidstältet dyker upp på ditt evenemang eller i din skola. Är du vägledare eller lärare är du välkommen med i tältet och träffa ungdomar och nätverka med kollegor. Program, platser och bemanning för Framtidstältet.

Mentorskapsprogram

Luckans delprojekt har utvecklat flera olika mentorskapsprogram. Här finns material för ett program som hjälper blivande konstnärer att komma igång. 

Beskrivning av konceptet för konstnärsmentorskap

Beskrivning av konstnärsmentorsutbildning

Blankett för överenskommelse om mentorskap mellan adept och mentor

Här är en guide för studerande som deltar i mentorskap i Arcada.

Skönlitteratur som karriärhanteringsmetod

Luckan har utvecklat en kurs där studerande under handledning läser och diskuterar skönlitteratur. Kursen har utvecklats för att hjälpa studerande att utveckla social kompetens, empati och förmåga till självreflektion. Dessa kompetenser är byggstenar i de karriärhanteringsfärdigheter som de studerande behöver i sitt kommande yrkesliv.

I den här rapporten beskrivs konceptet för skönlitteraturkursen

Kamratstödsgrupper

- kamratstödsgrupper för flickor/pojkar i mans-/kvinnodominerade branscher

Luckan har inom projektet Stora Komet utvecklat kamratstöd av olika slag
Med kamratstöd avses frivillig verksamhet där människor som upplevt liknande saker delar med sig av sina tankar och känslor och den vägen hjälper och stöder varandra. Kamratstöd kan vara samtal, att lyssna eller att göra någon aktivitet tillsammans. Målet med kamratstödsgruppen kan t.ex. vara att nå de flickor som studerar i mansdominerade utbildningar. Genom kamratstödsgruppen får de ett forum där de kan uttrycka tankar kring sin utbildning och sin position i gruppen men även ge dem färdigheter i att ta steget ut i arbetslivet i en bransch där de är i en minoritetsställning på grund av sitt kön. Tanken är att i kamratstödsgruppen arbeta med såväl självbild, självförtroende och framtidsmål som att ge deltagarna praktiska redskap att ta till i situationer där de känner att de inte behandlas jämlikt.

Vägledning för utsatta ungdomar

Portfoliokursen som utvecklats av Luckans delprojekt är ett sätt att på ett praktiskt sätt, tillsammans med ungdomarna fundera på de styrkor och färdigheter de har. Genom övningar och exempel tränar vi tillsammans på att bygga upp en samlings portfolio samt utveckla den vidare till process-, kunskaps- eller digitala portfolion. Kursen betonar diskussioner och praktiska övningar. Målet är att ungdomarna i slutet av kursen har påbörjat en portfolio där de presenterar sina
olika kunskaper/färdigheter, samt fått verktyg att även kunna utveckla portfolion vidare digitalt. Luckans presentation Varför portfolio beskriver metod.

Integration, kultur och lokalsamhälle, en kurs för invandrarunga som tagits fram och testats av Luckan med Borgå stad och Borgå folkakademi (Akan).

Livet efter - när livet inte går som på räls

Livet efter... en föreläsning vars syfte är att lyfta fram och synliggöra de tjänster som finns för unga, så de vet vart de kan vända sig då de behöver råd, hjälp eller stöd. En annan viktig del är att stärka de ungas kompetenser, så de har möjlighet och kunskap att sköta sina egna affärer och så de självständigt kan ta itu med problem om de dyker upp.
Målet är att unga efter föreläsningen skall ha en uppfattning om vilka stödtjänster som finns utanför skolan, hur de går tillväga om de vill anmäla sig som jobbsökande och därmed hur de även ansöker om ekonomiska bidrag. Dessutom lyfter vi fram möjligheterna att söka in till fortsatta studier, arbetsprövning samt möjligheterna att bo självständigt även om man inte har stora inkomster eller om man är arbetslös. Målet är således att stärka de ungas självständighet även om vägen efter examen inte är spikrak. Se presentationen Livet efter ...då allting inte går som på räls

Luckans del i Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland har skapat materialet ”Livet efter” för att lyfta fram de stödtjänster som finns för unga, så de vet vart de kan vända sig då de behöver information, stöd och vägledning. Materialet är utarbetat speciellt med tanke på unga som befinner sig i övergångsskeden, t.ex. elever som är på väg att utexamineras från andra stadiet och är på väg in i arbetslivet, till fortsatta studier eller militärtjänst/civiltjänst. Det samlade materialet ger information om vilka stödtjänster som erbjuds utanför skolan, t.ex. hur man går tillväga för att anmäla sig som jobbsökande, få information om fortsatta studier, arbetsprövning, ekonomiska bidrag, samt vilka möjligheterna är att bo självständigt även om man inte har stora inkomster. Materialet kan här laddas ner av alla intresserade, och kan också användas av t.ex. studiehandledare som vill ta in denna information i sin undervisning.

Presentationen
Flyern

Stora Komet synliggör svenskspråkiga tjänster för unga

- bland annat via Luckans UngInfo-app och genom en flyer Livet efter - när livet inte går som på räls som presenterar allmänna stödtjänster för unga

Luckans koncept för hur man kan arbeta med mentorskap, kamratstöd och Livet efter-materialet finns kort beskrivna på en A4 här!


Vägledande samtal

Luckan har skrivit en introduktion till karriärvägledningssamtal med ungdomar.

Här kan du läsa om vägledande samtal med unga!

Portfolioarbete

Luckan har skrivit en manual för portfolioarbete med unga. Manualen är avsedd för vägledare.

Karriärhanteringsprocessen

För att det ska bli lättare för unga och deras föräldrar samt för vägledare och lärare att stöda unga i deras studie- och livsval kartlägger projektet hur vägledningen ser ut idag före, under och efter andra och tredje stadiets utbildningar i Nyland. När vi vet vilken vägledning de unga har att tillgå är det lättare att se luckor och komplettera utbudet för en så täckande vägledning som möjligt. Vet du om styrkor och svagheter i vägledningen för unga i Nyland eller arbetar du i en organisation som kanske har en vägledningsprocess att kartlägga. Tag då kontakt med Stora Komet så arbetar vi tillsammans.

Under våren 2017 gjordes en kartläggning av vägledningsprocessen på svenska i Nyland. Vi fick 28 svar. Svaren sammanställdes och presenterades på Vägledardagarna 2017 i Helsingfors. Läs mera här om vad som hände sedan!